Новини | Международни новини
Бюлетини за безопасност на ICCA, CIA и Cefic свързани с Covid 19


Международният съвет на химическите асоциации -ICCA и британската химическа асоциация - CIA публикуваха бюлетини за безопасност свързани с рисковете при възстановяването на производството на временно спрени от експлоатация химически инсталации поради кризата с COVID 19.

Документът на ICCA Be Smart: Safe Restart („Бъдете разумни: безопасен рестарт“) подчертава значението на прегледа за безопасност преди пускането в експлоатация на обекти и очретава основните стъпки на прегледа.

Бюлетинът на CIA ‘Recovery’ P Phase for Operations in the COVID-19 Pandemic („ Фаза на „възстановяване“ на производството във време на пандемия на COVID 19“) допълва този на ICCA и обръща внимание на ролята на ръководството/ръководителя на обекта за улесняване на структурирания подход за управление на основните рискове във връзка с възстановяване на производствената дейност.

Европейският съвет на химическата промишленост (Cefic) разпространи сред своите членове кратка информация - Returning to work in Covid 19 times („Връщайки се на работа във времена на Covid 19“) относно практиките на големите корпорации и национални федерации-членове на Cefic за предотвратяване на разпространението на COVID19 на работно място. Бюлетинът съдържа обща информация за коронавируса, правила за защита на служителите, правила при отношения с доставчици, изпълнители и клиенти и външна и вътрешна комуникация. Като цяло практиките следват препоръките на СЗО и националните здравни изисквания в областта.


Бъдете разумни: безопасен рестарт Фаза на възстановяване Връщайки се на работа във времена на Covid 19
Европейските награди Responsible Care® 2020


Обявено е началото на набирането на предложения на номинации за Европейските награди Responsible Care® 2020.

Поради изключителните обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19 тази година наградите Responsible Care® ще се фокусират върху инициативи свъзани с борбата с COVID-19, които се стремят да защитят служителите и общественото здраве, да поддържат критичните вериги на стойността и да подкрепят общностите с иновативни решения, продукти, процеси и дарения и др.

Крайният срок за приемане на предложения е 31 юли 2020 г.

Ще бъдат приемани предложения в следните категории:


Поддържане и преустройство на производствените линии
Тази категория може да включва инициативи като поддържане на производството през целия срок на кризата, увеличаване на производството или смяна на производствените линии, за да се отговори на увеличеното търсене на критични продукти и др.

• Защита на работното място и хората

Категорията може да включва инициативи като предоставяне на основни материали за гарантиране на безопасността и здравето на хората на първа линия чрез лични предпазни средства, добри хигиенни и почистващи препарати, но също така и прилагане на специални мерки за предотвратяване на разпространението на риска от заразяване в обекти, офиси и др.

Подкрепа на общността
Тази категория може да включва инициативи, като защита на общественото здраве и околната среда, дарения, засилване на координацията на веригата на стойността за продукти от решаващо значение и др.

За повече информация, формуляр и насоки за кандидатстване


Cefic обяви победителите в конкурса Responsible Care за 2019 г.


Тази година победителите бяха обявени по време на Глобалната химическа конвенция в Хелзинки.

Solvay – Награда за химична безопасност
Solvay SA получи наградата за химична безопасност за световната си система „Product Stewardship Management System“ - глобална система за управление на безопасността на продуктите. Чрез този структуриран и адаптивен инструмент, бизнес звената по целия свят могат да вграждат безопасността в своите операции, гарантирайки спазване на регулаторните изисквания и усилия за непрекъснато подобрение.

Kemira Oyj - Награда за екологична отговорност

Kemira Oyj спечели наградата за екологична отговорност за своята амбициозна инициатива „От отпадъци от железен сулфат към продукт“. Kemira започна да добива железен сулфат от свое депо за преработката на питейна вода и пречистване на отпадните води. Инициативата е намалила зависимостта от необработените суровини и досега е върнала 40 годишно натрупвани отпадъци обратно в кръговата икономика.

Neste Oyj - Награда за устойчивост на работните места
Neste Oyj взе наградата за устойчиви работни места за своята глобална програма „Напред към безопасността“. Компанията проведе стотици семинари, електронни обучения и дейности за повишаване на осведомеността и интегрира процесите за управление на безопасността. Безопасността е основна ценност за Neste и програмата значително повишава производителността и културата на безопасност.

essenscia - Награда за национална асоциация

Еssenscia - Белгийската асоциация на химията и науките за живота спечели наградата за национална асоциация за „Преосмисляне на химическата логистика“. В сътрудничество с партньорски организации процесът за споделяне на важна информация за почистване на резервоарите беше дигитализиран, предоставяйки го в реално време и осигурявайки пълна прозрачност по цялата верига на стойността.

Журито обяви и двама подгласници:

• Съюзът на химиците в Русия за техния проект, насочен към оценка на ефективността на компаниите, прилагащи Responsible Care в Русия

• Kiilto Oy в категорията „екологична отговорност“ за изграждането на отоплителна система на базата на кръговата икономика.

За повече информация - тук


Цифровата трансформация на работното място в европейската химическа промишленост


Това е кратко обобщение на резултатите от изследването „Цифровата трансформация на работното място в европейската химическа промишленост – проучване на секторите за производство на химически, фармацевтични, пластмасови и каучукови изделия на ЕС“от името на Европейската група на работодателите от химическата промишленост (ECEG)и европейския синдикат industriAll.

Задачата на изследването беше да се отговори на следните въпроси:

■ Кои са специфичните за сектора трансформации в резултат на цифровизацията и Индустрия 4.0

■ Какви са потенциалните въздействия на цифровата трансформация върху уменията, квалификациите, работните модели и здравето и безопасността

■ Доколко готова за цифровизацията е европейската химическа, фармацевтична, каучукова и пластмасова индустрия

Изследването се базира на силна емпирична основа, включваща цялостно онлайн проучване с 500 респондента от всички държави-членки на ЕС, повече от 20 интервюта с експерти, две конференции и допълнителни дискусии в ръководните групи, проучване на резултатите и анализ на тенденциите. Изследването беше проведено от март 2018 г. до декември 2018 г.

Въз основа на обширно проучване бяха изведени шест обобщаващи заключения относно цифровата трансформация на работното място в европейския химически сектор.


Резюме доклад
Сефик - обзор на новините


2 април 2019 г., Брюксел. - Европейската химическа промишленост иска да направи така че REACH да работи.

Cefic, заедно със своите членове, разработва план за действие за ефективно и ефикасно справяне с пропуските в данните в досиетата по REACH. Опитва се да установи точните причини защо, въпреки усилията на индустрията да предостави необходимите данни, оценката, извършена от Европейската агенция по химикали (ECHA) и националните органи, установи недостатъци в много досиета.

"Ние приемаме констатациите на ECHA, че качеството на данните в някои REACH досиета се нуждае от сериозно подобрение и се стремим да бъдем напълно прозрачни по отношение на плановете си за преодоляване на ситуацията. Ние си сътрудничим с ECHA за да идентифицираме областите, в които липсват данни."

След като планът за действие бъде финализиран и съгласуван с ECHA, той ще бъде публикуван на уебсайта на Cefic. Cefic ще информира редовно заинтересованите страни за напредъка, постигнат от неговите членове при актуализирането на досиетата.

Химическата промишленост на ЕС е начело на прехода към нисковъглеродна, кръгова и по-цифрова икономика

„Химическата индустрия се ангажира да играе водеща роля в прехода към истински модел на кръгова икономика“. Това беше посланието на президента на Cefic и главен изпълнителен директор на Versalis (Eni) Даниеле Ферари, пред аудитория от повече от 1500 души на годишната световна петрохимическа конференция на IHS в Сан Антонио, Тексас.

В своето изказване Ферари заяви, че химическата промишленост на ЕС притежава технологичните основи, които да доведат до трансформация към по-устойчиво общество и да й позволят да остане конкурентоспособна в един сценарий на предизвикателства в резултат от значителни промени, като например увеличаващото се световното население и съответно търсене на потребителски стоки.

Този растеж обаче трябва да вземе предвид недостига на природните ресурси и проблема с отпадъците. Химическите компании в ЕС са в световния авангард на това ново кръгово мислене и все повече от тях разработват новаторски решения, водени от принципите за устойчивост и кръгова икономика и намиране на повече възможности за ефективност, произтичащи от цифровизацията. Например голяма част от отпадъците могат да бъдат възстановени с цел получаване на нови суровини за полимери чрез разработването на химическо рециклиране. Това е една от най-амбициозните цели за много участници в сектора на химическата промишленост, защото е от основно значение за преодоляване границите на ефективност на механичното рециклиране.

Пълното внедряване на новите технологии и вграждането на принципа на кръговост в жизнения цикъл на продуктите - от производството до края на жизнения цикъл - е трудна задача и химическата промишленост трябва да стои начело на тази трансформация. Но без съмнение бъдещият растеж на промишлеността в Европа ще се ръководи от нисковъглеродни и кръгови решения. Постигането на такива амбициозни цели изисква ангажираност от страна на гражданите, институциите и асоциациите, както и създаване на мощни съюзи по веригата на производство.


Европейски награди Responsible Care® 2019


Вашата организация е с изключителен или иновативен принос за безопасното управление на химикалите и с високи постижения? Използвайте тази възможност, за да подчертаете и популяризирате своите иновативни проекти и да получите широко признание за вашите усилия и постижения.

Крайният срок за подаване на номинации е до 31 май 2019 г., а наградите ще бъдат връчени на церемонията по награждаване по време на Глобалната химическа конвенция в Хелзинки, на 24 октомври 2019 г.

Ще бъдат връчени награди в четири различни категории:

Награда за химическа безопасност- Продуктово стопанисване (Product Stewardship): гарантиране, че химикалите се използват и обработват безопасно по цялата верига на доставки Кандидатите за тази награда трябва да могат:

• да проектират и разработват продукти, които се произвеждат, транспортират, използват и обезвреждат или рециклират безопасно

• да признават проекти по веригата на стойността, които помагат на компаниите да създават и подобряват своите процедури за управление на химикали в съответствие с химическото законодателство

• да прилагат управление на рисковете и подобряване на ефективността на продукта в областта на безопасността, здравето и околната среда през целия му жизнен цикъл.

Награда за екологична отговорност- опазване на хората и околната среда: Кандидатите за тази награда трябва да могат:

• да демонстрират високи постижения в екологичните процеси и продуктите през жизнения им цикъл чрез намаляване на емисиите на замърсители във въздуха, водата и почвата или да се прилагат решения за кръгова икономика

• да ограничават опасностите за околната среда, свързани с производствената дейност, чрез разработване на иновативни технологии Награда за устойчиви работни места

Ползите от здравословна работна сила и работни места - Кандидатите за тази награда трябва да могат:

• да прилагат ефективни системи за управление на технологичната безопасност, най-добрите практики и подобрения за химическа превенция, готовност и реакция за намаляване на големите производствени рискове

• да демонстрират високи постижения в областта на професионалното здраве и безопасност, включително ангажираност на ръководството и служителите, здравословна работна сила и работни места и доказателства за култура на проактивно управление на здравния риск и инициативи в подкрепа на благосъстоянието. 

Обща информация, формуляр и указания за кандидатстване


Cefic обяви победителите в конкурса Responsible Care за 2018 г.


Наградите отличават проекти свързани с високи постижения в областта на подобряването на здравето, безопасността, сигурността и екологичните стандарти в химическата промишленост.

Награда за безопасност на химичното вещество

BASF SE, Германия с проекта "Устойчива бизнес рамка за нанотехнологиите"


Съображенията за безопасност при използване на наноматериалите бяха подложени на по-строг обществен контрол в началото на 2000-те години. С НПО, които искат спирането на продажбите на наноматериали, BASF SE - най-големият производител на химикали в света, рискува да загуби около 1/3 от портфолиото си. BASF SE предприе активен подход като от самото начало започна да си сътрудничи с ключови заинтересовани страни в различни проекти и предоставяйки своя опит в съответните политически и регулаторни групи. До този момент компанията допринесе за над 35 национални и международни изследователски програми за безопасност и е извършила над 250 токсикологични и екотоксикологични изследвания. Компанията бешедомакин на 14 дискусионни форума с неправителствени организации, които обхващаха въпроси, свързани с безопасността, и публикува заключения от изследвания за безопасността и ръководства относно наноматериалите. Ангажираността на BASF SE позиционира компанията като компетентен и надежден доставчик на наноматериали и допринесе за създаването на положителен бизнес пример за наноматериалите.

Мнението на журито: "Този проект е чудесен пример за това как ефективно да се ангажират заинтересованите страни по трудна тема".

