Документи | Нормативни документи
Наредба за провеждане на обучение чрез работа /дуално обучение

Виж онлайн
Закон за енергетиката

Download
Модел за партньорство "Професионална гимназия-предприятие"

Download
Закон за професионалното образование и обучение

Download
Регламент (EО) No 1907/2006 - REACH

Виж онлайн
Регламент CLP (ЕО) № 1272/2008

Виж онлайн