Инвестиция в Свилоза АД

| Прочетено: 678  |  Фотогалерия

На 31.08.2023 г. в Свилоза АД, град Свищов се състоя тържественото откриване на „Инсталация за оползотворяване на отпадъчна биомаса за производство на топлинна и електрическа енергия“ – БиоТЕЦ.

Съоръжението е проектирано и произведено от китайската компания Jinan Boiler Group, и е на стойност 70 млн. лв., от които над 50% собствени средства на Свилоза АД.

Новата мощност е с капацитет от 65 тона пара и 16 MW електроенергия на час, която ще се реализира за нуждите на производството на целулоза и за продажба на свободния пазар. Ще се използва модерна технология за изгаряне наречена "циркулиращ кипящ слой". Същата предоставя възможност за по-пълното изгаряне на използваното гориво и намаляване вредните парникови газове. В резултат ще се постигнат емисионни параметри, отговарящи на най-добрите европейски практики. Централата ще произвежда близо 1 млн. МВтч топлинна енергия и 110 хил. МВтч електрическа енергия на годишна база. По този начин на практика ще се спестят повече от 400 хил. т/г СО2.

БиоТЕЦ е изграден в съответствие с техническите норми за защита на околната среда, както и с разпоредбите на законите на Република България и Европейския съюз.

Новооткритите работни места са около 50, като обучението на персонала e поверено на Jinan Boiler Group.

Инсталацията ще оползотворява повече от 120 хил. т/г отпадна биомаса под формата на дървесни кори, получени като отпадък при производството на целулоза в Свилоцел ЕАД. Допълнително централата ще се захранва с утайки от пречиствателни станции, отпадъци от горското стопанство, селскостопански отпадъци и друга отпадна биомаса, които компанията ще закупува от външни доставчици.

Чрез реализиране на този проект компанията става окончателно енергонезависимо предприятие с възможност да задоволява потребностите си от електро и топлоенергия

За повече информация тук

Фотогалерия