За нас | Структура мисия и визия

Българската камара на химическата промишленост има за цел:

 • Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации при спазване на условията на самостоятелност и ненамеса в дейността на членовете, опазване на търговската тайна и етичност в отношенията;
 • Да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове; 
 • Да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в европейската и световна химическа промишленост и да се утвърждават на мeждународните пазари; 
 • Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
 • Да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското; 
 • Да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми; 
 • Да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове; 
 • Да подпомага членовете си при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда; Да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове; 
 • Да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша.


При своята дейност, Камарата на химическата промишленост се управлява, съгласно нейния Устав, от:

 • Общо Събрание на всички членове, свиквано  всяка година, което определя политиката и приема бюджета;
 • Управителен Съвет от 9 души, избран от Общото Събрание;
 • Контролен Съвет, избран от Общото Събрание;
 • Председател, избран от Управителния Съвет;
 • Главен секретарУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

 

 • Михаил  Колчев - Председател на УС

         Свилоза АД, гр.Свищов, 0631/45277

          факс: 0631/40104, mkolchev@svilosa.bg

 • Силвия  Несторова   
  Пластимо АД, гр Самоков, тел.:0722/60202;
  факс 0722/66656;
    office@plastimo.bg

 • Йончо Пеловски  - Заместник-председател на УС
  тел. 02/8221675; факс 02/9200573   yonchop@gmail.com

 • Христо Петров
  Агрополихим
  АД, гр.Девня
  тел. 05199/7526; факс 05199/7594  hrpetrov@agropolychim.bg

 • Искра Станкова
  Зебра АД, гр. Нови Искър
  тел. 02/9360406; факс: 02/ 9360893
  zebra@mail.orbitel.bg 

 • Ботьо Захаринов
  Агрия АД, гр.Пловдив;
  тел. 02/9
  320946;  bzaharinov@agria.bg

   
 • Крикор Топакбашиян

          Химкомплект-инженеринг АД, 02/8223460, факс: 02/9201481

          headoffice@chimcomplect-eng.bg


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

 

 • Илия Гергинов  - Председател на КС

        Брентаг България ЕООД, 02/926 5682;   Ilia.Gerginov@brenntag.bgГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 • Ренета Копанданова
  тел: 02/9200573; тел. 822 1675
  rk@bcci2001.com