 

Награда за екологична отговорност

Reckhaus GmbH & Co, Германия, наградена за проекта "Insect Respect®"

През 2012 г. Reckhaus, семейно предприятие, специализирано в контрола на насекомите в закрити помещения, стартира иновативен бизнес модел, INSECT RESPECT®. Елементът на иновациите в този модел е, че той осигурява екологичната компенсация за насекомите, убити от биоцида. Производителите на биоциди, участващи в тази схема, се ангажират да компенсират природата за загубата на насекоми в резултат от употребата на продукта. Компенсацията се осъществява чрез инсталиране на зелени покриви, подходящи за насекоми, в жилищни или промишлени зони. Това не само създава ново местообитание за насекомите, но също така помага да се защитят покривите, да се увеличи звукоизолацията, да се намалят емисиите на CO2 в сградата и да се осигури по-естетична атмосфера. Средносрочната и дългосрочната цел на Insect Respect е трансформацията на целия биоциден сектор. Проектът напълно съответства на целите на Обединените нации за устойчиво развитие.

Мнението на журито: " Insect Respect се отличава със своя трансформативен и иновативен характер. Този проект е с явен принос за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие."


Награда за устойчивост на работното място

Versalis SpA, Италия с проекта "Развитие на възприятие за безопасност и модел на поведение- MPC "

През 2015 г. Versalis, нефтохимическата компания "Ени", стартира проекта MPC, с подкрепата на международната консултантска фирма Arthur D. Little. Целта е да се изследва човешкият фактор като причина за наранявания на работното място и да се разработят превантивни действия чрез активиране на "култура и етика на безопасността", т.е. на поведение, водещо до превенция и защита от злополуки в компанията. Проектът е разработил редица стъпки, от проучвания върху културата на безопасност, анализ на резултатите, целеви интервюта, докладване на констатации, планове за действие и мониторинг. Моделът MPC вече се изпълнява на всички италиански обекти на Versalis, вклюбвайки 2,494 служители. Предвижда се също така да бъде разпространен в промишлените обекти на Versalis в други страни. Инициативата се очаква да завърши през 2019 г.

Мнението на журито: "Ключовите елементи, които спечелиха одобрението на журито, включват съвместното участие на служителите и фокусирането върху цялостното представяне и поведение на промишления обект на Versalis."

Награда на национална асоциация


Essenscia, Белгия победи с проекта "Уникална програма за подпомагане на МСП за безопасно използване на химични вещества"

Еssenscia е белгийската асоциация, представляваща химическата промишленост, производството на пластмаси и отраслите, свързани с науките за живота в Белгия. През 2008 и 2009 г. в партньорство с белгийските власти Еssenscia въведе два проекта за прилагане на REACH - VLARIP за Фландрия и WALRIP за Валония, за да помогне на белгийските химически компании, особено на малките и средните предприятия, да прилагат регламентите REACH, CLP и друго законодателство в областта на продуктите чрез семинари, обучения, обмен на най-добри практики и он-лайн помощ. Програмата е отворена за химическата промишленост, но и за други сектори като производството на хранителни продукти, хартия и текстил. Вече се състояха повече от 200 семинара в цяла Белгия от началото на проекта. Инициативата помогна на белгийските компании да успеят да регистрират веществата до крайния срок и следователно да допринесат за безопасността на химическите продукти по цялата верига на стойността. Програмата ще бъде разширена, за да помогне на компаниите да следят развитието на REACH и друго законодателството в областта на продуктите.

Мнението на журито: "Установяването на тясно сътрудничество с регулаторните органи, включително Европейската агенция по химикали и други играчи от индустрията, е важно постижение, получило най-високи оценки от всички съдии. Улесняването на обмена на най-добри практики сред всички участници в бранша, включително МСП и изграждането на капацитет чрез програми за обучение, отразява по перфектен начин една от ключовите ценности на Responsible Care. "

Специални похвали за Responsible Care 2018 в Европа

Впечатлено от няколко номинации, журито избра две асоциации за специална похвала: 

Асоциация на химическата промишленост на Чешката република с Проект "Младежта и непрекъснатото подобряване SCHP CR"
Асоциацията на химическата промишленост на Чешката република, представя проект, насочен към укрепване на взаимосвързаността между различните ключови участници в обществото за непрекъснато подобряване на химическата промишленост. Първата стъпка на проекта е насочена към привличането на млади хора да учат химически науки и да потърсят кариера в областта на химията. Това включва учебни помагала, експерименти, материали, семинари и конкурси за най-добър млад химик в страната. Втората фаза се състои от референтни посещения на персонала на малка група от служители на фирми на място, за да се създадат възможности за обмен на най-добри практики. Третият етап, съсредоточаващ се върху подкрепата на социалния диалог, включва действия за увеличаване на синергиите и сътрудничеството между бизнеса, правителството и образователните институтиции чрез Секторно споразумение за химия.


Наградите за устойчиво развитие на SCHP CR се предоставят на компаниите-членове, постигащи изключителни резултати в областта на здравеопазването, безопасността и опазването на околната среда и в икономическата и социалната сфера, допринасяйки за развитието на региона.

Асоциация на химическите отрасли (CIA), Великобритания с Проект  "Интегриран подход за насърчаване и подкрепа на Responsible Care, на основата на ревизираните Ръководни принципи"

През 2017 г. CIA, организацията, представляваща химическия и фармацевтичен сектор в Обединеното кралство, публикува ревизиран пакет от Ръководни принципи на Responsible Care, които датират от 1999 г. Приемането на новите Ръководни принципи на Responsible Care помага на компаниите да демонстрират своя ангажимент за управление на ефективността в областта на здравето , безопасността, опазването на околната среда и стопанисването на продуктите, като признава техните ключови отговорности към служителите, клиентите, обществеността и други заинтересовани страни. Подписването на Ръководните принципи, в подкрепа на всички елементи на Глобалната харта на Responsible Care, е условие за членство в асоциацията.


SusChem 2018 започва да определя технологичните приоритети на "Хоризонт Европа"


Европейската технологична платформа за устойчива химия (SusChem) стартира процеса на сътрудничество за изграждане на нова Програма за стратегически иновации и научни изследвания за следващата рамкова програма за научни изследвания “Хоризонт Европа“.

Срещата на заинтересованите страни по SusChem беше чудесна възможност да се подчертае ролята и визията на SusChem в рамките на „Хоризонт Европа“. Програмното изказване дадено от Европейската комисия представи новите елементи и възможности на новата рамкова програма (2021-2027). Фокусирайки се върху приоритетите за усъвършенствани материали, процеси и технологии и свързаните с тях цифрови технологии, беше дадено началото на изпълнението на първоначалната задача да се определят технологичните приоритети.

Иновационната екосистема на SusChem също беше подсилена от включването на три нови Национални технологични платформи (България, Финландия и Швеция). 

Програмната реч от Стилман Маркус, главен изпълнителен директор на Covestro и председател на SusChem, описа ролята на SusChem като: "Отговор на глобалните предизвикателства и приоритетите на ЕС" чрез предоставяне на "иновационни решения, основани на устойчива химия". Той също така подчерта значителната роля на SusChem в създаването на среда на сътрудничество в научноизследователската и иновационна дейност, която изгражда връзки между малките и средните предприятия, академичните среди и научноизследователските и технологичните организации на европейско равнище, като същевременно се свързва с регионални и национални програми чрез разширяването на своята мрежа от национални технологични платформи (НТП). Стилман призова всички заинтересовани страни на SusChem да изразят своите приоритети и да помогнат за определянето на технологичните приоритети на SusChem за следващата Програма за стратегически научни изследвания и иновации.

Следващата Програма ще бъде солидна основа за консултации с ЕК относно мисиите и приоритетите с голямо въздействие за "Хоризонт Европа".

Стартът на процеса на консултации за изготвянето на нова Програма за стратегически иновации и научни изследвания на SusChem (SIRA) беше един от основните акценти на събитието.

Две паралелни сесии бяха посветени на усъвършенстваните материали и усъвършенстваните технологични процеси. Двете сесии разгледаха ролята на цифровите технологии като средство за създаване на по-ефективни материали и процеси. По-конкретно сесиите поставиха началото на дискусия за технологичните приоритети и се опитаха да идентифицират експерти, които биха могли да допринесат за изготвянето на следващата Програма. Сесията посветена на материалите бе фокусирана върху три тематични клъстера – материали за кръгова икономика, съхранение на енергия, производство и ефективност и функционалност и ефективност. Темите за усъвършенстваните технологични процеси бяха – цифрови технологии за технологично проектиране и контрол, отпадъците като суровинен ресурс, суровини на базата на изкопаеми горива, суровини на биологична основа и CO2 като суровина. Сесиите определиха технологичните клъстери, които изискват допълнително внимание, както и следните широкообхватни области: оценка на устойчивостта; умения, информираност на потребителите, образование и обучение. Всички приноси към # suschem2018 ще бъдат оценени и преразгледани допълнително за включване в основите на новата Програма, заедно с допълнителната информация от експертните работни групи на SusChem, които се сформират в момента. Разширяване на екосистемата Националните технологични платформи SusChem обсъдиха как подхождат към осигуряване на участието на заинтересованите страни в съответните страни и дадоха примери за успешно образуване на консорциуми и транснационални сътрудничества. 

Suschem2018 завърши с широк дебат воден от Марко Менсинк, генерален директор на Cefic, който разгледа необходимите приоритети за запазване на водещата роля на Европа в иновациите в световен мащаб и структурата на „Хоризонт Европа“, необходима за мобилизиране на нашите иновационни екосистеми. Членовете на панелната група призоваваха за продължаване на трайните сътрудничества и партньорства създадени чрез програми като „Хоризонт 2020“, които се разглеждат като по–ценни от финансирането само по себе си. Те подсказаха, че „Хоризонт Европа“ би могла да се разглежда като част от визията на ЕС за реиндустриализация на Европа. Продължаването на главните базови технологии (ГБТ) и необходимостта да се съберат на едно място всички светли умове на Европа бяха други важни точки подчертани по време на срещата, никоя страна не може сама да доведе до промени.

Следващото събитие на SusChem –  Среща на посредниците 2018 ще се проведе на 23 октомври 2018 г. в хотел Le Plaza в Брюксел и ще е посветено на последните покани за проектни предложения за устойчива химия по "Хоризонт 2020".


Европейските награди на Responsible Care


Наградите "Responsible Care" предлагат уникалната възможност да се подчертаят и популяризират отлични резултати на ниво производствен обект на компания или национална асоциация. Наградите получават тези, които са превърнали устойчивостта в неразделна част от своята бизнес практика, като популяризират Хартата за устойчивост на Cefic. Те признават изключителни иновативни и важни технологични проекти, които:

• Създават нисковъглеродна икономика,

• Съхраняват ресурсите,

• Подкрепят кръговата икономика,

• Грижат се за хората и планетата.

Кой отговаря на условията за участие?
Всички компании и / или производствени обекти, които практикуват Responsible Care по веригата за доставки в Европа. Национални и филиални асоциации, при условие че са членове на Responsible Care или имат партньорско споразумение за Responsible Care със Cefic.

В какви категории да участвате?

1. Награда за безопасност на химическите вещества: стопанисване на продуктите: гарантиране, че химикалите се използват и се управляват безопасно по цялата верига на доставки

2. Награда за екологична отговорност: опазване на околната среда

3. Награда за устойчиви работни места: предимствата на ЗБУТ

4. НОВО - Награда на националните асоциации: насърчаване на Responsible Care (нова категория за награда за насърчаване на споделянето на най-добрите практики от националните асоциации).

Имайте предвид, че:

1. Даден проект може да бъде предложен само веднъж, в една категория.

2. Фирмите и националните асоциации могат да предложат проекти във всички категории.

3. Националните асоциации могат също така да представят проекти в новата категория награди "Национални асоциации", категория за окуражаване на споделянето на най-добри практики.


Брошура „Категории и насоки за наградите Responsible Care 2018“

Как да предложите своя проект?
Крайният срок за подаване на заявления е 29 юни 2018 г. Всички заявления трябва да бъдат предоставени на английски език.

1. Решете коя категория искате да въведете

2. Попълнете формуляра за кандидатстване (http://www.cefic.org/Responsible-Care/Awards/ )

3. Изпратете кандидатурата си, заедно с всички съпътстващи документи, до RCAwards@cefic.be (потвърждението за получаване на вашето заявление ще ви бъде изпратено по електронна поща).

