Новини | Предстоящи събития
Семинар "Оползотворяването на СО2, начин за преминаване към „въглеродно неутрална“ химическа промишленост"
22.10.2020

Семинарът  има пряка връзка със Зеления пакт /Зелената Сделка/ - набор от политики, предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. С  този  семинар поставяме началото на поредица от семинари за отговорна химическа промишленост на България, за плановете на ЕС за Зелената Сделка и Климатично (въглеродно) неутралната икономика.

За да се адаптираме към новите условия и в съответствие с изискванията за безопасност даваме  възможност както за присъствено участие в зала, така и за неприсъствено участие, от дистанция, чрез използването на видеоконферентна връзка чрез интернет базираната платформа за конферентни срещи www.zoom.us. Всеки участник, който не желае или няма възможност да присъства на живо, ще може да се включи дистанционно, като използва посочения линк за достъп.

Отправям покана към всички колеги, имащи отношение към заложените теми, за участие в семинарите. Лектори ще бъдат експерти от Сефик, български институции и компании.

Семинарите в зала ще се проведат в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ.


За регистрация  ТУК


Семинар "Иновации в българската химическа промишленост и ново законодателство в областта на ЗБОС"
14.11.2019

Целта на  семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и да се запознаят участниците с възможностите за финансиране на научните изследвания и иновациите в европейската химическа промишленост.

Като лектори участваха д-р Виви Филипуси - мениджър по иновациите от Сефик, д-р Борис Ван Берло, Сефик, експерти от Министерството на околната среда и водите и др.

Проведен бе уебинар  по IUCLID 6.4 и REACH IT  с експерти от ЕСНА. В случай на интерес за присъединяване към групата за подобряване на web-интерфейса на IUCLID 6  имейл адресът е:

uclid6@echa.europa.eu

SusChem КПКЗ-изменения и приложения Класификация на отпадъците Законодателство по биоцидите
Семинар “Здраве и безопасност при работа с опасни химикали”


Мероприятието е част от съгласуваната програма, която се реализира с подкрепата на Световната и Европейска асоциации по химическа промишленост /ICCA и Cefic/. Темата е съобразена с интересите на компаниите от сектора.

Целта на семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство при работа с опасни имикали, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании.

Като лектори участваха г-н Стивън Ван де Броек - експерт от Сефик, чрез телекомункационна връзка, г-жа Виолета Добрева - представител на Министерството на труда и социалната политика и директор на Фонд "Условия на труд", г-жа Пенка Митрева - представител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“, г-жа Дарина Конова - мениджър на Националната фокусна точка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Г-н Николай Новачев - главен еколог на Лукойл Нефтохим Бургас АД   сподели добри практики на компанията при работа с опасни вещества и осигуряването на безопасността на работещите и опазване на околната среда и биологичното разнообразие.
 

Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ, на 26 септември 2019 година


Управление на КМРВ REACH & SAFETY ИА ГИТ EU-OSHA
Българско законодателство по ЗБОС (част I) - новости, актуализация, помощ по прилагането
28.03.2019

Целта на  семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и търговията с емисии, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании. Като лектори участваха  експерти от СЕФИК, Министерството на околната среда и водите и др. Темите са съобразени с интересите на компаниите.

Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ, на 28 март 2019 година.


програма BREF_update - Стефан Дрес, Сефик Брекзит и последствия ЕСТЕ
Конференция: "Индустриален триатлон: Климат, Eнергетика и Oколна среда" 2019
14.03.2019

Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Годишен Форум за 2019 „ИДУСТРИАЛЕН ТРИАТЛОН: КЛИМАТ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА“,който ще се проведе на 14.03.2019г. от 08:30ч. в София Хотел Балкан.

Регистрация за участие  на: industry.bfiec.org

Форумът ще разгледа и представи актуални теми свързани с политиките за климата, енергетиката и околната среда в контекста на индустриалното развитие и растеж.

Форумът цели да се дискутират и дадат отговори на въпроси като:

  • Как може да стимулираме кръговата икономика и междусекторните синергии?
  • Как ще изглежда българската индустрия и енергетика в контекста на нискоемисионния преход?
  • Какви са актуалните предизвикателства? Какви са средносрочните цели и очаквания на бизнеса?
  • Как да стимулираме иновации в индустрията и да добавяме стойност?
  • Къде се намира България на регионалната и световната индустриална карта?
  • Какви са очакванията на бизнеса за политики, които да изгладят дисбалансите?

 

 


Програма
Семинар "Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии"
29.11.2018

Целта на  семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и търговията с емисии, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании. Като лектори са поканени експерти от СЕФИК, Министерството на околната среда и водите и др.

Участници бяха  представители на химически и металургични компании, имащи отношение към тези дейности. 

Семинарът   се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на  29 ноември 2018 година.


