Предложения за по-добро прилагане на Наредбата за пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ)

| Прочетено: 200  |  Фотогалерия

Проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ –

https://www.bia-bg.com/project/view/new/31156/

Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда от 02.11.2021 г. въвежда в националното законодателство изискванията на директивата за пластмасовите продукти за еднократна употреба. След натрупването на почти двугодишен опит в прилагането на изискванията, които влизат в сила с нейното публикуване и подготовката на бизнеса за постепенното въвеждане на всички ограничения, е необходимо да се направи оценка на ефекта от прилагането на Наредбата. Очаквани резултати – подготовка на предложения за подобряване на текстовете на наредбата, оценка на ефективността на прилагането и предложения за нейното по- добро прилагане.

Цел на проекта е: Създаване на партньорство между бизнеса и администрацията при прилагането на изискванията на европейското законодателство за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и утвърждаване на практика за оценка на ефективността и ефикасността от прилагането на Наредбата.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Продължаваме представянето на резултатите ни по проекта, за да подкрепим бизнеса при изпълнението на изискванията и подобряване на управлението на пластмасовите отпадъци.

След провеждането на проучване на практиката на страните от ЕС, актуалната анкета (http://surveydc.bia-bg.com/index.php?sid=53225&lang=bg) и организирани семинари с бизнеса, екипът по проекта направи анализ и бяха формулирани препоръки към администрацията за подобряване на прилагането на Наредбата и управлението на отпадъците.

  1. Пазарни ограничения

За забранените за пускане на пазара продукти следва да се обмисли режим за детайлно наблюдение на пускащите на пазара продукти, особено когато става дума за внос. Тъй като вече има създадена практика за използване на информация от Агенция Митници за целите на МОСВ, обхватът на тази информация следва да се разшири и да включва и тези продукти.

Наред с това, следва да се подобри процеса на регистриране на пускащите на пазара опаковки и опаковани стоки, както и използването на данните за анализиране на проблемите и възможностите за тяхното решаване.

Регистърът следва да бъде допълнен с основна дейност по КИД 2008 на пускащите на пазара, за да има възможност за надежден анализ на предназначението на източника и предназначението на опаковките.

За да може да бъде контролирано спирането на пускането на пазара, е необходимо да се осъществяват регулярни проверки на наличностите на продуктите, както в търговската мрежа, така и при производителите.

  1. Намаление на потреблението:

Във възможно най-кратки срокове администрацията трябва да предприеме мерки за ограничаване на потреблението на ППЕУ, за които липсва алтернатива и да наблюдава това намаление. За да се осигури надеждна информация за тези процеси, следва да бъдат създадени рамки за действие на операторите и да бъдат дадени указания към тях за възможните начини за постигането на намалението, както и за набиране на подходяща и достоверна информация за вземане на адекватни решения за развитието на системата.

За да успее страната ни да докладва изпълнение на целите за намаление в сравнение с 2022 г. следва да се действа бързо, за да се получи достатъчно и достоверна информация за изминалата година.

Важно е да се анализира подробно и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/162 по отношение на изчисляването, проверката и докладването на намаляването на потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба и предприетите от държавите-членки мерки за постигане на това намаление.

 

  1. Изисквания за разделно събиране и дизайн за пластмасовите бутилки за еднократна употреба

Следва да се отчита, че редица засегнати оператори полагат сериозни усилия и вече имат внедрени решения за изпълнение на изискванията за дизайна на бутилките. Това е сериозно основание да се счита, че произвеждащия бизнес ще успее навреме да бъде в съответствие с тези изисквания.

Не може да се твърди същото и за 25% рециклирано съдържание в бутилките до 2025 г., което в изключително висока степен е в зависимост от добрата работа на другите сектори от една страна и развитието в широк мащаб на рециклирането от друга, за да се формират приемливи пазарни цени на рециклирания материал. Опасенията на рециклиращия бизнес са, че рециклирания материал, подходящ за влагане в продукти за храни, ще бъде на много по-високи цени от свежия продукт и ще бъде неефективен за влагане.

За да се достигне ниво на разделно събиране на 90 % (тегловни) за рециклиране от пуснатите на пазара бутилки за еднократна употреба до 2029 г. (с междинна цел от 77 % до 2025 г.) се налага сериозно подобрение в системите за разделно събиране. В процеса трябва да се ангажират общинските администрации, особено в посока формиране на ТБО на количество. МОСВ следва да подготви указания за общините и да стимулира взаимодействието им с организациите по оползотворяване за подобряване на разделното събиране.

Тези бутилки следва да съдържат най-малко 25 % рециклирани пластмаси в тяхното производство до 2025 г. („бутилки от PET“), и 30 % до 2030 г. (за всички бутилки).

Тези, които имат капачки и капаци, произведени от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съдовете по време на предвидения етап на употреба на продуктите.

С Решение за изпълнение (EС) 2021/1752 се определят правилата за данните за изчисляване, проверка и докладване относно разделното събиране на отпадъците от бутилките за напитки, които са ППЕУ и следва да се оцени потребността от данни, с които трябва да разполага страната.

 

  1. Задължителна маркировка

От проведените срещи и от анкетата, може да се заключи, че задължената индустрия изпълнява изискванията за маркировка на пластмасовите изделия.

 

  1. Разширена отговорност на производителя

Предвиденият нов обхват на схемите за разширена отговорност на производителите (РОП) включва покриването на разходите за събиране и почистване на отпадъците. В този случай няма да се прилага разделно събиране, а тези отпадъци се вливат в общинските системи за смесени битови отпадъци. Администрацията обаче следва да определи размера на разходите за събирането и почистването на обществени места на база на данните от общините и разпределението на тези средства за покриване на частта, дължаща се на този тип отпадъци.

  1. Информационни системи и докладване

С Решение за изпълнение (EC) 2021/2267 се определя формата за докладване на данни и информация за събраните отпадъци след потребление на тютюневи изделия с филтри и на филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.

Следва да бъдат разработени изискванията към информацията, която трябва да бъде събирана от пускащите на пазара и от общинските администрации.

  1. Повишаване на осведомеността

Редица от задължените лица – пускащи на пазара пластмасови продукти предприемат мерки, за да информират потребителите и да насърчават отговорното им поведение, за да намалят потреблението.

Като обобщение

Появата на „Директивата за пластмасите“ само донякъде изненада преработвателите и търговците, които са засегнати, не само поради сравнително доброто състояние на бизнеса преди пандемията, но и поради факта, че държавите-членки на Европейския съюз имат само сравнително малък принос за количествата пластмасови отпадъци, изпускани в околната среда.

Може да се каже, че има значително увеличение на интереса към комплекти прибори за еднократна употреба, опаковани в санитарни условия по време на пандемията от коронавирус и заинтересованите дистрибутори се стараят да удовлетворят потребителските очаквания. Пластмасовите прибори за еднократна употреба са основен продукт, а освен това, „прибори, чинии, бъркалки и сламки“ са налични предимно в заведения за хранене и обекти за търговия на дребно. Наред с този тип продукти, може да се твърди, че индустрията за напитки, вносителите на тютюневи изделия и големите търговски вериги са секторите, които в най-голяма степен се стремят да спазят сроковете, предвидени в наредбата.

Основния извод, който се налага, че трябва да се намери баланса между съкращаването на употребата на пластмасите за еднократна употреба и спазването на хигиенните изисквания за продажбата на храните и напитките.

Фотогалерия