Responsible Care | За инициативата

Юни 2017

Меморандум за разбирателство за Responsible Care® между ECEG, IndustriAll Europe и Cefic

Европейската група на работодателите от химическата промишленост (ECEG), европейския профсъюз industriAll (industriAll Европа) и Европейският съвет по химическа промишленост (CEFIC) желаят да подновят своя Меморандум за разбирателство, подписан на 21 май 2003 г. , с цел разширяване на постоянния диалог между социалните партньори в химията и Cefic в рамките на програмата Responsible Care

Като се има предвид

• че химическата промишленост е един от най-международните, конкурентни и успешни европейски сектори. Тя отговаря за около 17% от световното производство, осигурява пряка заетост на около 1,2 милиона души в Европа и произвежда широка гама от продукти, които са от съществено значение за други индустриални сектори и обществото ;

• растящата конкуренция и продължаващото изместване на производството към Азия и като следствие необходимостта европейската химическа промишленост да повиши конкурентоспособността на сектора, да създава качествени работни места, да насърчава обучението и ученето през целия живот и окуражава високи стандарти за образование и безопасност;

• Общата декларация от 4 декември 2002 г. подписана от ECEG и EMCEF (понастоящем industriAll Европа) за започване на доброволен постоянен диалог между социалните партньори на европейската химическа промишленост с цел допринасяне за създаването на благоприятен климат за конкурентоспособността на сектора и на заетостта в индустрията за развитие на социалното измерение на Европа;

• ангажимента на трите страни да допринесат за устойчивото развитие в Европа чрез дейността на химическата промишленост, както е обявено в Общата декларация за "Рамкови условия за устойчива химическа промишленост в Европа" от 6 септември 2011 г. ;

• че Responsible Care е глобална доброволна инициатива управлявана на базата на отделните страни чрез националните федерации на химическата промишленост и техните компании-членки, която в Европа е координирана от Cefic; и че инициативата е доказала способността си за осъществяване на постоянни подобрения в здравето, безопасността, околната среда и сигурността в производствените операции на химическите компании и по цялата верига на стойността, и на комуникиране със заинтересованите страни по открит начин;

• че Глобалната харта на Responsible Care е разширила и удължила процеса на непрекъснато усъвършенстване отвъд производството на химикали към други дейности, особено онези свързани с употребата и боравенето с химически продукти по веригата на стойността;

• че целта на Responsible Care е да се подобрят и да комуникират здравето, безопасността, околната среда и сигурността на производството, като по този начин се защитават служители, съседи, потребители и околната среда; и че инициативата е получила одобрение от външни организации, включително и Програмата на ООН за околна среда (UNEP) за значителен принос към устойчивото развитие;

• че прилагането на устойчивото развитие, т.е. високи нива на стандарти за здраве, безопасност, околна среда и сигурност остава приоритет за по-нататъшно подобряване на ефективността и изискват ангажираност и принос от много заинтересовани страни. Следователно успешното прилагане на Responsible Care в Европа е един от основните начини, чрез които работодателите, служителите и техните представители в химическата промишленост могат да дадат своя принос за устойчивото развитие;

• че националните проекти на високо ниво предоставят осезаеми резултати и са примери за най-добри практики в Responsible Care.

За да се засили участието на работниците и техните представители, ECEG, industriAll Европа и Cefic се споразумяха:

• да се създаде специална Група за съвместен мониторинг състояща се от максимум трима представители от всяка асоциация; industriAll Europe, ECEG и Cefic. Тази група ще заседава поне веднъж годишно с цел преглед на напредъка и обмен на информация за последователното прилагане на Responsible Care в Европа. Заседанието се извършва с лично присъствие. Преди всяко заседание ще бъде предложен дневен ред;

• да се постигне ефективност чрез поддържане на постоянни членове, като в същото време се канят експерти при обсъждане на конкретни въпроси;

• да определят дневния ред на заседанията на Групата за съвместен мониторинг, които са договорени от тях;

• ECEG и industriAll Europe са поканени да участват активно в оценката на номинациите за наградата на Responsible Care връчвана от Cefic и да присъстват на събития като конференцията по Responsible Care, когато те са организирани от Cefic;

• да организират, ако е възможно, ежегодно посещение на компания / химическо предприятие за да разгледат по-отблизо политиката на фирмите по отношение на безопасността и здравето;