ЗИД на ЗООС-2018 Управление на риска търговия с емисии Промяна в ЕСТЕ след 2020
Семинар "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и специфични химикали"


Семинарът е организиран на база на заявен интерес от фирмите – членове на Камарата с цел да се предостави актуална информация във връзка с новите изисквания, касаещи произвежданите и използвани химикали, а именно:

Всеки производител или вносител, който пуска на пазара вещества, трябва да подаде нотификация към Европейската Агенция по химикали с цел включване на тази информация към Списъка за класифициране и етикетиране (C&L), който представлява база данни, съдържаща основна информация за класификация и етикетиране на нотифицирани и регистрирани вещества от производители и вносители. Веществата трябва да се нотифицират в срок от един месец след пускането им на пазара. Изискването за нотификация включва:

• всички вещества, които подлежат на регистрация по REACH;

• всички вещества, класифицирани като опасни и които са пуснати на пазара в самостоятелен вид или в смес над пределните граници на концентрация, които водят до класифициране на сместа като опасна.

Лектори бяха експерти от СЕФИК, ЕСНА и Министерството на околната среда и водите.

Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 23 октомври


програма Нотификация към НЦТ Нотификация за списъка на класификация и етикетиране Ендокринни разрушители - ново законодателство
Конференция по дигитални технологии за В2В индустрията
12.10.2018

Конференцията включва над 50 лектора и 40 теми, разделени в 4 успоредни панела.

Целта на събитието е да помогне на компаниите и организациите да получат фактически идеи и практически насоки за използване предимствата на цифровите технологии за трансформиране и развитие на бизнеса им. С темите на всеки панел може да се запознаете в официалния сайт

Членовете на Българска камара на химическата промишленост ползват 30% намаление от официалната цена за участие. За да ползвате отстъпката е необходим при регистрация  в сайта да се посочи промокод БКХП30D4P.

 

Конференцията ще се проведе на 12 октомври 2018 г. в Международен Панаир Пловдив


Форум по Responsible Care, България - водещи компании споделят най-добри практики
27.09.2018

Целта на форума е да се направи преглед на постигнато за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти в отделните компании и да се споделят най-добрите практики на водещи компании, както в Европа, така и в България.

Участие като лектори взеха г-жа Джулия Казасол - мениджър по Responsible Care, Cefic и г-н Пиер Коер - мениджър ЗБОС, устойчивост и заинтересовани страни, Солвей. На тема здраве, безопастност и условия на труд, както и възможности за финансиране говори г-жа Виолета Добрева - директор на Фонд "Условия на труд" към МТСП.  Добрите практики на Солвей Соди АД представи г-н Ивайло Иванов - мениджър околна среда. На фирмите, членове на инициативата, бяха  връчени пресертификати за следващ период.

Форумът  се проведе на 27 септември т.г. в София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ


програма
Международна конференция и изложба “Corrosion Prevention Balkans 2018”
28.06.2018

Cпоред Световната организация по корозия загубите от корозия ежегодно се изчисляват на милиарди долари. Последствията може да се окажат опасни и скъпоструващи повреди на сгради, промишлени инсталации и инфраструктурни обекти. Това би могло да се избегне с прилагане на надеждни методи, материали и технологии за защита и превенция от корозия.

Целта на форума  е да повишат познанията на специалистите относно съвременните технически критерии, методи, материали и оборудване за защита от корозия, както и да представят международни и български технологии за катодна защита. Възможностите за създаване на нови бизнес контакти и инвестиции и обмяната на професионален опит са сред приоритетите на Corrosion Prevention Balkans 2018.

Теми в конференцията:

▪ Необходимостта от мерки и превенция от корозия

▪ Нови технологии за катодна защита

▪ Представяне на реализирани съвременни проекти по целия свят

▪ Съвременни критерии и методи за контрол и проверка на системи за катодна защита

▪ Водещи международни критерии за проектиране на системи за катодна защита

▪ Актуални международни стандарти и наредби свързани с катодна защита

▪ Сертифициране на персонала, който изгражда, проектира, контролира и поддържа системите за катодна защита

Съпътстващото изложение обхваща следните направления:

▪ Модерни технологии и инструменти за защита от корозия

▪ Изолационни и защитни материали

▪ Оборудване за повърхностна обработка

▪ Покриващо оборудване

▪ Инструменти и уреди за определяне на качеството на изолационните и защитни покрития; неразрушително изпитване и инструменти за техническа диагностика

▪ Електрохимична защитна екипировка и технологии за наземни и подводни съоръжения

▪ Модерни антикорозионни материали

▪ Поддръжка и ремонт

▪ Техническо регулиране

 

Допълнителна информация - тук


Конференция по индустриална политика, конкурентоспособност и устойчив растеж
31.01.2018

В програма на Българското председателство на Съвета на ЕС, в рамките на неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност е включена Конференция по индустриална политика, конкурентоспособност и устойчив растеж.

Конференцията  се проведе на 31 януари т.г., сряда, от 14 часа, хотел Маринела, бул. Джеймс Баучер, София

 

Представените презентации можете да видите тук
 


покана заключителен документ
Семинар "Производствена безопасност"
30.11.2017

Целта на семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство и производствената безопасност.

Лектори бяха експерти от СЕФИК, Министерството на  здравеопазването и ИА "Главна инспекция по труда".
Участваха представители на химически компании, МВР, ГДБОП и ДАНС.


Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 30 ноември.