Процес на подбор и церемония по награждаване

Оценката на всички кандидатури от жури, състоящо се от експерти и заинтересовани страни, ще се проведе през м. август 2018 г. и ще бъдат избрани четирима победители. Всички кандидати ще бъдат уведомени за своите заявления. Победителите ще бъдат обявени по време на Глобалната химическа конвенция на 25 и 26 октомври 2018 г. в Амстердам. Представител на всяка печеливша компания / асоциация ще получи покана за участие.


Категории и критерии
115 млн. eвро за финансиране


Съвместното предприятие "Био-базирани индустрии"− СП BBI  току-що обяви петата си покана за набиране на предложения по "Хоризонт 2020".

С общ бюджет от 115 млн. евро поканата за набиране на проектни предложения за 2018 г. е изградена около четири стратегически насоки - суровини, процеси, продукти и внедряване на пазара. Новата покана за набиране на проектни предложения се отклонява от ограничения подход за даване на тласък на биомасата, основаващ се на историческите вериги за създаване на стойност, към търсенето на биомаса, което позволява нейната преработка, за да се отговори адекватно на извличането от крайните пазари.

Общо 21 теми са включени в Поканата за 2018 г.

 • 11 за „Дейности за научни изследвания и иновации“ (НИД),
 • 3 за „Координационни и спомагателни дейности“ и
 •  7 за "Иновативни дейности" (5 DEMO и 2 водещи проекти).

 

Въведени са  нови критерии за допустимост. Текущото портфолио с проекти на СП BBI е добре балансирано между различните видове дейности, съответните вериги на стойността и е с голямо участие на МСП -  38%. Както и предишните покани на съвместното предприятие "Био-базирани индустрии", поканата за 2018 г. спазва принципите на "Хоризонт 2020" за откритост, прозрачност и върхови постижения.

Повече информация Подробности за поканата за представяне на предложения за 2018 г. можете да намерите тук. Крайният срок за представяне на предложения е 17:00 часа на 6 септември 2018 г.


Съвместен проект на ECEG и industriAll


Проект VP / 2014/001/0466 „Пътна карта на европейските социални партньори в химическата промишленост за периода 2015-2020г.“ на Европейската група на работодателите в химическата промишленост (ECEG) и европейският синдикат industriAll  беше завършен успешно.

Засилването на глобалната конкуренция, икономическата криза, демографското развитие, технологичният прогрес, изменението на климата, разходите за енергия и промяната в моделите на работа оказват сериозно въздействие върху конкурентоспособността и заетостта в химическия сектор. След своето 10-годишно съществуване, Комитетът за секторен социален диалог (КССД) в Европейската химическа промишленост използва възможността да засили своя ангажимент за социален диалог чрез съвместна Пътна карта за периода 2015-2020 г.

Дейността се изграждаше върху следните аспекти:

• Оценка и проследяване на нашето "Европейско рамково споразумение относно профилите на компетентност на операторите в химическата промишленост и техните преки оперативни ръководители "

• Оценка на 10 години от създаването на КССД за европейската химическа промишленост

• Разработване на обща рамка от действия (пътна карта) за периода 2015-2020 г.

Резултатите от проекта са:

• Брошура за Пътната карта BG

 

Инструменти за добри практики в европейската химическа, фармацевтична, каучукова промишленост, както и сектора на производство на пластмаси

 


Заседание на АФЕМ и СЕФИК-първо за 2018
23.01.2018

На заседанието беше направен  пълен преглед на приоритетите на отделните камари по химическа промишленост и разглеждане на представените приоритети от страна на СЕФИК за 2018 годинана. Представен бе и анализ и необходимите действия на бизнеса по отделните ключови за нашия отрасъл правни въпроси на Европейската комисия.

От изнесените приоритети по време на председателството на България и представените приоритети от правителството на Австрия, които бяха дискутирани  и по време на заседанията е очевидно, че всички дейности в областта на нормативната уредба на ЕС и през тази година ще бъдат насочени към:

- Нано-материалите

- Микро-пластмасите

- Ендокринните разрушителни веществ.

Тези направления са свързани и с оптимизирането на системата за управление на химическите вещества и директивата за отпадъците. Първите позиции по тях ще станат известни през месец май по време на българското  председателство, но работата по тях ще продължи и по време на председателството на Австрия.

Друг основен приоритет и за двете председателства безспорно ще бъдат и решения по отношение на промяната на климата и енергийното осигуряване. В тази област предстои подобрение в пакета за чиста енергия и в системата за търговия с емисии.

Предстоят и важни решения по отношение на индустриалната политика във връзка с брекзита и актуализирането на следващата програма за развитие FP9.

За да подпомогне процесът на вземане на верни решения СЕФИК до края на годината ще разработи и публикува Стратегия за развитие на химията в ЕС до 2050 година.  По случай 100 години от създаването на периодичната система на елементите СЕФИК планира и отбелязване на тази годишнина в края на годината.


Framework Programme-FP9 Rejuvenation of EU Responsible Care recommendation_low_volume_sme Minutes AFEM
Европейски награди на Responsible Care за 2017


Награда за отговорност към околната среда AkzoNobel (Холандия)

AkzoNovel получи тази награда за създаване на новаторски консорциуми за разработване на нови вериги за създаване на стойност, които дават възможност за значително намаление на въглеродния отпечатък, като същевременно създават стойност и намаляват риска.

 • Парна биоцентрала – при това 12-годишно партньорство между AkzoNobel, Eneco и Groningen Seaports инсталация за биомаса беше преобразувана в когенерационна или централа за комбинирано производство на топло- и електроенергия (CHP) в съоръженията на AkzoNobel в Делфзейл. Това включваше и изграждането на парен тръбопровод с дължина 2,5 км и инфраструктурни инвестиции. Днес две трети от парата, използвана в химическия парк Делфзейл, е с неутрален въглероден отпечатък.
 • Екологични водородни автобуси - AkzoNobel се присъедини към морските пристанища в Гронинген, провинция Гронинген, местния транспортен орган, оператор на бензиностанция и автобусна компания за разработване на система за обществен транспорт с нулеви емисии, където водородът да замени дизеловото гориво.
 • Консорциум "От отпадъци до химия" - този проект отклонява отпадъците от депонирането и изгарянето и ги превръща в метанол. Стартиран от AkzoNobel, консорциумът обхваща веригата за създаване на стойност и включва лидери в индустрията, градски и регионални правителства и местен иновационен център. При експлоатация новият обект ще произведе до 220 000 тона метанол от приблизително 360 000 тона отпадъци.
 • Консорциум за вятър - AkzoNobel обедини усилията си с DSM, Google и Philips за добиване на вятърна енергия в корпоративно споразумение за покупка на електроенергия (PPA). Дългосрочното споразумение ще генерира съвместно 0,5 TWh годишно от два ветроенергийни парка, което е равно на общото годишно потребление на 140 000 холандски домакинства. Това спестява 325 000 тона емисии годишно от производството на електроенергия (среден микс в Холандия).

Награда за здравословни и безопасни условия на труд Total Refining & Chemicals (Франция)

Комплект за здраве, сигурност и безопасност 

Total разглежда непрекъснато подобрение като основа на ангажимента си към Глобалната харта на Responsible Care®. Безопасността е от основно значение за Total и групата винаги се стреми да подобри здравето и безопасността на работниците. По време на експлоатацията и поддръжката на рафинерията и нефтохимическите заводи често се изисква последните да работят на височина и в затворени пространства като колони, реактори, цистерни, котли или барабани.

Във Франция, където падането от височина на работното място отговаря за 22 745 злополуки годишно при наранявания със загуба на работно време, Total определи необходимостта от разработване на нов комплект за безопасност, който да е преносим, бързо инсталиран и подходящ за използване в затворени пространства. Екип от ЗБОС координатори за оперативна безопасност от три производствени платформи на Total разработиха NOP скоба, кръстена на своите изобретатели (Nicolas, Olivier, Patrice), като устройството се прикрепя директно към вертикална странична шахта, за да измъкне бързо някого от ограничено пространство в случай на инцидент. То е подходящ о за закрепване на работна станция: двете стандартни точки за закрепване могат да се използват за позициониране на стълби или системи за предотвратяване на падането. NOP може да се използва и за предаване на инструменти на правилното място. Тя е по-лека, по-евтина и по-бърза от други съществуващи системи. NOP позволява Total да отговори на регулаторните изисквания и да извършва спасителни операции с по-малко персонал, по-бързо и в пълна безопасност за всички участници.

След успешното тестване на устройството на платформата "Дюнкерк" в центъра за обучение Oleum на Total Refining & Chemicals, NOP беше патентована. Устройството спечели наградата "Избор на служителите на Total " за вътрешни иновации. През 2017 г. бяха произведени първите NOP устройства, които вече са достъпни за всички аварийни екипи.

Специална награда Solvay SA (Белгия)


Система за управление на околната среда, здравето и безопасността


Защитата на околната среда е част от политиката на Солвей за устойчиво развитие. Системите за управление разчитат на анализ на риска, мониторинг на изпълнението и съответствието, последващи действия по съответните коригиращи действия, прегледи на ефективността и планове за подобрение.

През 2014 г. Солвей реши да изгради и постепенно да внедри собствена система за управление на здравето, безопасността и околната среда, за управление на всички рискове. Тя обхваща седем области на риск:

1. безопасност на труда,

2. безопасност на технологичните процеси,

3. околнат среда,

4. промишлена хигиена,

5. професионалното здраве,

6. стопанисване на продуктите,

7. и транспорт.

Системата включва изискванията, свързани с международните стандарти ISO 14001, OHSAS 18001 и изискванията за ЗБОС на групата Solvay. Системата е предназначена като референтната за групата за всички производствени обекти и центрове за научноизследователска и развойна дейност и отразява ангажимента на Solvay за to Responsible и укрепване на Глобална харта за to Responsible на ICCA.

Допълнителна информация тук


Заседание на Управителния комитет на Европейската група на работодателите в химическата промишленост – ECEG
06.10.2017

Срещата е организирана в България по повод предстоящото председателство на страната на Европейския съюс през 2018 година, като част от подготовката за това и като принос на Камарата в този процес.

Участие  взеxа представители на социалните партньори от Европа, както и представител на Европейския съвет на химическата промишленост /CEFIC/.

 

От българска страна, освен ръководството на Камарата,  присъстваха представител на Министерството на труда и социалната политика, на Българска стопанска камара и на социалните партньори - НФТ "Химия и индустрия" към КНСБ и НФ "Химия" към КТ "Подкрепа".


програма ECEG BCCI МТСП
СРЕЩА НА КЛЪСТЕРА на химическите асоциации от Централна Европа
08.09.2017

Годишната среща на Централноевропейските асоциации на химическата промишленост и Съвета на националните асоциации "Клъстер на Централна Европа"  се проведе на 7-8.09.2017 г. в София при домакинството на Българската камара на химическата промишленост.

Срещата е организирана в България по повод предстоящото председателство на страната на Европейския съюс през 2018 година, като част от подготовката за това и като принос на Камарата в този процес.

Участие  взеха г-н Марко Менсинк - генерален директор на Европейския съвет на химическата промишленост /CEFIC/, както и представители на страните-членки на клъстера - Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния и Хърватия.


програма Презентация на Марко Менсинг Приоритети на българското председателство на ЕС
Европейски награди Responsible Care 2017


Конкурсът за европейските награди „Отговорност и грижа“ за 2017 г., управляван от Cefic, търси примери в една от трите категории, които въплъщават етиката на Responsible Care:

1. Безопасност на химическите вещества - Проекти, които демонстрират компетентност в решаването на проблемите със здравето и безопасността, свързани с разработването, производството, дистрибуциуята, използването на продукти и тяхното оползотворяване по отговорен начин.

Тази категория признава проекти по веригата на стойността, които помагат на компаниите да създадат и подобрят своите процедури за управление на химичните вещества. Тя също така признава проекти, свързани с инициативата за продуктово обслужване, които, в съответствие с химическото законодателство, се спират върху управлението на рисковете и подобряване на ефективността на продукти в областта на здравето и безопасността по време на целия им жизнен цикъл.

2. Професионално здраве, производствена безопасност и сигурност - Проекти, които:

• демонстрират постижения в професионалното здраве, чрез подобрено или устойчиво изпълнение на здравни програми, здравословна работна сила и работни места, които включват, но не се ограничават до ангажираност от страна на ръководството, ангажираност на служителите и доказателства за наличието на култура на проактивно управление на риска за здравето и инициативи за подкрепа на подобряване на благосъстоянието или

• демонстрират изключителни и служещи за пример постижения при изпълнението на ефективни системи за управление на производствената безопасност, от процеса на проектиране до експлоатация и рутинна поддръжка, най-добри практики и подобрения за химическа превенция, готовност и реагиране за намаляване на опасностите от големи технологични и производствени рискове или

• демонстрират изключителни постижения в управленските практики за защита на хора, собственост, продукти, процеси, информация и информационни системи чрез повишаване на сигурността, включително сигурност срещу евентуални терористични атаки на промишлени обекти.

