Преразглеждане на REACH

| Прочетено: 823  |  Фотогалерия

На 20 януари 2022 г. Комисията стартира  обществена консултация във връзка с преразглеждането на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Преразглеждането има за цел да приведе в съответствие химическото законодателство на ЕС с амбицията на Комисията за безопасни и устойчиви химикали и високо ниво на защита на здравето и околната среда, като същевременно се запази вътрешният пазар. Планираната ревизия на REACH е едно от действията, обявени в Стратегията за устойчивост в областта на химикалите.

Комисията приканва гражданите и заинтересованите страни чрез попълването на въпросник да изразят становища по следните теми:

  • Преразглеждане на изискванията за регистрация, включително повишени изисквания за информация, за да се даде възможност за ефективна идентификация на всички канцерогенни вещества и вещества с критични опасни свойства (включително с ефекти върху нервната и имунната система), регистрация на определени полимери, които предизвикват безпокойство, и информация за цялостния отпечатък на химикалите върху околната среда;
  • въвеждане на фактори за оценка на смесите;
  • опростяване на комуникацията във веригите за доставки;
  • преразглеждане на разпоредбите за оценка на досиетата и веществата;
  • реформа на процесите за разрешаване и ограничаване, включително разширяване на общите подходи за управление на риска и въвеждане на концепцията за основна употреба; и
  • преразглеждане на разпоредбите за контрол и изпълнение.

Общественото допитване ще подпомогне текущата работа по оценка на въздействието. Консултацията ще продължи до средата на април 2022 г. и е достъпна тук.

Фотогалерия