програма Регламент CLP Регламент за прекурсорите на взривни вещества СЕВЕЗО
Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care


Българската камара на химическата промишленост е част от световната инициатива Responsible Care – Отговорност и грижа от 2004 година. Над 30 са химическите компании, членове на Камарата, получили сертификат за използуване на ЛОГОто на Responsible Care и ангажирани с Договор за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти.

Целта на организираната конференция е да се направи преглед на постигнато за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти в отделните компании и отново да се споделят най-добрите практики. Участие ще вземе г-н Francis LEVEQUE – координатор на Responsible Care от СЕФИК.

Конференцията ще се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ, на 17 май 2017 година


програма
Семинар „Кръгова икономика – приносът на българската химическа промишленост“ - 6 април 2017


На 6 април т.г.  Българската камара на химическата промишленост организира Семинар „Кръгова икономика – приносът на българската химическа промишленост“.

Целта на този семинар бе да се осъвременят знанията в областта на законодателството при рециклиране и използване на отпадъците и управлението на водите, както и да се споделят добри практики на водещи химически компании.Като лектори участваха  експерти от СЕФИК, МОСВ, ИАОС, Агрополихим АД и Керхер ЕООД.

Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ, на 6 април 2017 година.


Програма Класификация на производствени отпадъци Комплексни разрешителни-управление на водите НДТ-управление на водите
Семинар „Промени в Закона за опазване на околната среда и изискванията при прилагането на Регламентите REACH и CLP“
03.11.2016

Българската камара на химическата промишленост с подкрепата на Сефик организира семинар

"Промени в Закона за опазване на околната  среда и изискванията при прилагането на Регламентите REACH  CLP“.

Целта на  семинара е да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство. Като лектори са поканени експерти от Министерството на околната среда и водите и Химикотехнологичния и металургичен университет. 

Семинарът   се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 3 ноември 2016 година.


програма СЕВЕЗО класификация СЕВЕЗО законодателство СЕВЕЗО-ХТМУ
Семинари - енергийна ефективност и намаляване емисиите от парникови газове
06.10.2016

Българската камара на химическата промишленост организира на 6 октомври т.г.  два  семинара:

• „Повишаване на енергийната ефективност на химическите компании в България“


• „Намаляване емисиите на парникови газове, свързани с химическата промишленост в България“

Като лектори са поканени експерти от СЕФИК, Министерството на околната среда и водите, Химикотехнологичния и металургичен университет и др.

Семинарите ще се проведат в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41


покана Програма - енергийна ефективност Програма - намаляване на емисиите
Специализирано международно изложение CleanExBg’16


Специализираното изложение CleanExBg’16, посветено на сектора почистване и хигиена, цели да насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги, както и проявата да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Секторът почистване и хигиена бележи значителен подем в последните години, като това включва усъвършенстване на оборудването, консумативите и препаратите. Същото се отнася и за изпълнението на услугите по почистване на индустриални предприятия, бизнес и жилищни сгради.

С ускорения прогрес в международен мащаб на технологиите и системите за почистване само добрите услуги по физическо почистване вече не са достатъчни, а именно тяхното съчетаване от спазване на хигиенни изисквания, безопасност на работа и екологичност. Замисълът на CleanExBg’16 е да покаже точно тази синергия - как качеството на изпълнението се обединява със съвременните дезинфектиращи технологии, новаторски системи и екипировка. Това единство от друга страна спомага за намаляване нивото на разходите и щадящо влияние върху околната среда.

В рамките на три дни изложителите ще имат възможност за делови контакти със специалисти от производствени фирми от различни индустриални браншове, хотели, ресторанти, здравни заведения, автомивки, летища, гари, финансови институции, държавни институции, общинска администрация и др.

Ползи от участието в CleanExBg: възможност за намиране на дистрибутори, разширяване на партньорската мрежа, налагане на марка, представяне на продукти пред крайни клиенти.

CleanExBg: 22-24 ноември 2016, София

Организатор: Виа Експо

Партньор: Българска камара на химическата промишленост – БКХП

Членовете на БКХП имат преференциални условия за участие в изложението.

 

 


Работна среща „Добри практики по Responsible Care - грижа и отговорност за здравето на хората"
20.05.2016

В изпълнение на Плана за работа на Управителния съвет на Българската камара на химическата промишленост за 2016 година, на 20 май т.г.  се проведе традиционната Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА.

Срещата беше  на територията и при любезното домакинсто на Свилоза АД/Свилоцел ЕАД, гр.Свищов. Участие взеха представители на Свилоза АД/Свилоцел ЕАД, Свилоза ЯРН ЕООД, Лукой Нефтохим Бургас АД, Агрополихим АД, Оргахим АД, Мегахим АД, Брентаг България ЕООД, ХСХ Хеми ЕООД, ХТМУ и БКХП.

Представени бяха добрите практики на Свилоцел ЕАД в областта на опазване на околната среда, здравето и безопастността на работното място. На фирмите-членове на инициативата бяха връчени пресертификати за следващия 2-годишен период.


Покана Програма
Семинар по REACH и IUCLID 6.
20.04.2016

Целта на семинара е да се придобият знания и умения за използването на последните версии на IUCLID 6 и CHESAR за извършване на регистрация на досиета по REACH и докладите за химическа безопастност на продуктите.

Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, конферентна зала № 2, на 20 и 21 април 2016 година.


Покана Програма
Кръгла маса "Професионално образование в индустрията"
19.11.2015

Темите за професионалното образоване и обучение, обезпечаването на необходимите кадри за индустрията, в т.ч. за химията и металургията, както и кариерното развитие безспорно са изключително актуални. Съществуващите проблеми вече са драстични и почти не намират решения.

Целта на проведената  кръгла маса е не само да се изложи състоянието на професионалното образование и квалификацията на кадрите, а да се набележат и обсъдят проблемите и да се потърсят адекватни и навременни решения, които да бъдат адресирани към съответните институции.

Участие в кръглата маса взеха  представители на водещи компании в двата сектора, а също така и компетентни и отговорни представители на институциите, имащи отношение към темата – МОН,  АЗ, НАПОО, както и директори на професионални гимназии.


Програма Професионалното образование Химическата промишленост Металургията
Семинар "Ефективно и отговорно използване на ресурсите"
30.09.2015

Българската камара на химическата промишленост  организира  семинар на тема «Ефективно и отговорно използване на ресурсите“.

Целта на този семинар е да се осъвременят знанията на фирмите от сектора относно законодателство при използването и оползотворяването на водните ресурси, охарактеризиране и оползотворяване на генерираните производствени отпадъците, както и да се споделят добрите практики на водещи компании.

Семинарът  се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 30 септември от 9.00 часа


Програма презентация МОСВ презентация МЕРК България ЕАД презентация ИАОС
XVI-то Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост
18.06.2015

Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост най – учтиво ръководствата на фирмите-членове, мениджърските екипи и експерти,  участвуващи в съвместните проекти и дейностите  за  участие в XVI-то Общо събрание на Камарата.

 

Дневният ред  включва:

1.Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Българската камара на химическата промишленост за периода юни 2014 г. - юни 2015 г.

2. Отчетен доклад на Контролния съвет за приходите и разходите на БКХП за 2014 г.

3. Избор на нов Управителен съвет, Контролен съвет и Председател на БКХП.

4. Приемане на План за работа на БКХП за 2015 г. - 2016 г.

 

 

Събранието ще се проведе на 18 юни 2015 г. от 14 часа в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III” № 41.


Отчетен доклад План за работа 2015-2016 Презентация Агрополихим
25 години Национална федерация на труда "Химия и индустрия"
31.03.2015

От 8 май 1992 г., с решение на Федералният съвет синдикатът приема името НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ".

НФТ "Химия и индустрия" има за  основна си цел  защитата и представителството на трайните и непосредствени интереси на своите членове в областта на труда, заетостта, трудовите отношения, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище.

Основни приоритети на синдиката са икономическата  политика и трудова заетост, обучение, социален диалог и синдикална солидарност.

Годишнината ще бъде отбелязана тържествено на 3 април 2015 г. от 18:30 ч. в София, хотел"Родина”.

Честит юбилей, колеги и партньори!


Семинар, София 16 април 2015


На 16 април 2015 година Българската камара на химическата промишленост организира семинар на тема "Опазването на околната среда и здравето на хората - законодателство и ОТГОВОРНОСТ на химическите компании". Семинарът  се проведе с подкрепата на Световната и Европейска асоциации по химическа промишленост.


Лектори на семинара бяха водещи експерти от Министерството на околната среда и водите, Lisam Systems SA, Белгия и Лукойл Нефтохим Бургас АД, които с изнесените презентации и проведените дискусии допринесоха за  осъвременяване  знанията на участниците от фирмите относно законодателство при производството на химически продукти и неговото прилагане, управлението на риска, подобряване качеството на атмосферния въздух, охарактеризиране на генерираните производствени отпадъците, както и да се споделят добри практики.

 


Новости в законодателството по химикали (REACH и CLP) Изменеия в ИЛБ IUCLID obuchenie качество на атмосферния въздух
Съвместно заседание на УС на БКХП и СКС "Химическа промишленост"
04.12.2014

Приключиха дейностите по разработването на секторния модел на компетенциите на работната сила в химическата промишленост за 2014 година.

През изминалия период, на база предложенията на пилотните предприятия, бяха избрани новите 5 длъжности, за които беше разработен секторен модел. Това са Заварчик, Инженер топлотехника, Машинен оператор, Ръководител/мениджър качество и Финансов директор. На съвместното заседание секторният консултант КПМГ Адвайзъри ЕООД  представи резултатите от работата по разработването на 5-те секторни модела на ключовите длъжности.


Беше направен отчет на извършеното  през второто полугодие на годината и представен План за дейностите за периода януари-юни 2015 година.

Тържествено бяха отбелязани 20 години от учредяването на Българската камара на химическата промишленост, 10 години от членството в инициативата Responsible Care/Отговорност и грижа - общ ангажимент на световната химическа промишленост за безопасното управление на химикалите през целия им жизнен цикъл и 3 години от създаването Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.