3. Екологична отговорност
-  Проекти, които:

• демонстрират върхови постижения в екологични процеси и продукти през жизнения им цикъл, така че да се избегне увреждане на хората и околната среда чрез намаляване на техните емисии на замърсители във въздуха, водата и почвата и ограничаване на опасностите за околната среда, свързани с тяхното производство чрез развитие на иновативни технологии. Също така ефективно използване на ресурсите, минимизиране на отпадъците или прилагане на решения за кръгова икономика или

• демонстрират изключителни постижения в енергийна ефективност, възобновяема или нисковъглеродна енергия по веригата на доставки.

Тази област събира проекти, които са свързани с инициативата SPiCE3, които ефективно допринасят за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и имат доказано въздействие в цялата икономика. Тази категория също се занимава с ефективното управление на енергия, за подобрени практики и технологии в производството на топлинна и електрическа енергия, преглед на потока на пара в процесите и неговото оптимизиране, както и използването на електрическа енергия.

Критерии на журито

Кандидатурите ще се оценяват от комисия от независими съдии, включително представители на институциите на ЕС, други индустрии, търговски асоциации и медии (списъкът скоро ще бъде на разположение). Нашите съдии са мислители и изпълнители на Responsible Care, дори и да не спечелите, това е чудесна възможност да ги запознаете с дейността си. Обсъждането на всички номинации ще се проведе през юни 2017 г. Журито ще избере по един победител в трите категории. Cefic ще се свърже с вас веднага след обявяването на резултатите и ще ви информира дали сте спечелили награда или не.

При обсъждането на вашата номинация съдиите ще имат предвид:

• Доколко ефективно проектът или инициатива отговаря на специфичните критерии за съответната категория?
• Проектът гарантира ли цикъл на непрекъснато подобрение?

• Дали проектът е популяризиран сред служители, местни общности, други заинтересовани страни и дали това е проект за споделяне на най–добри практики?

• Проектът показва ли конкретни факти и цифри, които демонстрират основните предимства?

• Оригинален и иновативен ли е проектът? Печелившите проекти трябва да притежават елементи на оригиналност, иновативни функции и споделяне на най-добри практики в рамките на химическата промишленост и с потребителски индустрии.

Съобщение за наградите


Наградите ще бъдат обявени по време на Химическата конвенция на CEFIC във Виена на 27 октомври 2017 г.  На интернет страницата на CEFIC ще бъдат публикувани всички номинации, които напълно отговарят на критериите за оценка, както и  по-задълбочено описание на проекта на победителите.


Заседание на АФЕМ и СЕФИК-първо за 2017
16.02.2017

На 16 Февруари 2017 г. CEFIC (Европейският съвет на химическата промишленост), заедно с над 90 други браншови асоциации подписа в Брюксел Съвместна декларация за амбициозна индустриална стратегия на ЕС.

Стратегията  призовава Европейската комисия за:

• Потвърждаване на своя ангажимент за постигане на целта за 20% дял на промишлеността в БВП;

• Приемане на  План за действие за справяне с предизвикателствата пред индустриалните сектори чрез комюнике – съобщение на ЕК, което да включва конкретни стъпки и етапни цели;
• Поемане  на ангажимент за своевременно изпълнение на този План за действие и редовно докладване за напредъка.

В рамките на дебатите за бъдещето на европейската промишленост и изговянето на проект за нова индустриална политика на ЕС, проведени в поредица от срещи в рамките на малтийското председателство на Съвета на ЕС, CEFIC отбеляза традиционната роля на европейската химическа промишленост като един от световните лидери в производството на химически продукти . Но докато през последните 20 години абсолютната стойност на продажбите продължава да се увеличава, за същия период делът в глобалните продажби е намалял от 32% на 15%. Основна причина за това са увеличените суровинно-енергийни разходи и мерките в отговор на обществените нужди по отношение на изменението на климата, чистата енергия и транспорт, нови методи за обработка и алтернативни суровини, и по-голяма устойчивост на промишлеността като цяло.

Отчитайки необходимостта от спешни действия за изготвяне и прилагане на безкомпромисна Стратегия на индустриалната политика на ЕС, CEFIC определи следните проблемни обасти и отправи следните препоръки за Стратегия на индустриалната политика на ЕС:

1. Високи енергийни разходи и високи разходи за съответствие с нормативните изисквания – предотвратяване на изтичането на въглеродни емисии чрез реформа на ЕСТЕ, създаване на либерализиран енергиен пазар, енергийна ефективност на сградния фонд и подобряване и опростяване на законодателство, което отблъсква инвестициите и намалява конкурентноспособността на индустрията (напр. REACH и свързаното с него законодателство);

2. Свободна търговия – ангажимент към принципите на свободната търговия в рамките на многостранни (СТО) и двустранни/регионални секторни споразумения (ЕС-Япония, ЕС- Меркосур, ЕС-ССЗ, ЕС-САЩ, ЕС-Китай) и ефективни инструменти за търговска защита от дъмпингов внос;

3. Подобряване на оперативната среда, чрез по-добра законодателна рамка на ЕС и поощряване и интегриране на инвестициите в НИРД в законодателството;

4. Подкрепа на процеса на цифровизация и кръгова икономика – мерки за насърчаване на инвестициите в иновативни и икономически жизнеспособни решения и програми за публично-частно партньорство.


An Industrial Policy for Europe – the view from the chemical industry
Cefic поема секратариата на ICCA


Cefic обяви, че поема секретариата на Международния съвет на химическите асоциации (ICCA) за срок от две години.

ICCA обединява основните страни производителки на химически вещества в целия свят чрез техните национални представителни браншови организации.

Фокус върху безопасността на химическите вещества
Cefic ще има за цел да подсили ролята на ICCA за подобряване на най-добрите практики в безопасно управление на химикали по целия свят. Секретариатът, който ще се ръководи от главния изпълнителен директор на Clariant и председател на Cefic д-р Хариолф Котман в качеството му на председател на ICCA, както и генералния директор на Cefic Марко Менсинк като секретар на Съвета на ICCA, ще участва активно в Стратегическия подход за международно управление на химикалите (SAICM).

SAICM, финансиран от националните правителства, както и от агенциите на ООН, е политическа рамка, създадена за насърчаване на доброто управление на химикалите през целия им жизнен цикъл, за да се осигури защита на човешкото здраве и околната среда до 2020 г. Настоящият мандат на SAICM изтича през 2020 г. и дискусиите върху това, кое ще го замени през 2020 г.,  ще започнат на 7 февруари по време на среща в Бразилия с всички участващи заинтересовани страни, където Marco Менсинк ще участва в неформален диалог.

Друга цел е да се повиши информираността за важната роля на химическата промишленост като доставчик на решения за справяне с предизвикателствата пред обществото и да допринесе за целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Тясното сътрудничество с водещи международни организации, като Програмата на ООН за околната среда (UNEP), Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) и Световната търговска организация (СТО), е от първостепенно значение. Ще бъде публикуван тримесечен бюлетин на ICCA за споделяне на съответните новини от различни региони.

Cefic също ще работи за постигане на целите на Глобалната харта на „Отговорност и грижа“ на ICCA, която помага на химически компании да разбират и разработват теми по отговорното използване на химикалите.


ICCA има за цел да се справя с регулаторни и политически въпроси чрез обща позиция по света. Организацията се стреми да подобри съществуващото сътрудничество между националните правителства и органите на ООН, по-специално Програмата на ООН за околна среда, Института на ООН за обучение и научни изследвания (UNITAR), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната здравна организация (СЗО).

Членовете на ICCA отговарят за над 90% от продажбите на химикали в глобален мащаб и са с оборот от над 3600 млрд. €. Повече от 20 милиона души по целия свят са заети пряко или косвено в областта на химическата промишленост. Секретариатът на ICCA се поема на ротационен принцип на всеки две години от членовете на ICCA (обикновено Cefic и Американския химически съвет (ACC).


Десет години по-късно REACH постига своите цели


На 18 декември 2016 г. бе отбелязана десет годишнина от влизането в сила на REACH, законодателството на ЕС за химикалите.

С предстоящия преглед на REACH си струва да се направи оценка на тази фундаментална част от законодателството. Прегледът през следващата година не е само въпрос на оценка на изпълнението на REACH. Той също така трябва да гарантира, че REACH е ефективен и създава добавена стойност, както и да определи до каква степен REACH осъществява своите цели.

Основните усилия на химическата промишленост са възнаградени

Индустрията регистрира около 6 000 вещества за седем години. Това са 40 пъти повече вещества в сравнение с предишното законодателство. ECHA вече има информация за класификацията на 130 000 химикали, и до този момент около 10 000 фирми са регистрирали вещества. Идентифицирани са 168 вещества, пораждащи сериозно безпокойство и за 31 рискови вещества се изисква предварително разрешение. Има 20 нови ограничения за използването на опасни вещества за намаляване на рисковете.

Необходима е допълнителна работа

Вярно е, че качеството не е перфектно, но ние се ангажираме чрез пътни карти, които създават липсващите инструменти и смятаме, че това ще допринесе за подобряване на качеството на досиетата в бъдеще. Cefic обедини сили с ECHA и потребителите по веригата за подобряване на комуникациите по веригата на доставки, чрез инструменти като секторните карти. Това ще засили прилагането на REACH, особено след като приближава крайният срок за окончателна регистрация. При веществата с най-висока степен на загриженост има подобрение в сравнение с началото на съществуването на REACH. Сега индустрията може да допринесе по конструктивен начин.

Реформата на REACH може да доведе до подобрения

Като цяло Cefic вярва, че REACH осъществява основната си цел за защита на човешкото здраве и околната среда. Въпреки това по отношение на целта за стимулиране в същото време и на конкурентоспособността на европейската индустрия оценката е далеч по-нюансирана. Според Комисията REACH остава един от десетте най-обременяващи законодателни акта.

Според директора на REACH в Cefic Ъруин Анис "REACH може да се подобри, за да работи по-добре за компаниите, особено за малките и средни предприятия. Приоритетите и координацията на изпълнението са ключови елементи от успешното прилагане на REACH. Реформата трябва да гарантира, че REACH осъществява своите други цели за повишаване на конкурентоспособността и развитие на регулаторната наука, така че да се стимулират иновациите в европейската химическа промишленост ".


ЕСЕГ- съвместна позиция по въпросите на цифровизацията
22.11.2016

Секторните социални партньори от европейската химическа и фармацевтична промишленост и производството на каучук и пластмаси подписаха съвместна позиция по социалните и свързаните със заетостта аспекти на цифровизацията в Европа.

В съвместната позиция се определят три основни приоритета:

 • Добре квалифицираната работна сила в химическата промишленост е ключов фактор за икономическото и социално представяне на сектора 
 • Включване на европейските секторни социални партньори в процеса на дигитална трансформация
 • Насърчаване на конкурентоспособността, растежа на работните места и добрите условия на труд в европейската химическа промишленост


Съвместна позиция на социалните партньори
Четири носители на европейските награди на Responsible Care за 2016 г.


Четирите победители

Covestro AG (DE)  за “новаторство в съхранението на отпадъчен CO2 ” Категория „Околна среда“

С продажби на стойност 12,1 млрд. евро през 2015 г. Covestro е един от най–големите производители на полимери в света. Бизнес дейностите са съсредоточени върху производството на високо технологични полимерни материали и разработването на иновативни решения за продукти с ежедневно приложение.

Финансиране от германското Министерство на образованието и научноизследователската дейност доведе до пробив в инкорпорирането по химически път на C02 в полимерната верига. Научните изследвания на Covestro (бивш Bayer MaterialScience) и CAT Catalytic Center към Университета в Аахен доведе до използването на C02 като структурен елемент за полиоли, които, заедно с полиизоцианатите, са суровини за производството на полиуретанова пяна. Партньорите разработиха процес на катализа, който позволява на C02 да реагира с пропилен оксид.

През юни 2016 г. Covestro възложи поръчка за изграждането на производствена инсталация с демонстрационна цел с капацитет 5,000 т./год. в Дормаген, която използва 20% C02 в своя суровинен микс. Използваният C02 е отпадъчен продукт от химическо предприятие в съседство.

Covestro иска да намали още своя въглероден отпечатък от полиуретани чрез по–нататъшни изследвания с цел разширяване обхвата на продуктите и приложенията за технологията cardyonTM.

Според журито: “Великолепен, ясен, добре представен и подкрепен с факти и числа. Важен от гледна точка на устойчивостта. С изключително висока демонстративна стойност. Добър проект.”