• да насърчават доколкото е възможно срещи с националните асоциации за информиране относно практиките на сътрудничество на национално ниво. ECEG, IndustriAll Европа и Cefic считат, че програмите на дневният ред може да включват:

• преглед на подобренията в здравето и безопасността на работното място, както и опазването на околната среда и сигурността на химическата промишленост в Европа;

• идентифициране на нуждите от обучение свързани с европейската инициатива Responsible Care;

• практики за обучение и образование на служителите в областта на здравеопазването, безопасността, околната среда и сигурността;

• разработване на проста процедура за обмен на информация, свързана със загриженост относно продукта и значими инциденти в областта на ЗБОС в химическата промишленост;

• предоставяне на информация за най-добрите практики в областта на Responsible Care, като се вземат предвид носителите на наградите на Responsible Care връчвани от Cefic и насърчаване на активното участие на служителите и техните представители;

• включване на филиали (клонове) на трите страни в зависимост от тяхното географско покритие, за да се гарантира изграждането на капацитет, подобряването на конкурентоспособността и растежа, привличането на млади таланти за сектора и тяхното участие в дейностите в областта на здравето, безопасността, околната среда и сигурността.

ECEG, industriAll Europe и Cefic ще информират своите членове относно дейностите, произтичащи от Меморандума. Те ще преразгледат Меморандума в срок от три години, считано от датата на подписване с цел проверка на напредъка, и ако е необходимо за развитие и подобряване на партньорството.

Тази версия от 13 юни 2017 г. е подписана от служители на трите страни като окончателен вариант на Меморандума за разбирателство относно Responsible Care и подлежи на окончателно одобрение от трите страни.

Emma Argutyan  - European Chemical Employers Group /ECEG/

Sylvain Lefebvre -  industriAll European Trade Union

Marco Mensink - European Chemical Industry Council  /Cefic/

 

 

Юли 2016

 

Пилотни резултати по производствена безопасност

В рамките на пилотната програма на ICCA за производствена безопасност, в процес на финализиране е Ръководство с обширна секция "Често задавани въпроси (FAQ)" на базата на обратна връзка от асоциациите.

Редица дружества взеха участие и първоначалните резултати посочват, че показателят е използваем и функционален. Някои фирми са представили данни на базата на двете класификационни таблици GHS и UNDG, което потвърждава по-ранния анализ, че двете системи отразяват основно едни и същи инциденти.

Националните асоциации са насърчавани да провеждат семинари по производствена безопасност и отчитане на ефективността през следващите няколко години до 2019 г., като се използват средства и експерти на RCLG, ако е необходимо. През 2020 г. започва процеса за докладване на инциденти свързани с нарушаване на безопасността до RCLG от всички асоциации, ставайки част от препоръчителния базов набор от докладвани ключови показатели за ефективост (КПЕ).

Изграждане на капацитет: нов подход на ICCA

В течение на много години на успешен ангажимент ръководните групи на ICCA покриваха Responsible Care и политиката и здравеопазването в химическата промишленост. С над 170 семинара по изграждане на капацитет в целия свят, нова Работна група на ICCA ще направи преглед на бъдещите предизвикателства и очертае стратегия за периода до 2020 г.

Новата Работна група по изграждане на капацитет на ICCA ще помогне на Съвета за справяне с всички области на дейност чрез един по-цялостен и координиран подход, като същевременно запази основната цел: да увеличи базовия капацитет за доброто управление на химикали. Новата група ще бъде създадена и ще започне работа по-късно тази година и ще има три председателя, включително Бари Дайър от RCLG, който активно участва в изграждането на капацитет с кандидат-асоциации и външни партньори, особено със службите на ООН.

ICCA идентифицира ключови приоритетни области в изграждането на капацитет и ще ги структурира в учебни модули с презентации и брошури.

В съответствие с новия подход на ICCA, RCLG създаде работна група, председателствана от ръководителя на RC в Канада Люк Робитай, която да проучи разработването на платформа на Responsible Care за електронно обучение. Като допълнение на съществуващите дейности на RCLG по изграждане на капацитет е докладът “Изграждане на капацитет в химическа промишленост”, който документира усилията на групата от 2008 г. Докладът е достъпен чрез онлайн библиотеката и е проектиран за лесно отпечатване на копия и бърза справка.