Заседанието  се проведе на 4 декември 2014 година от 14 часа в Централ Хотел Форум, бул. "Цар Борис III" 41, София.Покана Отчет за II.ро полуговие на 2014 План за периода януари-юни 2015 Презентация - Секторен модел Химия
Семинар ”Безопасност на химикали и наноматериали”
30.09.2014

Целта на  семинара е да се осъвременят знанията на фирмите от сектора относно използването на химикалите и наноматериалите и тяхната безопасност, законодателството в тази област, да се споделят инициативите, постигнатите резултати и добрите практики. Семинарът се проведe с подкрепата на BASF, респ. БАСФ ЕООД, СЕФИК и Гръцката камара на химическата промишленост.

Наноматериалите са широко приложими в химическата промишленост - при производството на изделия от каучук, в парфюмерийно-козметичната промишленост и други, а безопасността на химикалите и законодателството в тази област е вечно актуална тема.

Осигуряването на безопасност в химичното предприятие е основна компетенция, която трябва да притежават работещите не само в химията, а и в металургията и много други сектори на промишлеността – изискват се познания и работни навици относно спазването на правилата за здраве и безопасност при работа в предприятието, за опазване на околната среда и използване на лични предпазни средства.

Семинарът е част от дейностите, залегнали в годишната програма на Камарата по Инициативата Responsible Care – Отговорност и грижа.

Responsible Care е общ ангажимент на световната химическа промишленост за безопасното управление на химикалите през целия им жизнен цикъл, който същевременно насърчава тяхната роля в подобряването на качеството на живота и допринася за устойчивото развитие и високи постижения в областта на химическата промишленост. Тази инициатива подобрява общественото доверие и доверието за ангажимент на индустрията за безопасно управление на химикалите, като същевременно гарантира, че химията допринася за подобряване на жизнения стандарт, повишаването на качеството на нашия живот и опазването на околната среда.
Българската камара на химическата промишленост вече 10 години е член на Responsible Care.Участие в семинара взеха представители на фирми, членове на Българската камара на химическата промишленост, на Българската асоциацията каучукова промишленост и Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика, представители на  правителствени институции и ХТМУ.


Покана Програма Декларация Глобална харта
Кръгла маса за представяне на секторния анализ "Пътят за възраждане и устойчиво развитие на химическата индустрия"
12.09.2014

Секторният анализ "Пътят за възраждане и устойчиво развитие на химическата индустрия" е част от дейността „Секторни и браншови анализи на политики за развитие на социалния диалог” за сектор химическа индустрия, който има за цел да стимулира и мотивира процеса на разработване и прилагане на секторни политики за индустриално развитие. Анализът е изготвен по проекта на КНСБ „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД”, в партньорство с Българската стопанска камара.

Анализирана е значимостта на сектора на национално равнище, неговият принос към българската икономика, икономическата му структура. Посочват се значимите за сектора предприятия, браншови и продуктови структури и неговите специфични възможности и потенциал, в т.ч. и състоянието на човешките ресурси в сектора, необходимостта от кадри с висока професионална подготовка и фундаментални познания, както и от професионално квалифициран технологичен персонал.

Значителна част от анализа е отделена на паралелният път за възраждане на химическата индустрия и на социалния диалог. Управлението на човешките ресурси следва да се “отвори” за социалния диалог при развитието на персонала и при квалификацията на работещите, с цел справедлива оценка на труда и адекватно възнаграждение и подобряване социалния статус на заетите.

Усъвършенстването на труда за развитие и ефективност предполага наличието на три важни компонента - организация на труда, обучение и квалификация в процеса на работа и работна заплата, съответстваща на трудовите задължения.

Необходима е ясна преоценка на потребностите от кадри и на нивото на подготовка на кадрите за производствата на химични продукти в средните и висшите училища, както и нормализиране на финансирането на тяхната дейност.

Кръглата маса се проведе на 12 септември 2014 г. от 10.30 ч. в конферентната зала на КНСБ на 11 етаж. Участваха  социалните партньори от Българската камара на химическата промишленост и НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ, представители на правителствените институции и на националните социални партньорски организации.


Покана Резюме презентация
XV-то Общо събрание на БКХП
19.06.2014

Участваха ръководителите  и мениджърите  на фирмите-членове, както и експертите, ангажирани в съвместните проекти и дейности. Присъстваха представители на МОН, синдикалните партньори, БСК, ХТМУ и др.

 

По решение на Управителния съвет на Камарата,  тази година акцент на събранието беше управлението на човешките ресурси, тяхното състояние и развитие, професионалното обучение и квалификация. В рамките на Форума презентация по темата  направи г-н Томчо Томов - ръководител на Националния център за оценка на компетенции.


Вече трета година Българската камара на химическата промишленост е партньор на Българска стопанска камара при реализацията на Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.  В проекта участват 14 пилотнии предприятия от сектора.

През изминалия период бе извършена мащабна работа – разработен секторен анализ Химия – 2011,2012 и 2013 година, обучени оценители на компетенции от пилотните предприятия, определени 20 ключови за сектора длъжности, разработен Секторен модел на компетенциите, извършени консултации и проведени обучения за работа с Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, участие в множество анкетни проучвания и др.