DSM Sinochem Pharmaceuticals (NL) се справя с „безотговорно създадените антибиотици“ Категория „Продуктово обслужване“

DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) е глобален лидер в устойчивото производство на антибиотици, статини от следващо поколение и анти-is next generation statins and anti-fungals. Компанията разработва, произвежда и продава суровини, междинни продукти и активни фармацевтични съставки и лекарствени продукти.

Резистентността към антибиотиците (AMR), ускорена от тяхната широка употреба и неправилно използване, е основна заплаха за здравето. DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) идентифицира „значителното влияние“ на индустрията върху резистентността. По нейна оценка 20-30% от 250,000 тона антибиотици произвеждани годишно попадат в необработени отпадъчни потоци, които са заплаха за „цели животински видове“ и водят до „феминизация на рибите, замърсяване на питейната вода и селскостопанските площи, както и до разпространяване на резистентността“.

DSP стартира своя проект „Устойчиви антибиотици“ през октомври 2014 г. с вътрешен анализ на потока на отпадни води и разработването на тест за антимикробна дейност (AMA). След няколко месеца в опадните течности на всичките производствени инсталации на DSP не беше установена AMA (<50ppb). DSP призова своите партньори и сродни предприятия да приложат три основни изисквания: използване на най-чистата технология за производство и специализирани водопречиствателни станции в съчетание с AMA тестване. До април 2016 г. 98 компании и 11 промишлени асоциации в 21 страни подписаха декларация на индустрията за борба с резистентността към антибиотиците.

Според журито: “Според мен е на най-високо ниво във всички категории. Изключително силна презентация, иновативен, подкрепящи данни, добре оформен проект. Наистина добър. Добре структуриран, с въздействие по веригата на стойността. Много добър по отношение на застъпничеството, на най-високо място в категорията.”

MSD (Swords, Ireland) впечатлява с „Ангажимент във времена на предизвикателства“ Категорията „Здраве и безопасност при работа“

MSD’s Swords, Дъблин, фармацевтичен завод за производство и пакетиране на орални контрацептиви и таблетки заместващи хормоналната терапия понесе троен удар. През 2012 г. за да се отговори на повишеното търсене бяха наети на временен договор 100 нови оператора и 20 нови производствени инструктори, а през 2013 г. компанията собственик Merck обяви планирана продажба/затваряне на обекта през 2017 г. Показателите за производствена безопасност, преди изключително високи (2 млн. часа без злополуки водещи до загуба на работно време в продължение на 23 месеца до август 2012 г.), започват да се влошават и мениджмънтът признава, че инициативите за справяне с всички предизвикателства не са сработили. Това предизвиква сериозна загриженост, защото служителите работят с изключително силноактивни фармацевтични съставки. Планът за действие свежда броя на злополуките до нула до май 2016 г. Заводът преизпълва своята цел за прилагане на 90% от всички дейности за здраве и безопасност в рамките на 60 дни като подобрява ангажираността на служителите. Следователно мисията за стабилизиране, подобряване и поддържане на показателите за производствена безопасност във времена на „масивна промяна“ на компанията е изпълнена.

Според журито: “Много добре изготвен в трудни условия, пример за постоянни подобрения. Не е блестяща история, но се класира на високо място с ангажирането на до известна степен изгубила своите илюзии работна сила. Конкретни факти и числа с висок резултат в добре комуникирани послания.”

SAFECHEM Europe (DE) триумфира със своя “Модел за химически лизинг на Safechem: отключване на потенциала на кръговата икономика” Специална награда Accenture за продуктово обслужване

Победителят SAFECHEM Europe, филиал изцяло собственост на Dow Chemical Company, спечели първото място със своята печеливша комбинация от “наистина силен, добре представен, показващ постоянно подобрение проект” подкрепен от “много силни факти и числа.”.

Моделът на SAFECHEM за годишен химически лизингов договор (първоначално разработен за почистване на промишлени повърхности с разтворители) включва рециклиране, но цели да предотврати създаването на отпадъци чрез интензивна повторна употреба (дестилация на място).

Внимателно са взети предвид всички аспекти на жизнения цикъл на продукта – от етап проектиране до оползотворяване, включително употреба, с цел оптимизация на ефективното използване на ресурсите. Беше изчислено, че пълното решение предоставено от SAFECHEM може да намали с до 80% съдържанието на разтворители в потока на отпадъци и с до 80% консумацията на разтворители, което ще допринесе за кръгова икономика.

Като част от най–добра практика за правилно управление на риска SAFECHEM пое ангажимент за прилагане на бизнес модела за химически лизинг при използването на трихлороетилен в контекста на REACH. Понастоящем бизнес моделът се прилага в различни сегменти, напр. германската асфалтова индустрия, както и чрез пилотен проект в сектора на сухото почистване.

Специални похвали

 

HCS Group (DE) – Категория „Енергийна ефективност

Проект: Концепция за нова енергия в завода на Haltermann Carless в Спейер HCS Group, основана през 2013 г., когато Haltermann придобива Carless, предлага въглеводородни продукти със специално предназначение. HCS идентифицира потенциалната употреба на неизползван газ от вентилационните отвори, генериран по време на съхранението и преноса на нефтопродукти в резервоари на обекта в Спейер в Германия.
Газът е висококалоричен, но с променлива калорична стойност.

HCS и GETEC heat & power AG обединиха усилия за намирането на решение. GETEC го откри в разработването на „авангардна“ технология за изгаряне, която интегрира газа от въздухоотводите в процеса на изгаряне в ТЕЦ – най-голямото перо в инвестициите на HCS. Технологията елиминира етапа на последващото изгаряне на вентилационния газ и спестява гориво за загряване, използвано преди като допълващо гориво. Процесът от подписване на договор до възлагане на поръчката отне само 15 месеца и ТЕЦ беше построена за четири месеца. Проектът включва и ново котелно помещение и енергоразпределителен център. Endura Spa (IT) –

Категория „Околна среда“

Проект: Синергии за кръгова икономика Endura е частно МСП със седалище в Болоня, активно в производството на синергитици и активни съставки за домакински инсектициди, пречистени химически вещества и химикали със специално предназначение. То е водещ световен производител на синтетичен синергитик пиперонил бутоксид (PBO). Прилагайки подхода на „кръгова икономика“ Endura модифицира процеса, давайки възможност за възстановяване и рециклиране на суровините. Проектът премина от пилотни стойности (5–10 кг.) до промишлен обем (5–10 тона) в рамките на 20 месеца. Основните ползи включват намаление и възстановяване с 2/3 на отпадъците (преди проекта Endura генерираше 1 тон отпадъци на всеки 3 тона краен продукт. След реализирането на проекта – 1 тон отпадъци на всеки 10 тона краен продукт). Транспортирането на отпадъци до пречиствателните станции също намаля с 2/3 и възстановената цинкова сол в момента се продава на консорциума в сектора на галванизацията Sanimet в Бреша, Северна Италия. Намалението с 90% в управлението на отпадъци от цинков хлорид се равнява на 20% намаление на общите разходи за управление на отпадъците.

 

За повече информация тук


Cefic - Политически перспективи за 2016 г.
02.09.2016

Химическите производители в Европа са изправени пред нарастващата конкуренция от глобални химически пазари като Азия и САЩ. За да се справим с това, ние се нуждаем от стабилна регулаторна рамка, която дава възможност на химическите компании от ЕС да продължат да осигуряват работни места, да допринасят за една жизнеспособна икономика и превърнат ЕС в център на иновации, за да се отговори на предизвикателства пред обществото като изменението на климата.

Енергия 

Система за търговия с емисии: Чиста и конкурентна икономика

През този сезон ще бъдем свидетели на критични стъпки за вземане на решение каква форма ще приеме водещата политика по климата на ЕС по време на обсъжданията на предложенията на Комисията от парламентарните комисии по околна среда и промишленост, изследвания и енергетика. За да сме сигурни, че тя е подходяща за целта, химическата промишленост на ЕС ще изиска динамична ЕСТЕ, която отговаря на целите за емисии на ЕС и стимулира ефективно, новаторско производство без допълнителни въглеродни разходи.  (позиция)

Проект за нов пазар: Един енергиен пазар за бъдещето

През ноември ще има предложение на Комисията за преобразуване на енергийния пазар чрез преглед на това как се произвежда, търгува, доставя и консумира енергия. Един добре функциониращ пазар, ориентиран към потребителите може да осигури стабилни и сигурни доставки на енергия на конкурентни цени, за да помогне на ЕС да се декарбонизира възможно най-рано. ( позиция)

Директива за енергийна ефективност: Откриване на нови пазари

Най-добрата енергия е тази, която не се използва. Нашата индустрия е с отлична репутация за повишаването на ефективността на производствените процеси и създаване на интелигентни материали, които помагат на всички други индустрии да пестят енергия. За октомври се предвижда преразглеждане на Директивата за енергийна ефективност. Нашето виждане? Насърчаването и възнаграждаването на енергийната ефективност ще създаде нови възможности на пазара и повиши климатичната ефективност на нашия сектор и икономиката на ЕС - ситуация, при която всички печелят. (позиция)

Директива II за възобновяемата енергия: Конкурентоспособността ще бъде от основно значение

Прегледът на Директивата за възобновяемата енергия ще изисква ЕС и държавите-членки да си сътрудничат, за да се стимулира растежа и интеграцията на енергията от възобновяеми източници, включително чрез утвърдени и нови технологии. Сигурността на доставките е гореща тема, както и посоката, която ще вземе напредъка при горивата на биологична основа. Достъпът до възобновяеми суровини може да помогне на ЕС при осъществяването на климатичните цели. Вярваме, че ЕС трябва да създаде условия на равнопоставеност на пазара за всички индустрии. (позиция)

Търговия

Brexit: Все още няма яснота

За да се гарантира стабилно бъдеще за търговските отношения в областта на химическата промишленост между ЕС и Великобритания. Сефик създаде работна група по Brexit, която да работи заедно с Асоциацията на химическата промишленост на Великобритания (CIA). Brexit може да повлияе върху широкообхватни приоритетни области като енергетиката, изменението на климата, химическата безопасност и търговията. Първата стъпка ще бъде да се направи списък на областите, които могат да бъдат засегнати. Очаквайте повече по този въпрос в следващите месеци.

Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции /ТПТИ/: Качество вместо скорост


ТПТИ може да намали излишната администрация за химическия сектор в ЕС и извън него, като същевременно се поддържат високи стандарти за химическа безопасност в Европа. Въпреки усилията от политиците, сключването на ТПТИ преди края на мандата на президента Обама изглежда малко вероятно. Сефик иска продължаване на преговорите за ТПТИ без значение от времевата рамка и предпочита качествотото пред скоростта с цел постигане на амбициозен резултат. ( позиция)

Инструменти за търговска защита (TDI): Равнопоставеност

Химическите компании се нуждаят от равни условия за да останат конкурентоспособни. Затова е важна модернизацията на инструментите за търговска защита, които престояват в Съвета и Парламента от 2013 г. Предложението за отмяна на правилото за по–ниски мита е положителна стъпка за ЕС и трети страни, за да има равни условия за компаниите. Реформирането на инструментите може да донесе ползи, като по-бързи мерки за справяне с нелоялния дъмпинг.

Химическа безопасност

REACH: Ръководство за по-голяма сигурност


В началото на 2016 г. Комисията прие Закон за изпълнение превръщайки доброволното сътрудничество между производителите на едно и също вещество чрез REACH задължително. С оглед на следващия краен срок за регистрация през 2018 ще бъдат засегнати повече МСП. До края на 2016 г ще бъде изготвено актуализирано ръководство от Агенцията на ЕС за химикалите, инкорпориращо новия закон, което да помогне на компаниите да го приложат на практика. Сефик ще обнови своята подкрепа на дружествата, за да им помогне да изпълнят законовите си задължения.

Ендокринни разрушители:

От Комисията до Европейския парламент и Съвета По-рано тази година Сефик сподели мнението си, че предложението на Комисията за дефиниране на ендокринните разрушители изостава от целта. Това може да доведе до излишно излизане от пазара на безвредни вещества. Ще искаме вземащите решения да включат в критериите всички елементи на характеризиране на риска - потентност, тежест на риска, оловна токсичност и (не)обратимост. ( брошура)


Проучване на ЕК за ползите от химическото законодателство на ЕС
31.08.2016

Изследването е важно, защото разработването на система от показатели ще помогне на експертите да направят оценка на общата стойност на законодателни актове в областта на химията, като REACH и CLP, за своя втори преглед през 2017г.

Проучването посочва трудността за установяване на конкретна връзка между законодателството и неговите ползи за здравето на човека и околната среда - за разлика от технически или икономически фактори. Според него REACH стимулира инвестиции от предприятията в подобрените мерки за управление на риска.

