Responsible Care | За инициативата
Семинар "RESPONSIBLE CARЕ, REACH и CLP в българската химическа промишленост”
10.11.2011

БКХП проведе на 28 и 29 юни  2011 в конферентната зала на Централ форум хотел, София семинар на тема: „RESPONSIBLE CARЕ, REACH и CLP в българската химическа промишленост”.

Целта на семинара беше обучение и широка обмяна на опит на национално и Европейско ниво за прилагането на Регламентите за безопасна употреба на химикали REACH и CLP, за отчитането, ползата и развитието на инициативата RESPONSIBLE CARE. Сложността и крайните срокове за REACH и CLP регламентите ( класификация, етикетиране и пакетиране)  поставя под напрежение производителите, вносителите и потребителите по веригата. Сега фирмите се фокусират върху срока за регистрация на втората група по REACH - края на 2013. В същото време те трябва изпълнят изискванията на еквивалентния по важност регламент CLP. Понеже двата регламента са взаимосвързани и често допълвани,  много е важно за фирмите да разберат задълженията си, какво трябва да се извърши последователно и как да се подготвят, така че да успеят успешно и ефективно и в срок да се справят с изискванията.

Двудневният семинар на БКХП срещна експерти от фирмите и експерти по новото законодателство за химикалите. Бяха представени „научените уроци” от първата регистрация по REACH на крупно тонажните производства и опита за успешно прилагане на CLP регламента; работата с и върху информационните листове за безопасност; особеностите на процеса на разрешаване на химикалите; задълженията на потребителите по веригата и комуникацията между участниците във веригата на разпространение на химикалите.

Г-н Лео Хезен, експерт на CEFIC по безопасност на химикалите, подпомогна с лекциите си по REACH и CLP нашите фирмени експерти. Вече за четвърти път г-н Лео Хезен  е сред нас, за което заслужи персонална благодарност от председателя на БКХП г-жа Силвия Несторова.

Френската камара на химическата промишленост /UIC/
е „настойник” на БКХП в световното семейство на RESPONSIBLE CARE, също и в групата на националните камари ни е помагала много пъти осигурявайки: обмяна на опит на две големи групи от Български фирмени специалисти по ангажиментите за подобряване на здравето, безопасността и състоянието на околната среда ; персонално обучение на членове на екипа на БКХП; лектори ( много често лично Генералния Директор г-н Жан Пелен) по актуални теми за Европейската химическата промишленост. И на този семинар г-жа Соня Бенакуиста – водещият експерт по REACH от Френската камара беше наш лектор за да  предаде добрите практики за справяне с изпитанията, на които тежкото REACH и CLP законодателство ни поставя.

Г-н Шуьрд Луис, националният координатор на Холандия по RESPONSIBLE CARE, който има принос към разработката на он лайн системата за събиране и обработка на базови показатели за световната инициатива RESPONSIBLE CARE, представи как холандската програма по RESPONSIBLE CARE съдейства на фирмите за справяне с проблемите, свързани с REACH и CLP.

Семинарът започна с Българските презентации.  Г-н Николай Савов, началник Отдел „Опасни химични вещества”, МОСВ, представи един пълен анализ на ситуацията в страната с прилагането на REACH и CLP, даде насоки на фирмите, престави националните преоритети по отношение на прилагането на СЕВЕЗО и КПКЗ . Г-н Венелин Маринов – REACH директора на „Лукойл Нефтохим Бургас”, който ръководеше регистрацията на изключително голям за България брой химикали, произвеждани не само в България, но и на цялата територия на Русия от групата ЛУКОЙЛ, представи не само ”добрия опит", но и съвети за дейностите, които предстоят по REACH.

Двудневното обучение се проведе в рамките на българската програма за RESPONSIBLE CARE, световната инициатива за непрекъснато подобряване на безопасността, здравето и опазването на околната среда. Тази инициатива сплотява, подпомага, явява се принос на химическата промишленост към устойчивото развитие местните общности. За БКХП RESONSIBLE CARE е от основно значение за изграждане на капацитета, имиджа и взаимопомощта между фирмите.

Г-жа Лиляна Домбалова, отговорник за инициативата от БКХП, представи пред участниците задачите по подготовка на Годишните отчети за 2010 г., Националния План за прилагане на GPS и приноса, който фирмите имат към устойчивото развитие на региона си в резултат на участието си  RESPONSIBLE CARE.

Председателят на БКХП г-жа Силвия Несторова връчи тържествено Сертификат No 29 за ползуване на логото на Responsible Care на представителя на фирма „Ер Ликид България” г-н Иван Згурев - директор QHSE, след като "Ер Ликид България" доказа пред Националния комитет по RC, че отговаря на изискванията за получаване на Сертификат. 

Тук трябва да отбележим, че участието на чуждестранните лектори се финансира от техните организации и от CEFIC, нашата европейска работодателска организация, която помага изключително много (организационно и финансово) да изградим капацитета на БКХП като камарите на „старите” страни членки на ЕС.