Човешки ресурси - състояние и развитие Презентация -отчет 2013 Отчетен доклад Насоки за дейността 2014-2015
Обмяна на добри практики между фирмите – членове на Respоnsible Care .
15.05.2014

Целта на мероприятието е да се споделят инициативите и постигнатите резултати през изминалата година в областта на опазване на околната среда, енергийна ефективност, здраве и безопастност на работното място и др.

На срещата на фирмите – членове на инициативата ще бъдат връчени Пресертификати за използване на Логото на Respоnsible Care.

Управителният съвет на БКХП и  Националният комитет по Respоnsible Care отправят  покана за участие в работната среща към ръководствата  и представители на фирмите, членове на инициативата, както и към всички, имащи интерес към тези проблеми.

Семинарът ще се проведе в гр.София, Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 15 май от 9.00 часа


Програма Покана
Международна обмяна на добри практики за енергийна ефективност в рамките на SPiCE3
02.06.2014

Българската камара на химическата промишленост ( БКХП ) съвместно с Гръцката камара на химическа промишленост ( HACI) подготвят международен семинар „ Отговорно използуване на ресурсите - енергийна ефективност”, който ще се проведе на 2-ри юни 2014 г в Солун, Гърция .

Семинарът има за цел да информира и подпомогне енергийните мениджъри от двете съседни страни да използуват онлайн платформата, създадена в рамките на проекта SPiCE3. Платформата SPiCE3 подкрепя усилията на европейските химически фирми ( в проекта SPiCE3, финансиран от програмата Интелигентна енергия участват националните химически асоциации от 13 страни) да постигнат повишаване на енергийната си ефективност съответно и по-добри икономически резултати.

За провеждането на семинара БКХП и HACI ще получат финансова и експертна помощ от CEFIC. Колеги от Френската камара на химическата промишленост - UIC , която е партньор по проекта SPiCE3 и изпълнява задачи, аналогични на тези на БКХП и HACI, са поканени в Солун за споделяне на техните добри практики в областта на намаляване количеството на използваната енергия .

Дневният ред на семинара включва представяне на политиката на ЕС в областта на намаляването на емисиите от парникови газове и повишаване на енергийната ефективност с лектор Питер Ботчек от CEFIC. От същия лектор ще бъде разгледана и пътната енергийна карта на CEFIC до 2030 - CEFIC Energy roadmap 2030 - за постигане на конкурентноспособна, ниско въглеродна и енергийно ефективна химическа промишленост. Освен перфектната информация за енергийната политика на Европейско ниво присъстващите енергийни мениджъри от малки и средни предприятия ще бъдат запознати с инструментите за системна работа по повишаване на енергийната ефективност, а именно Наръчник за само оценка по енергийна ефективност и работния екселовски файл за анализ на състоянието и планиране на необходимите мерки за минимизиране на енергийното потребление. Вторият инструмент е „Добри практики в намаляването на използуването на енергия”, структуриран по видове технологично оборудване, използвано в химическите предприятия.

БКХП участва в разработването и пилотната проверка на тези инструменти в 35 български химически предприятия в рамките на проекта CARE + и по време на международния семинар в Солун г-н Димитър Баев, лицензиран енергиен одитор ще обучи участниците за правилно и ефективно използуване на тези инструменти. Представител на Френската камара по химическа промишленост ще запознае участниците със системата за обучение и помощните инструменти на енергийните мениджъри във Франция. Предполагаме, че най-голям интерес ще предизвикат трите планирани презентации от малки и средни предприятия от България, Гърция и Франция за споделяне на добри практики за ефективно използуване и икономия на енергия при производствените процеси. Езикът на семинара ще бъде английски, но с цел по-масовото участие на енергийни експерти се подготвяме за осигуряване на превод на български и гръцки. Планираният брой участници е 50. Участието на българските експерти ще бъде финансирано от CEFIC.

Чрез международния семинар в Солун следваме основната идея на SPiCE3 : обмяна на добри практики по енергийна ефективност между фирмите от химическата промишленост на Европейско ниво.

Responsible Care, инициативата за непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда, свързано с производствените процеси и продукти, обединява химическите асоциации в света и в частност в Европа . Една от преките цели на Responsible Care е и рационалното използуване на ресурсите в т.ч. енергията. Така че Responsible Care и SPiCE3 са взаимосвързани, годишните награди на CEFIC по Responsible Care включват и Награди за съществено намаляване на енергийната ефективност, а на семинара в Солун участието на експерти по енергийна ефективност и HSE ( Здраве, безопасност, околна среда) ще бъде равнопоставено.


Стартира набирането на кандидати за награда за енергийна ефективност/ SPiCE3
16.04.2014

CEFIC, Съвета на Европейската химическа промишленост, обяви че приемането на заявки за Европейските награди по Responsible Care за 2014 започна. За втори път към тези награди се присъединява и SPiCE3 за раздаване на приз за енергийна ефективност. Целта е да се открият и признаят най-забележителните постижения за повишаване на енергийната ефективност в Европейската химическа промишленост и в частност в МСП.

Европейските награди по Responsible Care, сега в тяхната девета година, са създадени за да отличат конкретни примери за високотехнологичната, иновативнатa и устойчива химическа промишленост. Целта на наградите за енергийна ефективност /SPiCE3 е да покаже усилията за енергийна ефективност на малките и средни предприятия (МСП). Наградите също целят да представят добрите практики и да насърчат повече фирми да предприемат мерки за намаляване разходите на енергия. Награди по Responsible Care ще бъдат раздадени и в други тематични области през тази година.