Въпреки признаването на необходимостта от разходи за химическите компании в ЕС, повечето от които са малки и средни предприятия, доказана в предишно проучване на Комисията, докладът посочва определени ползи.

Според Ървин Анис, директор на REACH, Cefic "това изследване показва, че подобренията в процедурите за управление на риска и управление на околната среда от страна на предприятията продължава да оказва положително влияние. REACH подкрепя фирмите, като предлага цялостна общоевропейска рамка за установяване на безопасността на химичните вещества в конкретни приложения. По-специално REACH изисква дадено химическо вещество да се оценява по време на целия му жизнен цикъл и не се ограничава само до производството на химикала."

По отношение на здравето проучването отчита намаляване на случаите на професионална астма и кожни заболявания след появата на химическото законодателство. Cefic приветства тези данни, тъй като са в подкрепа на големите усилия на индустрията за подобряване на безопасната употреба на химическите вещества. Това е особено важно поради предстоящия нов краен срок за регистрация на по-малки обеми на вещества по REACH през 2018 г., който ще включва много химически МСП.

Г-н Анис също така посочва, че "с изпълнението на задълженията в процеса на разрешения и ограничения по REACH, когато се решава дали дадено вещество трябва да продължи да се използва или не, дружествата трябва да докажат, че даденото вещество е в полза на обществото. Проучването показва важната роля на законодателството в постигането на напредък по тези въпроси."

Индустрията ще продължи да показва своя ангажимент като предлага на европейските потребители и околната среда на най-висока степен на защита за здравето и безопасността в сравнение с останалите глобални региони.


Позиция на Cefic за по-добро регулиране


По-доброто регулиране се отнася до стратегия на най-високо ниво на ЕС, която да гарантира, че законодателството на ЕС изпълнява своите цели по най-ефективен и ефикасен начин.

Европейската химическа промишленост подкрепя стратегията на ЕС за по-добро регулиране. Законодателството е мощен инструмент в ръцете на институциите на ЕС и държавите-членки за насърчаване на икономическия растеж и социалното благополучие. Зле проектираното законодателство може да попречи на промишлената конкурентоспособност и иновации в химическия сектор.

По-добър регулаторен пакет

На 19 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Програма за по-добро регулиране заедно с пакет от нови мерки и насоки, обхващащи целияполитически цикъл. Европейската химическа индустрия приветства пакета и очаква неговото изпълнение.   Cefic  подкрепя усилията за предварителна оценка на съществуващото законодателство преди започването на нови инициативи, както и ангажимента за систематична оценка на въздействието върху конкурентоспособността и намаляване на съществуващите тежести.

Основни препоръки


Европейската химическа промишленост се нуждае от ясна, последователна и предвидима правна рамка, която е благоприятна за конкурентоспособността и иновациите, без да засяга високите стандарти в областта на здравето, безопасността и опазването на околната среда. За да се постигне това, Cefic призовава институциите на ЕС и държавите-членки да:

постигнат по-осезаемо намаляване на тежестта чрез поставянето на конкретни цели. Съществуващата Стратегия за по-добро регулиране не осигурява контрол върху общата кумулативна тежест на законодателството върху стопанските субекти. Поставянето на конкретни цели по програмата REFIT ще направят възможно измерването на напредъка.

правят систематична оценка на въздействието на регулациите върху иновациите. Трябва да се засили анализът на въздействията от инициативи на ЕС ввърху иновациите, както предварителният - преди да е взето решение за нови инициативи , така и последващият - на съществуващото законодателство.

разширяване на принципите на по-добро регулиране върху незаконодателни инициативи. В химическия сектор влизат в сила нови правила под формата на делегирани и изпълнителни актове (т.нар. "комитология") -, изисквания и ръководни документи с незадължителна юридическа сила. Подобни инициативи следва да бъдат основани на доказателства и научно-обосновани.


Позиция на Cefic за по-добро регулиране
Заседание на Cefic с асоциациите по химическа промишленост
18.02.2016

Дневният ред на заседанията в първия работен ден включваше заседания на ръководството на СЕФИК с председателите на малките камари по химическа промишленост – членове на СЕФИК, и веднага след това с всички председатели на камарите.

Във втория ден бе проведено общо заседание на всички председатели на камарите по химическа промишленост – членове на СЕФИК от Европа.

Разискванията включваха:

- Информация от отделните камари за планираните дейности за   реализиране на целите на бизнес-инициативите ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА И СТЮАРДШИП ПРОДУКТИ;

- Информация за резултатите от работната група по анализа на нормативната уредба в ЕС и формиране на приоритетите на СЕФИК за 2016 година;

- Информация за финанансовата подкрепа от страна на СЕФИК за отделните камари и препоръки за работа с новите управленски структури в ЕС;

- Предложение за формирането на 3 клъстера с разпределение по страни и определяне на координатори за всеки клъстер.

След обсъждане беше прието предложението на СЕФИК за разпределение на страните и предложените координатори. В първия клъстер са камарите от прибалтийските страни и прилежащите скандинавски страни с координатор от Финландния. Във втория клъстер са България, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Кроеишия, Словения и Румъния. Координатор е камарата на Полша. В третия клъстер са Австрия, Швейцария, Турция, Гърция и Ирландия. Координатор е Австрия. Представителите на клъстерите стават членове на председателството на националните камари и ще представят общите позиции пред ръководдтвото на СЕФИК.

Взето бе решение това разпределение да бъде предложено за одобрение от всички членове на АФЕМ.


Заседанието през втория ден бе посветено на предстоящите съвместни дейности и интегрирани усилия на камарите както следва:

- развитие на стюардшип продуктите;
- усъвършенстване на системата затърговия с емисии;
- ендокринни разрушители, биоцидни продукти и продукти за растителна защита и тяхното управление;
- кръгова икономика;
- устойчиви химически производства и конкурентноспособност;
- Информация за развитието на правните изменения в следните области: биоциди, енергия, климатични промени, безопасност и риск в химическите производства, стюардшип продукти, индустриална политика, устойчиво развитие, изследвания и иновации;
- Информация за водените преговори по сключването на трансграничното сътрудничество със САЩ и Канада; - Обсъждане на бъдещата дейност и одобряване на състава на предложените клъстери и координатори;
- Обсъждане на сътрудничеството и помощта от СЕФИК за малките асоциации по химическа промишленост в ЕС

Ръководството на СЕФИК призова националните камари да провеждат активна дейност в разискваните приоритетни области, за да може да бъде реализиран напредък в подобряване на ефективността на нормативните документи в ЕС и да бъдат реализирани призивите на Европейската комисия за възраждане на индустрията в Европейския съюз


Advocacy Review Endocrine Disruptors Update Public Affairs PC Legislation
Седмица на устойчивата енергия на Европейския съюз-13-17 юни 2016


Седмицата на устойчивата енергия (EUSEW) е серия от едномесечни дейности, които обединяват административни органи, частни фирми, НПО и консуматори за да реализират инициативи за пестене на енергия, за преход към възобновяеми източници на чиста, безопасна и ефективна енергия.

Традицията на Седмица на устойчивата енергия стартира през 2006 г., като организатор е Европейската Изпълнителна агенция на малките и средни предприятия (EASME) в тясно сътрудничество с ГД “Енергетика” към ЕК. 

Конференцията за енергийна политика, която ще се проведе в рамките на Седмицата на устойчива енергия,  е най-важната европейска конференция, посветена на въпросите на устойчивата енергийна политика. На нея са поканени за участие всички административни органи, енергийни агенции, браншови асоциации, фирми, организации на гражданското общество и медии. Лектори и участници до сега са били представители на общински съвети, европейски институции, частни фирми, изследователски организации, граждански групи и неправителствени организации.

Конференцията ще се проведе в Брюксел от 14 до 16 юни 2016, като началната дата на регистрация за участие и програмата на конференцията ще бъдат публикувани на уебсайта на EUSEW през пролетта.

Седмицата на устойчивата енергия 2016 г. ще включва и церемония по награждаването на проекти в областта на енергийната ефективност (14-16 юни), Дни на енергията (м. юни) и т. нар. “Нетуъркинг” селище (14 -15 юни).

 

За повече информация


Промените в Директивата за енергийна ефективност


На 25 октомври 2012 г. Европейският съюз  потвърди последните изменения в Директивата за енергийна ефективност (ДЕЕ), които включват комплекс от мерки за постигане на 20% увеличение на енергийната ефективност към 2020 г. Според Директивата страните в Европейския Съюз трябва да използват енергията по-ефективно на всички етапи от енергийната верига – от нейното производство до нейната финална консумация. За съжаление до 2016 г. само четири Европейски страни са приложили настоящата Директива.

През 2016 година Европейската комисия  подготвя промяна на Директивата за енергийната ефективност като този път ще се заложи изискването да се постигне 27% увеличаване на енергийната ефективност до 2030 г. В подкрепа на това бяха стартирани консултации през ноември 2015 г. с покана към заинтересованите лица да предложат своите идеи. Cefic (Европейския съвет на химическата промишленост)  участва в тези публични консултации, които приключиха на 29 януари, отговаряйки от името на своите членове  кои параметри пречат, вместо да помагат на индустрията да стане по ефективна. 

В рамките на консултациите Европейската комисия прояви интерес към мненията за всички ползи или негативи от настоящата Директива и за най-добрите условия за постигането на индикативната цел за 2030 г. Създаването на среда, която стимулира инвестициите в енергийна ефективност е важен аспект, който Европейската химическа промишленост счита за основен в прегледа на Директивата. Трябва да бъдат разработени финансови механизми и инструменти за да се стимулират иновациите и да се осъществи прилагането на дългосрочни мерки за енергийна ефективност във всички сектори.

В промишлеността инвестициите в енергийна ефективност са най-добре стимулирани чрез осигуряването на конкурентна равнопоставеност. За по-нататъшното увеличаване на инвестициите са необходими мерки, които могат да помогнат за намаляване на времето на тяхната възвръщаемост и / или на риска, свързан с новите технологии, както и политики благоприятстващи инвестициите в областта на енергията и климата.

Допълнителните усилия в рамките на ДЕЕ ще изискват повече научни изследвания и иновации, както и финансови механизми, които ги подпомагат. Повечето химически предприятия в Европа са малки и средни предприятия и в рамките на Директивата те са окуражени да станат по-ефективни чрез въвеждането на системи за управление на енергията, както и извършването на енергиен одит. Но те също така се нуждаят от по-добра и целенасочена информация за това как да станат по-ефективни чрез прилагането на конкретни действия. Това е една от причините, поради които Европейската химическа промишленост стартира проекта SPiCE3 през 2013 г.

Въпреки това все още съществуват възможности по-големите химически предприятия в Европа да увеличат своята енергийна ефективност, но те са ограничени. Това е така, защото химическата промишленост на ЕС е пионер в енергийната ефективност през последните десетилетия и тези мерки са важен фактор за конкурентоспособност в глобален мащаб.

За постигането на по-нататъшни значителни подобрения на ефективността е необходим пробив в технологичните нововъведения. Важно е също така това, което химическата промишленост може да предложи на другите сектори в областта на енергийната ефективност. Нашата промишленост разработва решения за ефективност, от които могат да се възползват всички сфери на дейност. В усилията за постигнане на целта за 27% енергийна ефективност за 2030 г. всички сектори трябва да допринесат спрямо своите възможности и нашата промишленост може да помогне за това!

Въпреки че ЕК признава, че химическият сектор вече е повишил своята енергийна ефективност и по този начин е допринесъл за повишаване на ефективността в други, той е принуден да признае, че съществуващите възможности за увеличаване на енергийната ефективност в сектора често са свързани с по-високи разходи, което не отговаря на икономическата реалност на високи цени на енергията и международната конкурентоспособност.

Очаква се ЕК да предложи ревизиран вариант на Директивата през втората половина на 2016 г. Платформата SPiCE3 ще поддържа актуална информация на своя уебсайт.

 


Позиция на СЕФИК във връзка с подготвяните изменения на ДЕЕ
Номинации за наградите Responsible Care 2016


Наградите подчертават ангажимента на Европейската химическа промишленост за устойчиво развитие и информират обществеността за високи постижения на отделни национални асоциации и компании в някои от осемте категории отговарящи на етичните принципи на инициативата.

