Икономически анализ на въздействието на Химическата стратегия за устойчивост - Фаза 1

| Прочетено: 1570  |  Фотогалерия

Стратегията за устойчивост в областта на химикалите на ЕС (CSS) беше приета през октомври 2020 г., за да предостави нова дългосрочна визия за политиката в областта на химикалите, в съответствие с целите на Зеления пакт на ЕС.

Стратегията се стреми към създаването на среда без токсични вещества, където химикалите се произвеждат и използват по начин, който максимизира техния принос към обществото, включително постигане на зелен и цифров преход.  Същевременно се избягва вредата за планетата за  настоящите и бъдещите поколения. Стратегията предлага пътна карта и график за трансформация на индустрията с цел привличане на инвестиции в безопасни и устойчиви продукти и производствени методи.

     Cefic възложи на независимата консултантска компания за икономически изследвания Ricardo Energy & Environment изготвянето на икономически анализ на въздействието на Стратегията /CSS/ върху химическата индустрия на ЕС като принос към оценките на Европейската комисия на въздействието от промените в класификацията, етикетирането и опаковането (CLP) и REACH.

     Обхватът на проучването включва анализ на разходите за съответствие и оперативните разходи на химическите компании, които пускат химически продукти на пазара (производство, внос, формулиране и продажба) в ЕС-27, както и потенциалните въздействия върху веригите на стойността на всички производствени индустрии. Проучването се основава на приноса на над 100 компании, представляващи 67% от производството на химикали в ЕС (към 2019 г.).

     Докладът за Фаза 1 на анализа, публикуван на 2 декември 2021 г., представя резултатите от въздействието на различни варианти на промени в Регламент CLP  и прилагането на GRA, които са с най-значим ефект върху промишлеността, в съответствие с Насоките за по-добро регулиране на ЕС и с фокус върху:

  • Добавянето на опасности към Регламент CLP - Регламент (ЕО) № 1272/2008.
  • Разширяването на приложението на общия подход за управление на риска (GRA).

     Основните изводи на очакваните въздействия върху оборота на сектора на химикалите в ЕС са следните:

  • Промените в регламента CLP и разширяването на GRA, както е предложено съгласно CSS, най-вероятно ще засегнат 28% от общото портфолио на индустрията.
  • Около една трета от тези 28% може да бъде потенциално заменена и/или преформулирана, въпреки че съществува несигурност, поради неизвестната реакция на клиентите на заместителите и/или преформулираните продукти.
  • Промените в CLP и GRA, когато се отчитат потенциалните бизнес реакции, могат да доведат до намаляване на продуктовото портфолио и бизнес оборота с около 12% (еквивалента на 70 милиарда евро от пазарната стойност за 2019 г.).

     Очаква се следващия доклад от оценката на въздействието да бъде публикуван през второто тримесечие на 2022 г.

     За повече информация вижте тук

 

Фотогалерия