Мартина Бетке, координатор на проекта SPiCE³ в CEFIC, каза: „Стартиралото състезание и тази година представя усилията по енергийната ефективност / SPiCE³ като важен елемент от Responsible Care”. Първата награда за енергийна ефективност /SPiCE3 на Responsible Care беше спечелена от фирмата GSK Pharmaceuticals в Ирвин, Шотландия – най-големия консуматор на енергия и вода от групата на 80 производствени предприятия в целия свят. Заводът беше отличен за системните си усилия за постигане на по-висока енергийна ефективност. GSK Pharmaceuticals подаде една от 79-те заявки за участие в наградите на Responible Care във всички категории от цяла Европа.

Г-жа Бетке добавя: „Инициативата SPiCE3 е уникална, защото тя помага на химическите фирми от Европа да се възползуват от обмяната на добри практики и съществуващите инструменти за енергийна ефективност чрез онлайн платформата www.spice3.eu ,също така от семинарите и обученията».

За Responsible Care


Responsible Care е световна инициатива на химическата промишленост, насочваща към непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда, свързано с производствените процеси и произвеждани продукти, с което се допринася за устойчивото развитие в глобален мащаб.


Форум "Кариери 2014"
02.04.2014

Форумът „Кариери – 2014"  включва изложение на 02.04.2014 год. във фоайето между лекционните зали 19 и 22 на партерния етаж на сграда Б на ХТМУ  и възможност за презентация в същия ден или на 03.04.2014 год.

В качеството на участници във форума  ще имате възможността да се срещнете и разговаряте със заинтересовани студенти от трите образователно-квалификационни степени и наскоро завършили възпитаници на ХТМУ, да представите дейността на Вашата фирма, както и актуална информация за отворени работни позиции, стажантски и стипендиантски програми.

На всяка участваща компания ще бъде осигурен щанд, позволяващ поставяне на фирмено лого, рекламни материали, постери, мултимедийно представяне и др. Предвидена е зала за желаещите да направят фирмена презентация пред студенти, преподаватели и др. заинтересовани лица.


Покана и оферта за участие
Заседание на Управителния съвет на БКХП, съвместно със СКС "Химическа промишленост"
28.11.2013

На заседанието  бeше представен Секторния анализ за оценка на компетенциите на работната сила в химическата пломишленост - 2013 година и резултатите от работата по тестване и верифициране на разработения Секторен модел в пилотните предприятия, проведените консултации и обучения и предложенията за адаптиране на модела.

Беше приет План за работата на Камарата през 2014 година.

 

Тържествено се отбеляза двегодишнината от създаването на Секторния съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.


Покана за заседанието Плана за дейностите на БКХП през 2014 година приветствие
Процедура "Технологична модернизация на малки и средни предприятия"
23.12.2013

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


презентация
Семинар за обучение по проблемите на екологичния мониторинг
15.11.2013

По време на семинара бяха представени конкретни материали, свързани с реализацията на екологичния мониторинг на отпадъчни и технологични води, утайки отпадъци и други. Участниците имаха възможност да се запознаят с наличната апаратура в лабораторията Екотест на ХТМУ, да присъстват на демонстрации на техники за пробоподготовка, както и да получат подробна информация за “Ръководство за определяне на основни характеристики в отпадъчни води, седименти, утайки от ПСОВ, почви и елуати от отпадъци”, разработено от „Мерк България” ЕАД.

Семинарът  се проведе на територията на ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда «Б», зала 19, съгласно приложената програма.


Покана за участие и Програма на семинара
Задочно обучение за европейска магистърска степен по опазване на околната среда
22.10.2013

Програмата за обучение е създадена в рамките на европейски проект ТЕМПУС през 1991 година, съвместно със университети от Великобритания, Белгия, Гърция и Италия. Курсът отговаря напълно на европейските стандарти и изисквания. От 1992 г. до 2011 година са обучени 420 магистри. Обучението се провежда по модули, като в различните модули занятията се провеждат съвместно от български и от чуждестранни преподаватели.

Документите се подават до 22.10.2013 г. в Деловодството на ХТМУ, стая 205, сграда А, 2-ри етаж или по пощата на адрес:

Център по Екология Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. “Кл. Охридски", № 8, 1756 София стая 344-А или 215-А


Покана за обучението
Международна конференция - 10-11 октомври
10.10.2013

Конференцията се проведе с подкрепата  на Световната и Европейската организации на химическата промишленост /ICCA и  Cefic/.

За участие в конференцията бяха поканени експерти от Сърбия, Македония, Турция, Гърция, Румъния, Харватия, Украйна и др. европейски страни, както и специалисти от химическите фирми в България. Програмата  бе съобразена с интересите на участниците от тези толкова различни в икономическо и политическо отношение страни.