 

 

 

 

Май 2016

Създадена в Канада преди 30 години, Responsible Care е водеща инициатива на химическата промишленост от 1985 г. До края на 2015 г. Responsible Care се прилага от 59 химически асоциации в повече от 60 страни по целия свят. Тези асоциации са отговорни за подробното прилагане на Responsible Care в своята страна или регион.

Програмите на отделните страни са на различни етапи на развитие, имат различни акценти и  се контролират и координират от Ръководната група на Responsible Care (RCLG) на Международния съвет на химическите асоциации (ICCA). Разширяването на Responsible Care ще продължи в следствие на изразен интерес и заявления от нови страни в Азия, Африка и Европа.

Глобалната харта на Responsible Care, декларирана публично по време на първата Международна конференция на ООН за управление на химикалите през м. февруари 2006 г., беше ревизирана и укрепена в процеса на преразглеждане от ICCA през 2014 г. Глобалната харта има за цел да хармонизира, управлява и разшири етиката на Responsible Care в световен мащаб. Тя също създаде нов фокус върху контрола на продуктите по цялата верига на доставки и обеща постоянен принос към устойчивото развитие. До първото тримесечие на 2016 г. над 550 изпълнителни директори на компании се обявиха в подкрепа на Глобалната харта на Responsible Care, включително 94% от топ 100 от световните химически компании. Ръководната група на Responsible Care продължава да полага усилия за пълното прилагане на Глобалната харта чрез националните химически асоциации и отделните компании, както и за привличане на допълнителна подкрепа от водещи световни химически дружества. Водена от Глобалната харта, Responsible Care ангажира химическата промишленост да:

 • подкрепя активно управлението на безопасността на химическите вещества;

 

 • предпазва хората и околната среда чрез непрекъснато подобряване на мерките за защита на околната среда, здравето и безопасността; на сигурността на нашите съоръжения, процеси и технологии; и чрез непрекъснатото подобряване на безопасността на химическите продукти и тяхното обслужва по цялата верига на доставки;

 

 • подобрява системите за управление на химикалите, като участва в разработването и прилагането на съобразено с жизнения цикъл, научнообосновано и основано на оценка на риска химическо законодателство, свързано с осигуряването на безопасност на химическите вещества и най-добрите практики;

 

 • оказва влияние на бизнес партньорите да насърчават безопасното управление на химикали в рамките на тяхната дейност;

 

 • ангажира заинтересованите страни, да разбира и отговаря на техните тревоги и очаквания за по-безопасни операции и продукти, и да комуникира открито нашата дейност и продукти;

 

 • да допринася за устойчивостта чрез подобрена производствена дейност, разширени икономически възможности и развитието на иновативни технологии и други решения на предизвикателствата пред обществото.

Ноември 2011

RESPONSIBLE CARE е глобална инициатива на химическата промишленост по света. Тя представлява доброволен ангажимент за непрекъснато подобряване на безопасността, здравето и състоянието на околната среда (ЗБОС) при производствените процеси и чрез произвежданите продукти в полза на цялото общество.


Целите се постигат като се преизпълняват изискванията на законодателството в тясно сътрудничество с министерствата и всички заинтересовани страни.

RESPONSIBLE CARE е едновременно етика и отговорност, чиято цел е да изгради убеждение и вяра, че химическата индустрия е идеално средство за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живота.  

Днес 54 Национални химически асоциации са включени в световното семейство на RESPONSIBLE CARE. Програмите на различните страни са твърде различни, но изпълнението им се наблюдава и координира от Ръководна група на RESPONSIBLE CARE (RCLG)– групата на националните координатори на RESPONSIBLE CARE към Световния Съвет на Химическите Асоциации (ICCA).

ICCA се стреми прилагането на RESPONSIBLE CARE да е възможно по-широко в химическата и свързаните с нея индустрии. Инициативата се разпространява и в нови региони и фирми като основното е изграждане на капацитет, обмяна на информация по здравето, безопасността и опазването на околната среда . За успеха на инициативата помага фиксирания набор от Базови показатели, въпросници за самооценка и верификационни процедури по които участващите фирми ежегодно докладват. Допълнително инициативата включва богато разнообразиe на дейности с населението за опазването на природата, обучението на подрастващите и прилагането на съответното законодателство.

