Анализ на практиките в ЕС и прилагането на изискванията на Наредбата за намаляването на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба

| Прочетено: 460  |  Фотогалерия

Текущият доклад обхваща анализ на практиките в ЕС и прилагането на изискванията (отчитане на проблемите) на Наредбата за намаляването на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба /ППЕУ/, прилагане на Директивата за ППЕУ в страните-членки, разширената отговорност на производителя и ситуация в България по отношение на определени пластмасови продукти за еднократна употреба.

 Допълнително, през следващите месеци ще бъде публикуван и окончателен доклад с предложения за промени в законодателството и препоръки към държавната администрация по темата за ППЕУ.

Настоящият доклад е разработен в рамките на Проект „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ по Оперативна програма „Добро управление“ (дог. № BG05SFOP001-2.025-0204-С01 от 12.08.2022 г.) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Българска камара на химическата промишленост и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и/или Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”.

Фотогалерия