Ще бъдат наградени три водещи проекта в една от следните области:

1. Комуникация: за проекти, които могат да демонстрират постижения в комуникирането на принципите на инициативата;

2. Дистрибуция: за инициативи, които се фокусират върху рисковете чрез осигуряване на безопасна дистрибуция на химикали;

3. Енергийна ефективност / SPiCE3: наградата отличава проекти с изключителен принос за енергийна ефективност, възобновяема енергия и чист транспорт;

4. Околна среда: за проекти, които демонстрират върхови постижения в екологичните процеси и продукти през целия им жизнен цикъл;

5. Здраве и безопасност: отличават се проекти с високи постижения в областта демонстрирани чрез подобрени или постоянно действащи програми за здраве и безопасност на работното място;

6. Производствена безопасност: инициативи служещи за пример в прилагането на ефективни системи за управление на безопасността на производствените процеси;

7. Продуктово обслужване: в тази област фокусът е върху продукти, които са разработени, произведени, разпределени, използвани и депонирани по безопасен и щадящ околната среда начин;

8. Сигурност: Отличават се примери на фундаментални управленски практики за защита на хората, имуществото, продуктите, процесите, информацията и информационните системи чрез повишаване на сигурността.

Наградите на СЕФИК за високи постижения, свързани с Responsible Care, датират от 2004 г.Те са част от  усилията за укрепване на инициативата и стимулиране на обмена на най-добри практики в цяла Европа.

За повече информация, сроковете и начина на провеждане на конкурса


Отворено писмо до ЕС, ЕК и ЕП
05.11.2015

Лидерите на европейската химическа промишленост аплодират дипломатическите усилия за постигане на амбициозно и глобално обвързващо споразумение по време на преговорите за климата в Париж през следващия месец. Необходими са действия в световен мащаб в областта на климата за реална защита на бъдещите поколения от този глобален проблем.

Химическата промишленост е един от стълбовете на европейската икономика - тя е индустрия съставляваща 551 милиарда € през 2014 г., със значителен търговски излишък от 43,5 милиарда €, и осигурява над 1 милион преки работни места и близо 2,5 милиона непреки работни места в Европа.  Химическата промишленост е един от стълбовете на бъдещата нисковъглеродна икономика.

Химическата промишленост е  иновативна индустрия, чиито емисии на парникови газове са намалели с 54% спрямо нивата от 1990 г., докато производството е нараснало със 70%. 

Химията често е невидима, но неразделна част от ежедневния живот на потребителите - от здраве и хигиена до транспорт, строителство и компютри. Иновациите в химията позволяват настоящи и бъдещи решения в областта на изменението на климата, включително енергия от възобновяеми източници, съхранение на енергия и хиляди продукти за подобряване на енергийната ефективност, напр. в транспортни средства и сгради. През следващите години химическите компании от цял свят ще правят много повече разработки върху тези иновативни и важни проблеми.

Към момента европейската химическа промишленост е изправена пред реалността на все по-ожесточена конкуренция в световен мащаб. Тя трябва да остане конкурентоспособна, за да продължи да бъде иновативна. Политиката на лидерство в областа на климата в Европа не трябва да става за сметка на "изтичането на инвестиции", което е ефект от регионални дисбаланси в регламентите за климата и свързаните с тях различия в разходите, които водят до преместване на въглеродните емисии, но не и до тяхното цялостно глобално намаляване. 

Междувременно европейските политици също трябва да се уверят, че са въведени мерки, които да гарантират енергоемките отрасли да не са изложени на изтичане на инвестиции в никакъв случай. Европейската деиндустриализация не е и никога не трябва да се разглежда като осъществима възможност с цел декарбонизация.

Успех на всички участници в преговорите в Париж през следващия месец.

Подписано от главни изпълнителни директори (СЕО) на водещи европейски химически компании


Отворено писмо до ЕС,ЕК и ЕП
Социалните партньори в химическата промишленост в ЕС с Пътна карта за 2015-2020


На 14 октомври 2015 г. в Хелзинки на конференцията на социалните партньори в рамките на проект VS/2015/0033 с подкрепата на ECEG и IndustriAll се направи преглед на  общите постижения и поуки и се анализираха перспективите пред европейските химическа, фармацевтична, каучукова и пластмасова индустрии за следващите години.

След малко повече от 10 години, откакто представители на работодателите и служителите в химическата промишленост проведоха първия си социален диалог на конференция в Хелзинки, те решиха да се върнат към Финландия като важен символ. Този път тяхната конференция бе организирана от Европейската агенция по химикалите (ECHA), работата на която и двата социални партньори подкрепят.

Това е определящ момент за социалните партньори и техния Комитет за секторен социален диалог (SSDC), свързващо звено между последните съвместни дейности и постижения и бъдещите съвместни дейности. Първоначалната амбиция на Комитета – принос към създаването на благоприятен климат за конкурентоспособността на сектора и на заетостта в индустрията и по-нататъшно развитие на социалното измерение на Европа, остава непокътната.

Пътната карта определя 5 съвместни приоритета за следващите 5 години:

"Конкурентоспособност, НИРД, прогнозиране и управление на промяната",

"Професионално здраве и безопасност и Responsible Care",

"Заетост и демографските промени",

"Образование, обучение и учене през целия живот"

и не на последно място на последващите действия на "Рамковото споразумение за профилите на компетентност", подписано на 15 април 2011 г. Това споразумение вече е обогатено с приложение, чрез което социалните партньори ще се стремят съвместно да го разпространяват (например в Централна и Източна Европа), да покажат неговата добавена стойност за МСП, и ако е необходимо увеличат обхвата с допълнителни профили на компетентност.

 

Участие в конференцията взеха представители на Българската камара на химическата промишленост и Агрия АД.


Глобална конвенция за развитие на химическата индустрия
10.10.2015

Дневният ред на заседанията включваше както срещи и дискусии на ръководството на Европейския съвет по химическа промишленост /СЕФИК/ с председателите на камарите на химическа промишленост – членове на СЕФИК, така и общи заседания и дискусии по основни европейски и и глобални проблеми пред химическата индустрия. Общо в заседанията участвуваха над 250 представители на фирми-производители, браншови и други организации от над 60 страни.

Разискванията включваха: 

 • Информация от отделните камари за извършените дейности в изпълнение на общите указания на СЕФИК и поетите задължения за реализиране на целите на СЕФИК за успешно развитие на процеса за по-добро и ефективно законодателство в ЕС и реализиране на целите на бизнес-инициативите ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА И СТЮАРДШИП ПРОДУКТИ;
 • Информация за резултатите от работната група по анализа на нормативната уредба в ЕС – приоритети и необходимостта от нейното усъвършенстване;
 • Информация и препоръки за подобряване на ефективността на работа с новите управленски структури в ЕС;
 • Информация за развитието на правните изменения в следните .области: биоциди, енергия, климатични промени, безопасност и риск в химическите производства, стюардшип продукти, индустриална политика, устойчиво развитие, изследвания и иновации;
 • Обсъждане на сътрудничеството и помощта от СЕФИК на малките асоциации по химическа промишленост в ЕС;
 • глобални проблеми, свързани с промяната на климата, суровинното и енергийно осигуряване на химическите производства в различните райони на света.

  Срещата с председателя на Европейската комисия от предишния мандат г-н Ромпой и сътоялата се обща дискусия с комисари от ЕК и представители на зелената партия в Европейския парламент показаха явната необходимост от известни изменения в нормативната уредба на ЕС и внимателен преглед на представения проект за договор с Канада и САЩ. Цялостен запис на тези заседания вече е публикуван на уебсайта на СЕФИК.
 • Основните позиции, по които се постигна консенсус сред участниците са в следните основни направления:
 •  Европейския съюз не трябва да поема едностранни мерки в изпълнение на предстоящите дискусии по промяната на климата в Париж, а да се съобрази с готовността и на останалите страни в този процес;
 •  Европейската комисия трябва да се откаже от приемането на линеен характер на намаляването на парниковите емисии и да се съобрази с факта, че в някои сектори като химическата промишленост вече е достигнато намаление на емисиите с над 70% за изминалия период
 • Всяко изменение в нормативната уредба трябва да бъде съпроводено с по-реалистична оценка на ползите и натоварването на отделните сектори, за да може да бъде преодоляно вредното въздействие на кризата;
 • Споразумението с Канада и САЩ не бива да дава предимства на никоя страна и същото трябва да бъде одобрено едва когато има сигурност за запазване на конкурентната способност на индустрията на ЕС;
 • Основен фактор за запазването на конкуретната способност на индустриалните сектори ще бъде реализирането на плана на ЕК за финансиране на на иновациите и изследванията за производство на нови по-безопасни продукти и по-пълно използване на суровинните и енергийни ресурси.

  Беше постигнато съгласие с ръководството на СЕФИК в началото на 2016 година да се проведе специална среща за подобряване на ефективността от сътрудничеството на СЕФИК с малките химически асоциации. Това се очаква да се случи в средата на февруари или най-късно през май следващата година.


Съобщение на комисията Индустриална политика
Обявени са носителите на наградите на Responsible Care за 2015 г.
08.10.2015

Наградите получиха две компании и един профсъюз сред 68 номинирани европейски кандидати от комисия от независими съдии. AkzoNobel NV (Нидерландия) си тръгна с награда за продуктово обслужване, докато наградата за опазване на околната среда бе спечелена от DSM Nutritional Products (Великобритания). Наградата за професионално здраве и безопасност спечели Финландската федерация на химическата промишленост и социалните партньори.

“Наградите илюстрират как химическата промишленост осигурява високотехнологични, иновативни и устойчиви решения. Тази година нашите решения са свързани с отговорно към околната среда използване на химическите продукти през целия им жизнен цикъл, към иновации в енергийната ефективност и намаляването на отпадъците, както и насърчаване на здравето на работното място и безопасността и благосъстоянието на работниците и служителите”, каза президента на Cefic и главен изпълнителен директор на Солвей Жан-Пиер Кламадьо. "Тези награди целят да вдъхновят цялата индустрия към непрекъснато усъвършенстване на дейността в областта на безопасността, здравето и околната среда.”

Награда за продуктово обслужване - AkzoNobel NV (Нидерландия) води в областта със своята “Програма за приоритетни вещества”. Глобалната и задължителна програма на AkzoNobel идентифицира, прави преглед и управлява опасните вещества, произведени или използвани в нейните продукти и процеси. Приоритетните вещества - тези, които са с най-висок потенциал да предизвикат дългосрочни вреди върху човешкото здраве и околната среда и са обект на обществено безпокойство - са заместени с по-малко опасни и по-устойчиви материали. Ако това не е възможно, тяхното използване е ограничено до степен, при която рискът може да се управлява. Когато използването на приоритетното вещество не може да се управлява до приемливо ниво, то е забранено. От началото на програмата през 2011 г. са забранени 54 приоритетни вещества и използването на други 91 е ограничено. До края на 2015 г. ще бъдат преразгледани 176 приоритетни вещества. Втората фаза (стартираща през 2016 г.) ще актуализира методологията за оценка и ще направи преглед на новата информация и опасения.

Награда за околна среда - DSM Nutritional Products (Верикобритания) Ltd впечатлява с “постигането на целите си”. Заводът Dalry Vitamin в Шотландия постигна, а в някои области дори надмина своите цели за намаляване на емисиите, на количества депонирани неопасни отпадъци, и подобри своята енергийна ефективност и използване на водите. Многостранният проект насърчи работниците да бъдат креативни и да правят нещата по различен начин. Този ангажимент доведе до нови решения. Например делът на депонираните отпадъци се срина с 90% след като отпадъчни органични утайки богати на хранителни вещества и неорганична спечена маса бяха рециклирани чрез рекултивация и използване в селското стопанство. Ниските разходи за ремонти на течове и изолиране на остарялото оборудване намали необходимите въздушни компресори от дванайсет на един, по този начин намалявайки потреблението на електроенергия.

Награда за здраве и безопасност “Добри вибрации” на Финландската федерация на химическата промишленост и социалните партньори. Подобряването на професионалното благополучие е целта на финландския консорциум включващ Финландската федерация на химическата промишленост, Индустриалния съюз TEAM, Профсъюза Pro и Федерацията на професионалния и управленски персонал YTN. От стартирането през 2010 г. на проекта “Добро утро – добро утре GM-GT” е удължен трудовия живот, намалена е заболеваемостта и е засилена производителността. Съвместният подход и уникалното сътрудничество между социалните партньори са ключът към успеха. Фаза 1 (2010-2012) на проекта GM-GT призова компаниите да реализират конкретни проекти за професионалното благополучие на работниците в сътрудничество с местните социални партньори. Бяха реализирани 35 проекта, засягащи 40% от персонала в химическата промишленост. Фаза 2 (2013-14) създаде общ модел за ранна интервенция. След нов кръг от колективното трудово договаряне, лидерството и уменията за работа в общността се очертаха като водеща тема. Сега 43 фирми са активни във фаза 3, в която се разработват методи за измерване и иновативни инструменти за благополучие. Чрез своята инициатива GM-GT консорциумът се бори да заеме водещо място, доколкото националната цел на Финландия е да направи живота на работното място най-добър в Европа до 2020 г.