За групата от европейските страни, членове на RESPONSIBLE CARE, отговаря Европейският съвет на химическата промишленост (Cefic). На Европейската сцена CEFIC е гласът на 29 000 малки, средни и големи фирми, в които работят 1,3 милиона души, отговорни за около 1/3 от световната химическа продукция. CEFIC представлява своите членове и работи в тяхна полза пред международните и Европейските институции, неправителствените организации, световните медии и други заинтересовани лица.

Общи принципи на RESPONSIBLE CARE

Химическите компании и Националните химически асоциации от цял свят се ангажират да работят съвместно за:

• Непрекъснато подобряване на грижата за безопасността, здравето и околната среда и качествата на техните технологии, процеси и продукти по време на целия им жизнен цикъл, така че да се намалява или напълно да са премахне опасността за хората и околната среда;

• Ефективно използване на ресурсите и ограничаване количествата на отпадъците;

• Открито информиране на обществеността за характеристиките, достиженията и риска, свързани с производствените процеси и продукти.


• Задължителен контакт с клиентите;


• Сътрудничество с правителствата и организациите;


• Предоставяне на помощ и съвети за насърчаване на отговорното управление на химикалите по цялата верига на потребление.RESPONSIBLE CARE е едновременно етика и ангажимент, насочена да изгради доверие в промишлеността, инициатива, съдейства за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живота. На тези Глобални принципи се базират Националните ръководни принципи, към които Дружествата се придържат в своите ДЕКЛАРАЦИИ за присъединяване към RESPONSIBLE CARE.

Глобална Харта на RESPONSIBLE CARЕ

Глобалната Харта на Responsible Care (2007 г.) даде силен тласък на доброто позициониране на инициативата. Повечето от световните химически компании и всички национални асоциации подкрепиха Глобалната Харта, чиято цел е да се постигне повече чрез:

 • Пълно прилагане на Общите принципи в Националните програми;
 • Съгласие да се съдейства за устойчивото развитие; 
 • Подобряване в докладването на базовите показатели; 
 • Подобряване на управлението на химичните вещества в света;
 • Разпространението на Responsible Care сред фирмите доставчици и потребители; 
 • Отговаряне на очакванията на заинтересованите лица по отношение на дейностите и продуктите на химическата промишленост;
 • Подпомагане на регионалните ръководства на Responsible Care;
 • Търсене и намиране на подходящи средства за прилагането на Responsible Care.

Основни елементи на RESPONSIBLE CARE

Дейността на фирмите се реализира на базата на изпълнение на Осемте основни елемента на Responsible Care:

• Ангажираност на ръководството

• Използуване на ЛОГОто на RESPONSIBLE CARE

• Внедряване на практиките за управление чрез политики, ръководни документи, наръчници, указания

• Количествени базови показатели

• Комуникация по ЗБОС със заинтересованите страни

• Обмяна на опит и взаимопомощ

• Увеличаване на членовете в Българското семейство на RESPONSIBLE CARE

• Систематични процедури по проверка.

Обобщен отчет за работата на Българското семейство на RESPONSIBLE CARE за периода от 2004 г. до 2011 г. може да видите по-долу. Ангажимент на членовете на RESPONSIBLE CARE е да преизпълняват законовите си задължения по гарантиране на здравето, безопасността и опазването на околната среда, което е „втора природа” на 30-те фирми, членове на БКХП и RESPONSIBLE CARE: “СОЛВЕЙ СОДИ”, Девня “АГРОПОЛИХИМ”АД , Девня “АЛЕН МАК”АД, Пловдив “ЗЕБРА”АД , Нови Искър “АРОМА”АД , София “ВЕРИПЛАСТ БАЛКАН"АД , София “СВИЛОЗА”АД, Свищов “КАУМЕТ”АД , Силистра “КРИСТАЛ ХИМИЯ , Велинград “ПЛАСТИМО”АД , Самоков “АГРИЯ”АД, Пловдив “TOTEM”ООД- Ст. Загора “ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ”АД , Средец “БРОСС ”АД, Варна “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД “ЛАВЕНА”АД, Шумен “ПОЛИМЕРИ”АД, Девня “ГАМАКОЛ”ООД, Пловдив “ОРГАХИМ”АД, Русе “СИПО – Трейдинг”ООД, Ст. Загора СВИЛОЗА ЯРН”АД, Свищов “ ЕВОНИК- България”ТД, София “СВИЛОЦЕЛ”ЕАД, Свищов “ПОЛИХИМ”ООД, Димитровград “МЕГАХИМ”АД , Русе “ПАРТНЕРС КОМЕРС”ООД, Девня “НЕОХИМИКИ”АД , София “КОНТИНВЕСТ” ЕООД, София “ЕР ЛИКИД”АД, София “ ПОЛИКОР”АД, Румъния.