Лекторите  от CEFIC, Белгийската и Холандската камари на химическата промишленост,  компаниите  BASF, MERCK,  Солвей Соди и Агрия, държавните институции, в лицето на  МТСП и МОСВ, представиха интересни и полезни презентации относно законодателство в областта на безопасносттта на химическите производствени процеси, управление на риска, REACH и CLP, корпоративна социална отговорност и др.Програма на конференцията Responsinble Care 2013 Първолета Лулева МОСВ д-р Лидия Михайлова МЕРК
Пресконференция - Секторен анализ Химия 2013
30.09.2013

Сектореният анализ на химическата промишленост - 2013 г.  - текущи тенденции, проблеми и потребности“   е разработен   по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, в т.ч. и за химическата промишленост, който се осъществява  от  Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес  и Българската камара на химическата промишеленост.

Анализът е разработен от екип експерти, предложени от Секторния консултативен съвет „Химическа промишленост”. Основна задача на анализа е да задълбочи и обобщи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение. Водещи акценти в изследването са прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции, както и необходимите промени в образователната и квалификационните системи.


Секторен анализ Химия 2013 - презентация Секторен анализ Химия 2013
Новото при REACH, CLP, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика
16.04.2013

Семинарът  се проведе в гр.София, ул.Алабин 16-20, Българска стопанска камара, Заседателна зала – ет.І.

Участие в Семинара взеха представители на фирмите от химическата промишленост и  металургията.


Писмо - покана за участие Програма
Заседание на Управителния съвет съвместно със СКС "Химическа промишленост"
15.11.2012

На заседанието ще бъде представен Секторния анализ за оценка на компетенциите на работната сила в химическата пломишленост - 2012 година от авторския екип в състав доц. Кирова и проф. Пеловски и прототипа на Секторния модел на компетенциите от Секторния консултант КПМГ Адвайзъри ЕООД.

 

Ще бъдат обсъдени и приети основните насоки за дейността на Камарата за периода ноември 2012-юни 2013.


Покана и дневен ред План за дейността на Камарата за периода ноември 2012-юни 2013 Основни дейности по инициативата RG Покана до членовете на СКС "Химическа промишленост"
Предложения за програми за заетост и обучение
12.11.2012

Програмите следва да включват обосновка за важността на предвидените действия за справяне със съответния проблев на пазара на труда, необходимо финансиране, детайлно описание на дейностите, периода на изпълнение, работодател и др.

Одобрените от Комисията програми ще бъдат включени в проекта на Национален план за действие по заетостта 2013 г.

 

 


Писмо-покана от министъра на труда и социалната политика и формуляр за кандидатстване
Работна среща по инициативата RESPONSIBLE CARE
12.10.2012

Среща е посветена на запознаване с добрите практики на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД по съвместяването на производствената дейност на дружеството с грижата за здравето, безопасността и опазването на околната среда, свързано с технологичните процеси и произвежданите продукти и е една добра възможност за  дискутиране на общи проблеми и планиране на действия за повишаване  ефективността на инициативата.
Покана и Програма на работната среща
Заседание на СКС "Химическа промишленост"
30.08.2012

Дневния ред на заседанието е:

1. Представяне и приемане на Доклад с предложение за определяне на не по-малко от 10 ключови длъжности за Сектор Химия

2. Представяне и приемане на Концепция и план за създаване на Секторен компетентностен модел в Сектор Химия


Покана Доклад с предложение за определяне на не по-малко от 10 ключови длъжности за сектора Концепция и план за създаване на Секторен компетентностен модел в Сектор Химия
Среща на представители на бизнес средите с търговско-икономическите съветници
24.07.2012

Целта на срещата е съвместно обсъждане на мерки и предложения за разширяване на пазарното присъствие зад граница и инвестиционната активност, както и подобряване на условията за достъп до чужди пазари.

Срещата ще се проведе на 24 юли в хотел Шератон в интервала от 10.30 до 16 часа.

За контакти и потвърждаване на участие:  г-н Антон Кондов, тел. 940-7817;

e-mail: a.kondov@mee.government.bg


Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса
31.05.2012

Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от регулаторните режими. Обект на прегледа са регулаторните режими, администрирани от централната власт (лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни, уведомителни).

За конкретни предложения, свързани с конкретни проблеми от голяма обществена значимост виж тук


Открит избор за изпълнител за създаване на секторни компетентностни модели
17.04.2012

Обявена е процедура «открит избор» за определяне на изпълнител/и за изпълнение на дейности с обект: „СЪЗДАВАНЕ НА СЕКТОРНИ КОМПЕТЕНТНОСТНИ МОДЕЛИ" с обособени позиции:

Обособена позиция 1

„Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С - Преработваща промишленост, 20 - "Производство на химични продукти"

ОБЯВАТА, ПОЯСНИТЕЛНИЯТ ДОКУМЕНТ И СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ можете да намерите тук


Съвместно заседание на Управителния съвет на Камарата със СКС "Химическа промишленост"
23.02.2012

На заседанието ще бъде представен  Секторен анализ на компетенциите на работната сила в Сектор „Производство на химични продукти” от авторския екип в състав доц. д-р инж. Зорница Кирова, доц. д-р инж. Кирил Петков и проф. д-р инж. Йончо Пеловски.


Презентация на анализа Покана Секторен анализ за компетенциите на работната сила Състояние на работната сила в сектора