План за възстановяване и устойчивост на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

| Прочетено: 173  |  Фотогалерия

Планът е структуриран в четири стълба:

  • Иновативна България – целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж – 20%1 от ресурсите по Плана;
  • Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план – 37% от ресурсите по Плана;
  • Свързана България – акцентиращ върху осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния  местен потенциал – 22% от ресурсите по Плана;
  • Справедлива България – със специален фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за постигане на по- включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите – 21% от ресурсите по Плана.

 

 

Фотогалерия