Структура, мисия и визия

Българската камара на химическата промишленост има за цел:

 • Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации при спазване на условията на самостоятелност и ненамеса в дейността на членовете, опазване на търговската тайна и етичност в отношенията;
 • Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
 • Да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в европейската и световна химическа промишленост и да се утвърждават на мeждународните пазари;
 • Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
 • Да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското;
 • Да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми;
 • Да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове;
 • Да подпомага членовете си при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда; Да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове;
 • Да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.

 

При своята дейност, Камарата на химическата промишленост се управлява, съгласно своя Устав, от:

 • Общо Събрание на всички членове, свиквано  всяка година, което определя политиката и приема бюджета;
 • Управителен Съвет от 9 души, избран от Общото Събрание;
 • Контролен Съвет, избран от Общото Събрание;
 • Председател, избран от Управителния Съвет;
 • Главен секретарУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • Михаил Колчев - Председател на УС 
  Свилоза АД, гр. Свищов
  0631/45277, mkolchev@svilosa.bg
 • Силвия Несторова   
  Пластимо АД, гр Самоков
  0722/60202;  office@plastimo.bg
 • Йончо Пеловски  - Заместник-председател на УС
  02/8221675;  yonchop@gmail.com
 • Христо Петров 
  Агрополихим АД, гр.Девня
  05199/7526;  
 • Искра Станкова
  Зебра АД, гр. Нови Искър
  02/9360406;  zebra@mail.orbitel.bg 
 • Ботьо Захаринов
  Агрия АД, гр.Пловдив;
  02/9320946;  bzaharinov@agria.bg

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

 • Илия Гергинов  - Председател на КС  
  Брентаг България ЕООД 
  02/926 5682; Ilia.Gerginov@brenntag.bg

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

   • Ренета Копанданова
    тел: 02/9200573; тел. 822 1675
    rk@bcci2001.com

 

                      

Фотогалерия

Прочетено: 1