Документи | Анализи
Манифест на заинтересованите страни по биоикономика в Европа

Download
Позиция на Cefic за по-добро регулиране

Виж онлайн
Download
Професионално образование и заетост

Download
Европейска платформа READ

Download
Безопастност на химикалите и наноматериалите

Download
България и Еврофондовете,2013 - Анализ за усвояването на средствата по оперативните програми

Виж онлайн
Прилагането на REACH и безопасност на произвежданите продукти от «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС»

Download
SPICE 3 - платформа на химическата промишленост за подобряване на енергийната ефектовност

Download
Новите изисквания за КПКЗ

Download
Енергийна ефективност и зелена икономика

Download
Регламенти REACH и CLP - състояние, прилагане и предстоящи дейности

Download
Доклад на Европейската комисия относно приложението на REACH - Брюксел, 5.02.2013

Download
Запазване цената на въглеродните емисии без риск от "въглеродно" изтичане

Download
Секторен анализ за компетенциите на работната сила в сектор "Производство на химични продукти"

Download
Междуфирмена задлъжнялост - 31 декември 2010

Виж онлайн
БКХП - състояние и перспективи, ОС октомври 2011

Download
Анализ на българската химическата промишленост, октомври 2011

Download
Секторна стратегия за привличане на инвестиции в България - МИЕТ

Download