Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ през 2014

| Прочетено: 1  |  Фотогалерия

Работата по проекта за Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите в химическата промишленост през 2014 година започна с разширяване състава на Секторния консултативен съвет „Химическа промишленост“ с 4-ма нови членове.

Вече представител в Съвета има торовото производство в лицето на Агрополихим АД, гр. Девня, водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Присъединиха се и МЕРК България ЕАД и БАСФ ЕООД, компании които не само имат принос за развитието на химическата промишленост в страната, но са и с подчертано присъствие на европейско и световно ниво. Министерството на образованието и науката, предвид водещата му роля при изготвянето на политики в областта на образованието, в т.ч. и професионалното, определено има значение и принос за работата на Съвета, най-вече при набелязването на ефективни мерки и действия с цел осигуряване на кадри с необходимото и търсено от бизнеса образование.

Ползата и ефектът от извършеното по проекта през изминалия период за отделните компании се доказа най-вече от проявения интерес и включването на нови пилотни предприятия. Още три компании се присъединиха като като пилотни предприятия в проекта - Химкомплект Инженеринг АД, Континвест ООД и Интералис Кемикълс ЕАД.

И през 2014 година Секторен консултант бе КПМГ Адвайзъри ЕООД
. На база предложенията на пилотните предприятия, съобразно основни критерии като обвързаносттта на длъжността с тенденциите за развитие на сектора, ключовите бизнес процеси в компанията, стратегията на предприятието и неговите ключови резултати бяха избрани новите 5 длъжности, за които да бъде разработен секторен модел. Това са Заварчик, Инженер топлотехника, Машинен оператор, Ръководител/мениджър качество и Финансов директор.

Секторният консултант разработи и представи Концепция за актуализирането на модела, включваща План – график на дейностите и Проект на карта - въпросник за провеждане на структурирано полево интервю. Концепцията бе одобрена на заседание на Секторния съвет. Проведени бяха интервюта със заемащите тези длъжности в Оргахим АД, Химкомплект Инженеринг АД и Лукойл Нефтохим Бургас АД.

Вече е финализирана работата по разработването на 5-те секторни модела на новите длъжности. Същите са представени за одобряване на Секторния консултативен съвет. През изминалия период представители на предприятията взеха участие в семинари и обучения - на оценители, по оценка на длъжностите и разработка и внедряване на компетентностен модел, електронни обучения и др. Бяха извършени консултации относно функционалността и услугите, предоставяни от Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, бе взето участие в анкетни проучвания и апробиране на инструменти за оценка на компетенции. Извършено бе проучване на мнението на предприятията в сектора относно дуалното обучение, резултатите от което са представени на Секторния консултативен съвет.

Много хора дадоха своя принос за да се случи всичко това. На първо място това са колегите от пилотните предприятия – всички мениджъри и специалисти, които участваха компетентно и отговорно във дейностите по проекта, членовете на секторния съвет, които дадоха своя принос в заседанията и при вземането на решения, екипът на КПМГ Адвайзъри ЕООД – нашият секторен консултант. Не на последно място са и помощта и съдействието на колегите от Българска стопанска камара и екипът на Националния център за оценка на компетенциите. Благодарение на трудът и положените усилия на всички са постигнатите резултати и доказаната полза при управлението на човешките ресурси в компаниите.

Фотогалерия