Онлайн проучване за прилагането на Наредбата за ППЕУ

| Прочетено: 92  |  Фотогалерия

 

Включете се в проучването!

Българска стопанска камара и Българската камара на химическата промишленост канят заинтересованите фирми и организации да се включат в онлайн проучване за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци. Проучването се осъществява в рамките на проект ”Оценка на ефективността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“, финансиран от ОП Добро управление. Проектът се изпълнява от "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес" и Браншовата камара на химическата промишленост.

Основна цел на проекта е създаване на партньорство между бизнеса и администрацията при прилагането на изискванията на европейското законодателство за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и утвърждаване на практика за оценка на ефективността на прилагането на Наредбата.

Подцели на проекта са 1) създаване на практика за оценка на ефективността и ефикасността от прилагането на изискванията на европейското законодателство с участието на бизнеса, организациите на гражданското общество и администрацията; и 2) взаимодействие на бизнеса, организациите на гражданското общество и администрацията за прилагане на принципите на кръговата икономика и ефективно управление на отпадъците.

Една от най-важните дейности по проекта е разработката на онлайн анкетна карта, използването ѝ от потребителите (експлоатацията) и обобщаване на данните. Като отчитаме широкия кръг засегнати страни, разработената карта цели да даде ориентир за прилагането на изискванията на наредбата и да бъде събрана информация за проблемите и насоките, в които трябва да се правят промени.

Анкетата може да бъде намерена на следния линк.

При желание, след приключване на анкетата, можете да разпечатате Вашите отговори (на последна страница натиснете бутона „Отпечатайте отговорите си“).

Обобщение на получените отговори и покани за предстоящи събития по проекта ще получите на посочените от Вас електронни адреси в картата или на сайта на БСК.

Предварително Ви благодарим!

За въпроси и допълнителна информация:

Българска стопанска камара, екип по проекта:

Българската камара на химическата промишленост:

Фотогалерия