Проект "Активно стареене"

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Проектът „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“ се финансира с 1,7 млн. лв. от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ще бъде изпълняван от БСК, в партньорство с КНСБ, през следващите две години.

Основните цели на проекта са:

  • преодоляване на недостига на работна сила и увеличаване на дела на заетите лица чрез насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа;
  • приспособяване на политиките по управление на хора в предприятията и на индустриалните отношения към променящите се демографски тенденции и застаряване на работната сила и създаване на предпоставки за развитието на т.нар. „сребърна икономика“;
  • развитие на социално партньорство за осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации, и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени серия от проучвания, изследвания и анализи, ще бъдат разработени методически материали, секторни стратегии и политики за насърчаване и подпомагане на процесите, свързани с активното стареене и внедряване на междугенерационния подход.

Сред предвидените дейности са още:

  1. Разработване, тестване и апробиране на практически инструменти, вкл. наръчници за мениджъри и ментори (наставници) за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания; описание, ергономия и дизайн (реорганизация) на работното място, съобразен с потребностите на възрастта и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа; електронен инструмент за оценка на риска по безопасност и здраве на работното място, съобразен с възрастта; електронен инструмент за оценка на факторите в работната среда, пораждащи професионално изчерпване (бърнаут);
  2. Внедряване на практическите инструменти и стратегически документи в практиката на предприятията, вкл. чрез обучения на мениджъри, специалисти „човешки ресурси“ и представители на работниците и служителите, организиране на приемни в предприятията за информиране и консултиране, приемане на вътрешно-фирмени партньорски планове и програми за адаптиране на работната среда към специфичните потребности на различните възрасти заети;
  3. Сключване на Национално рамково споразумение по прилагане на Автономното рамково споразумение на европейските социални партньори относно активното стареене и междугенерационния подход.

В изпълнението на проекта ще бъдат ангажирани над 300 експерти от БСК и членуващи в нея браншови и регионални сдружения на работодателите, експерти от КНСБ, мениджъри и специалисти „човешки ресурси“.

Проектът ще предостави подкрепа на 10 икономически сектора, 120 предприятия и 2000 заети лица.

Още информация тук

Фотогалерия