Специални отличия: Макар и да не са избрани като победители, специално внимание се обръща на: Категория “Енергийна ефективност” - Trinseo Benelux (Нидерландия) с техния проект “Енергийна ефективност чрез парна рекомпресия”.

Категория “Продуктово обслужване” - CTF 2000 NV (Белгия) с проекта си “VECAP - Доброволни дейности за контрол на емисиите @ CTF2000, първи потребител на сертифициран текстил в света”.

Категория “Околна среда” - Merck Millipore (Германия) с техния проект “Премахване на лекарствени остатъци от водата – LaciK”.

Наградите на Responsible Care за 2015 г. присъдиха: Джон Бейкър, глобален редактор, ICIS Chemical Business Стив Елиът, председател на ECEG Bernd Кройцер, директор, Accenture Симон Минет, директор, Challoch Energy Хартвиг Вент, изпълнителен директор по устойчивостта, Cefic


Заседание на СЕФИК с браншовите камари на химическата промишленост
11.02.2015

СЕФИК проведе специално заседание с представителите на малките браншови организации, към които се отнася и Българската камара на химическата промишленост.

 

Основно бяха разисквани въпросите за финансиране на дейностите на малките браншови организации, които могат да бъдат подпомагани от СЕФИК и състоянието на бранша в отделните страни.

По време на заседанието на малките браншови организации от ръководството на СЕФИК бяха отбелязани усилията, включително и на БКХП, за организиране на срещи с депутатите от Европейския парламент и поставяне на приоритетните за химическата промишленостпроблеми. Посочено бе, че усилията в това направление трябва да бъдат продължавани, включително с покани за участие в мероприятия  и посещаване на химически предприятия.

Разискван беше и въпросът за участие на фирми в извършваното проучване за оценка на влиянието на регулациите върху ефективността и конкурентната способност на химическата индустрия, включително и проблемите с прилагането и усъвършенстване на системата за търговия с парникови емисии. Проведе се  дискусия с представителите на всички браншови организации по проблемите ЕНЕРГИЯ- КЛИМАТ И СТЮАРДШИП ПРОДУКТИ. Повечето от браншовите организации изразиха тревога от развиващия се процес на несигурност на енергийните доставки и цени, както и от отсъствието на ефективни мерки за спиране на процеса на изтичане на парникови емисии.


Position of European Chemical Industry on TTIP Позиция на СЕФИК за TTIP
Заседание на СЕФИК с браншовите камари на химическата промишленост
15.10.2014

Заседанието на малките браншови организации бе открито от Хюберт Мандери - изпълнителен директор на СЕФИК. Основните дискусии бяха планирани и развити в следните три направления:

- новото в развитието на правния процес;

- преглед на дейностите на дейностите в отделните страни;

- преглед на развитието на проекти, координирани от СЕФИК.

Редовното заседание на ръководителите на браншовите организации и ръководството на СЕФИК  бе ръководено от изпълнителния директор на СЕФИК Хюберт Мандери. Приложеният дневен ред включваше редица важни направления, както следва:

- Енергия, климатични промени и безопасност на процесите – план 2030 на ЕС; актуализиране на прогарамата за химическа безопасност, устойчиво развитие и подготовка на доклада 2014;

- Стюардшип продукти /отговорност за химичните продукти в целия жизнен цикъл/ - пътна карта за ендокринните вещества, регистрация на химични вещества до 2018 година и актуализация на регламента по отношение на полимерите;

- Индустриална политика – конкуретноспособност, оценка на всички разходи при прилагането на нормативните актове; политика на ЕС за шистовия газ;

- Търговска тайна и други проблеми в подготовката на договора със САЩ;

- Приоритети и препоръки за проучвания през 2015 година;

- Актуални задачи на СЕФИК в областта на нормативната база;

- Избор на нов председател на групата на ръководителите на браншовите организации.

 

Общите събрания на световната и европейската асоциация по химическа промишленост се проведоха на 17.10.2014 година и по време на същите бяха избрани ръководствата за следващия мандат. Президент на СЕФИК за следващия мандат ще е г-н Жан Лиер Кламадьо-представител на Солвей в СЕФИК. В отчетните документи се представи извършеното в отчетния период с основен акцент на развитието и резултатите от прилагането на бизнес-инициативите „Отговорност и грижа” и „Стюардшип продукти”.


Конкурентноспособност на химическата промишленост на ЕС
Европейски парламент на предприятията: Бизнесът се грижи за Европа, но Европа не винаги се грижи за бизнеса


Българските предприемачи, заедно с 750 техни колеги от 45 страни, дебатираха темите интернационализация, пазар на труда, финанси и енергетика. Те бяха единодушни, че бизнесът се грижи за Европа, но Европа не винаги се грижи за бизнеса . Фирмите призоваха за:

• по-силна европейска икономическа дипломация, която да защитава техните общи икономически интереси на световните пазари;

• необходимост от практическо обучение, за да се осигури необходимата квалифицирана работна ръка;

• данъчни режими, насочени към привличането на инвестиции;

• по-гъвкав и основан на иновациите подход за повишаване на енергийната ефективност.


Предприемачите дадоха своя вот по важни за бизнеса въпроси. 80% заявиха, че липсва напълно интегриран единен пазар на ЕС.

Вотът на делегатите е категоричен относно необходимостта от практическо обучение, постигане на баланс с академичните образователни схеми, създаването на паневропейски програми за справянето с младежката безработица.

 

Източник: Инфобизнес

 

 


Резултати от вота
ЕК намали таксите за регистрация на използвани химикали


С между 25% и 90%  намаляват таксите за малкия и среден бизнес.

Според изискванията на европейското законодателство компаниите от общността трябва да искат разрешение и да подават заявления за използваните химикали. Съответно и се плащат такси за обработка на подаваната документация. Разрешенията за използването на веществата се издават от Европейската агенция по химикалите.


Законодателството по отношение на използваните химикали беше посочено от бизнеса в ЕС като едно от най-бюрократичните. Малките и средните компании посочиха, че имат най-големи трудности с администрацията с тези правила. Именно това е и причината за намаляването на таксите, коментира по този повод комисарят по въпросите на индустрията Антонио Таяни.

Регламентът за химикалите (REACH) влезе в сила в средата на 2007 година. Целта е да бъде защитено човешкото здраве и околната среда от химическите вещества. Освен регистър на използваните химикали, който има за цел да повиши отговорността на компаниите, законодателството на ЕС забранява и употребата на вредните вещества.


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 254/2013 НА КОМИСИЯТА
Европейската комисия официално стартира Панорама на уменията в ЕС


Сайтът съдържа подробна информация по сектори и професии, представени по държави, като платформата се актуализира редовно с последните налични данни.

В раздел „Полезни ресурси“ за България на първо място е посочен осъществявания от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси“ проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

За по-подробна информация виж тук


Среща на представители на Солвей с БКХП


От страна на Солвей в срещата участваха г-н Йохан Ван Регемортер – зам. главен управител за корпоративно ръководство, г-н Алексис Броунс – зам. президент и главен управител за района на Европа. Участва и г-жа Теодора Борисова – мениджър връзки с институциите на Солвей България. По време на срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с развитието на сътрудничеството на БКХП и фирма Солвей и възможностите за взаимопомощ за повишаване на ефективността на нормативните документи в ЕС и страната.


Първи доклад на СЕФИК пред Европейския парламент "Химията за устойчиво развитие"


 „ Европейската химическа промишленост ще има ключова роля в гарантирането на по-добър живот на 9 милиарда човека на планетата към 2050 год.” бяха думите на Джорджо Скуинзи – президент на CEFIC.

Този първи доклад представя данни за състоянието на европейската химическа промишленост към момента и ще служи за база за измерване на приноса към устойчивото развитие в бъдеще.


Първи доклад на СЕФИК "Химията за устойчиво развитие"
Постигане на европейско обновление


Това е и политическо  предизвикателство, което ще покаже дали Европейският съюз е в състояние да се справи с тази задача. Европейският съюз може и трябва да играе важна роля за преодоляването на настоящата криза от европейските граждани.

Пълният текст на документа вижте тук


Социалните партньори от химическата промишленост призовават ЕС да работи за Устойчива Европа
06.09.2011

Водещата индустрия предлага Рамка за екологичен напредък, социални стандарти и  конкурентно способност.

БРЮКСЕЛ, 6 септември 2011 - Трите най-големи европейски организации на химическата промишленост ECEG, EMCEF и CEFIC приеха Декларация  за повишаване устойчивостта на сектора.

Лидерите на социалните партньори: Европейската федерация на работниците от минната, химическата и енергийната промишленост (EMCEF) ; Европейската група на работодателите от химическата промишленост (ECEG)  заедно с Европейския Съвет на химическата промишленост (Cefic) подписаха Декларация за устойчивост на специална церемония, проведена в  централата на Европейската Комисия  в Брюксел  в присъствието на Ласло Андор - Европейски комисар по работна сила, социална политика и включване. 

Наречената   Рамкови условия за устойчива химическа промишленост в Европа  Декларация  стъпва на триелементното  описание на   Устойчивото развитие   и призовава политиците  към определени дейности, напомняйки  приетите  през 2009 г. от ЕС Препоръки на Представителната Група по Конкурентноспособност  на Химическата промишленост. Президентът на ECEG   Жан Пелен, който подписа Декларацията каза : „Устойчивата химическа промишленост е жизнено важна за устойчивостта на Европа".    

Общата дефиниция на Устойчивост е включена в Декларацията, отразявайки   дейностите в сектора на  страните и амбициите им  в бъдеща  Европа. Екологичната част  поставя ударението на ефективното използуване на ресурсите и екологичната отговорност, докато социалният компонент подчертава поддържането на добри условия на труд ,  продължаващо обучение през целия живот  и устойчива работна сила.

Икономическият компонент набляга на поддръжката и развитието на силната позиция на Европа в глобалния пазар и подкрепа на сектора за иновативност и развитие, за да се предлагат решения, полезни за всички хора в Европа.    

Генералният Секретар на EMCEF   Майкъл Волтерс  също на церемонията  направи заключение:  " Тази Декларация показва острата нужда да се погледне на устойчивостта  като начин да се запазят и развиват професиите, изискващи висока квалификация и носещи голяма добавена стойност  като елемент на  целенасочена икономическа политика на ЕС".

Общата Декларация  включва  пълен списък на областите, в които има особено остра нужда от развитие, включвайки  образованието и професионалното обучение, научните разработки и иновации, политиките за  енергията и климата, ефективността на използуването на ресурсите, по-добро законодателство  и компетентна индустриална политика. 

Президентът на Cefic Джорджо Скуинзи  добави : "Нарастването на световната конкуренция изисква от трите организации да продължат да работят заедно с всички заинтересовани лица  за развитие на иновациите, което води до по-голяма устойчивост на Европа и всички нейни граждани".  

Декларацията вижте на: Cefic web site: www.Cefic.org/declaration,  а българска версия вижте като прикачен файл в края на новината.

За CEFIC     Cefic, Европейския Съвет на химическата промишленост,  е базирана в Брюксел организация, представляваща Европейската химическа промишленост.  Създадена през 1972г., тя представлява 29 000 фирми, които произвеждат около  една четвърт  от световната химическа продукция  като  осигурява работни места за 1.2 милиона  души. За да научите повече за CEFIC посетете новия  му  website на  www.cefic.org.

За ECEG 
ECEG, Европейската група на работодателите от химическата промишленост, e организация за социалната политика на Европейската химическа промишленост и групира Националните федерации на работодателите от химическата промишленост на 24 страни.

ECEG представлява около 10 000 фирми от химическата промишленост с повече от 1 милион работещи в тях.  ECEG e партньор във фамилията от европейски организации на  CEFIC и си сътрудничи с    BUSINESSEUROPE  и други секторни Европейски организации на работодателите. Намерете още информация за   ECEG   на  www.eceg.org.

 

За  EMCEF   EMCEF, Европейската федерация на работниците от минната, химическата и енергийната промишленост,  днес организира 2.5 милиона работници от 35 страни и 128 национални синдикални организации. EMCEF е член на Европейската конфедерация на синдикатите  (ETUC).

EMCEF  има дълъг опит в създаването и координирането на дейността на Европейските секторни съвети. Със повече от 200 Европейски секторни съвети EMCEF  е особено активен във формирането на един важен елемент на Европейския социален диалог.

Повече информация можете да намерите на  www.emcef.org.

 

 


Декларация Bg