Политика на ЕС в областта на климата

| Прочетено: 1166  |  Фотогалерия

Европейската политика в областта на околна среда се основава на принципа на предпазните мерки, превантивните действия и отстраняване на замърсяването при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Многогодишните програми за действие за околната среда определят рамката на бъдещите действия във всички сфери на политиката в областта на околната среда. Те са част от хоризонталните стратегии и се вземат под внимание в рамките на международните преговори във връзка с околната среда. Освен това решаващо значение има тяхното изпълнение.

Европейският съюз (ЕС) е сред водещите основни икономики, когато става въпрос за справяне с емисиите на парникови газове. До 2018 г. той е намалил емисиите на парникови газове с 23 % в сравнение с нивата от 1990 г. и е поел ангажимент да постигне намаление от 40 % до 2030 г.

През декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейския зелен пакт и сега предлага пакет от мерки, насочени към увеличаване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г., и намаляване на въглеродните емисии на икономиката на ЕС до 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение.

За да може ЕС да следва балансиран път към въглеродна неутралност до 2050 г., през септември 2020 г. Комисията предложи да се повиши амбицията в областта на климата за постигане на цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. (за повече информация вижте тук)

Фотогалерия