70 години ХТМУ - Честит празник!

| Прочетено: 405  |  Фотогалерия

С решение на Министерския съвет през 1963 г. ХТИ става Висш химикотехнологичен институт (ВХТИ), а през 1995 г. с решение на Народното Събрание е преименуван на Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). От 2021 г. ХТМУ е избран за един от седемте Изследователски университети в Република България.

Факултетът по химични технологии е най-големият в ХТМУ. Факултетът има утвърдени традиции в обучението на инженерни кадри в областта на химичните технологии. Във Факултета по химично и системно инженерство се подготвят висококвалифицирани специалистиq конкурентни не само в икономиката на България, но и в чужбина

Извършват се изследвания с научно и научно – приложно значение в химичните науки, в т.ч. в областта на неорганична химия;аналитична химия;органична химия;физикохимия, които са от  огромно значение за иновациите в бизнеса и повишаване на конкурентноспособността.  Научните изследвания в ХТМУ се провеждат чрез пряко договаряне с предприятия и фирми от бранша. 

Провеждат се периодично срещи с представители на бизнеса, на които се обсъждат дейностите по сътрудничество във всички направления – сътрудничество в кандидатстудентската кампания, обезпечаване с кадри, обучение, провеждане на практики, тематични направления за разработване на дипломни работи, привличане на докторанти и технологични направления за провеждане на научни изследвания, резултатите от които да бъдат въведени в производствената дейност. Такива срещи са провеждат с отделни фирми и с браншови организации, като БАМИ, БКХП и др. В резултат на периодичните срещи се формулират тематики, които прерастват в изследователски договори с бизнеса  и резултатите от които се внедряват в практиката.

Съществува тясно сътрудничество с Кариерния център към университета за подпомагане на организацията на студентските стажове,  осигуряване на добра информираност и мотивация на студентите относно възможностите за бъдещата им реализация., поддържането на актуална информация за фирмите, потенциални работодатели и др.

Очевиден  е проблемът не само  за липсата на кадри, но и на квалифицирани   кадри, отговарящи на потребностите на бизнеса,  с необходимите  знания и умения и мотивирани за реализация и развитие не само за химическата промишленост, но и за цялата индустрия.  По инициатива на БКХП бе проведена секторна среща БКХП – КИИП, с участието на проф. Нина Пенкова, ХТМУ  с цел  обсъждане и решаване  на проблема с недостига на инженерни кадри с проектанска провоспособност за химическия сектор и за други промишлени сектори като цяло.

Възпитаниците на университета са добре подготвени,  с иновативно мислене и многостранни интереси. Благодарение на отличната си теоретична подготовка  и гъвкаво мислене те бързо навлизат в производствените процеси, което е от безпорен принос за развитието на предприятията в сектора.

БКХП работи в сътрудничество с университета при осъществяването на съвместни проекти, финансирани по оперативни програми, като „Оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост“,  „Готови за дигитална трансформация“ и др. Представители на университета подпомагат дейността на Камарата като участват в  различни мероприятия и семинари,  напр. Секторен съвет за оценка на компетенциите на работната сила, Секторен съвет за развитие на дигиталните умения в секторите 20.1 и 20.3, семинар на тема  „Енергийна ефективност и  Водородна икономика“, световната инициатива Responsille Care и др., с което допринасят за повишаване на имиджа и престижа пред химическите компании.

Фотогалерия