Фирмите получават Сертификат за използуване на ЛОГОто на Responsible Care и се ангажират с Договор да включват в своя ежедневен бизнес непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда, свързани с производствените процеси и произвежданите продукти.

Изпълнение

Фирмите на БКХП от семейството на RESPONSIBLE CARE ежегодно докладват по базови показатели за състоянието на здравето, безопасността на работниците и основните замърсители в околната среда (в почва, вода и въздух), транспортни инциденти, използуване на енергия и вода. За целта те ползват Ръководства за отчитане на RESPONSIBLE CARE.

Списък на базовите показатели

• Здраве и безопасност при работа

Базов показател 1: брой на тежките инциденти за работещите в предприятието

Базов показател 2: честота на трудовите злополуки за работещите в предприятието

Базов показател 3: брой на тежките инциденти за външни изпълнители

Базов показател 4: честота на трудовите злополуки за външни изпълнители

• Опазване на околната среда Управление на отпадъците

Базов показател 5: твърди опасни отпадъци за изхвърляне предаване, пласиране

Базов показател 6: твърди неопасни отпадъци за изхвърляне предаване, пласиране. Емисии във въздуха

Базов показател 7: серен двуокис (SO2)

Базов показател 8: азотни окиси (NOX )

Базов показател 9: Летливи органични съединения (ЛOC) Промяна на климата: емисии на газове, свързани с глобалното затопляне

Базов показател 10: въглероден двуокис(СО2)

Базов показател 11: Други парникови газове Емисии във водите

Базов показател 12: нужда от химически кислород (COD)

Базов показател 13: фосфати

Базов показател 14: нитрати • Транспорт

Базов показател 15: Инциденти при транспорт

Използуване на ресурсите

Базов показател 16: Използувана енергия

Базов показател 17: Специфична енергийна консумация

Базов показател 18: Използувани водни ресурси

 

От 2004 година Българското семейство на Responsible Care разполага с обобщени данни на годишна база, които показват средно по 30 % подобрение по всеки един от базовите показатели ( преведени към единица продукция). Тези данни се обобщават за всяка от 54-те страни – членуващи в RESPONSIBLE CARE и могат да се видят на специализирания сайт на ICCA.

Химическата промишленост е отговорна промишленост по отношение на обществото като отчита притесненията на обществото за прозрачност в дейността си и гарантира, че химическите продукти се произвеждат и използуват при спазване на най-високите критерии за безопасност. PRODUCT STEWARDSHIP – грижа за продукта по време на целият му жизнен цикъл е неразделна част от инициативата RESPONSIBLE CARE. Дейността на фирмите в тази връзка е свързана с безопасността на произвежданите продукти и се реализира чрез прилагането на европейският регламент REACH и Глобалната продуктова стратегия GPS. Фирмите ползват Ръководството на ICCA за прилагането на Product Stewardship.

 

Египет - 60-та страна - член на глобалната общност на RC
05.07.2016

Responsible Care ("Отговорност и грижа") остава доказана и добре определена етика, върху която индустрията и нейните партньори надграждат за постигане на непрекъснато подобрение във всички области на дейност....

Прочети още
Нов член на семейството на Responsible Gare в България
09.12.2013

На 28 декември 2013 година, на официална церемония, състояла се по време на съвместното заседание на Управителния съвет на БКХП и СКС "Химическа промишленост" в Хотел Централ Форум в София,  г-жа Силвия Несторова...

Прочети още
Семинар "RESPONSIBLE CARЕ, REACH и CLP в българската химическа промишленост”
10.11.2011

БКХП проведе на 28 и 29 юни  2011 в конферентната зала на Централ форум хотел, София семинар на тема: „RESPONSIBLE CARЕ, REACH и CLP в българската химическа промишленост”. Целта на семинара беше обучение...

Прочети още