Новини | Новини от бранша
Секторна среща БКХП-НФТ "Химия и индустрия"
03.09.2020

Секторният анализ е разработен от Национална федерация на труда ”Химия и индустрия" - КНСБ в партньорство с Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП).

Основни участници във форума бяха Президентът на КНСБ Пламен Димитров, Изпълнителният директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика Гергана Андреева, Главният секретар на Българската камара на химическата промишленост Ренета Копанданова, Председателят на НФТ „Химия и индустрия “ Красимир Кръстев и представители на синдикалните и работодателските организации.

Форумът прие Меморандум за социално сътрудничество и партньорство за насърчаване съвместните действия на социалните партньори в процеса на разработването и въвеждането на практики и инструменти за адаптиране на заетите в предприятията в избрани от тях сфери на действие, както и за разширяване на приложното поле на добрите практики на функциониращ социален диалог и колективно трудово договаряне.


Меморандум
Секторно съвещание - проект "Активно стареене"
09.07.2020

Представителите на предприятията бяха от подсекторите „производство на химични продукти“, „производство на целулоза“, „инженерингова дейност“, „производство на изделия от пластмаси и каучук“, „производство на горива“.

Участниците се запознаха с проведените изследвания в дейност 1 по проекта и приемха резултатите от изследванията с интерес към неговите продукти и дейностите след неговото приключване, особено на ниво предприятие.

Одобрени бяха  представените проекти на:
• Меморандум за сътрудничество
• Секторна партньорска програма за насърчаване по-дълъг активен трудов живот и способност за работа, въвеждане на междугенерационния подход и насърчаване на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място.

Препоръчано  беше работодателите да създадат необходимата организация и предвидят средства за реализация на заложените мероприятия в Браншовата програма, както и да включат в съответните политики и дейности в управлението на човешките ресурси  ангажименти за подкрепа на активното стареене и солидарността между поколенията на работното място. С дейностите по проекта, разработените документи и резултатите от проведеното секторно съвещание ще бъде запозната Европейската група на работодателите от химическата промишленост /ЕСЕG/


Меморандум Браншова програма
ХХI Общо събрание на БКХП
18.06.2020

 XXI-то Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост
 се проведе на 18 юни 2020 г. от 14 часа в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум” приД Н Е В Е Н Р Е Д


1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Българската камара на химическата промишленост за периода юни 2019 г. - юни 2020 г.

2. Отчетен доклад на Контролния съвет за приходите и разходите на БКХП за 2019 г.

3. Приемане на Основни направления за дейността на БКХП за периода юни 2020 г. – юни 2021 г. и бюджет на Камарата за 2020 г.

4. Други.

 

Участваха представители на химическите компании, членове на Камарата и проф. Сеня Терзиева - ректор на ХТМУ. Гости бяха г-н Димитър Бранков - заместник-председател на БСК и г-н Красимир Кръстев - председател на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ.


Представителят на Лукой Нефтохим Бургас АД г-н Стефан Апостолов изнесе презентация на тема "Периодични прегледи на база риска на съоръженията".


Периодични прегледи на база риска на съоръженията
Подкрепа на борбата с COVID - 19


Като социално ангажирана компания Солвей Соди АД оказва подкрепа на местните общности за справяне с кризата.

 

Досега компанията е помогнала с дарение на 500 защитни костюма за еднократна употреба на УМБАЛ "Света Марина"- Варна, 2500 маски за Червения кръст във Варна, за Община Девня и болници във Варна. Дарени са дезинфектанти на община Девня. Предоставена е финансова подкрепа за болницата в гр. Провадия, както и за социално подпомагане на безработни в гр. Суворово. За Великден са дарени пакети с хранителни продукти на 500 нуждаещи се семейства от Община Девня и козунаци и шоколадови изненади на деца и младежи от институции за социална подкрепа в с. Бързица и гр. Провадия.


Продължава  тясната  връзка с местните общности за подкрепа и съдействие при необходимост.Спазват се стриктно националните здравни изисквания и се подпомагат усилията за справяне  с предизвикателствата.


Годишна среща по Responsible Care – Отговорност и грижа
26.06.2019

Българската камара на химическата промишленост е член на световната инициатива Responsible Care – Отговорност и грижа от 2004 година. Responsible Care е инициатива, насочена да изгради доверие в промишлеността, съдействаща за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живота, едновременно етика и ангажимент.

За изминалите 15 години над 30 са химическите компании, членове на Камарата, получили сертификат за използуване на ЛОГОто на Responsible Care и ангажирани с Договор за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазване на околната среда при производствените процеси. Фирмите от семейството на Responsible Care ежегодно докладват по базови показатели за състоянието на здравето и безопасността на работещите, основните замърсители на околната среда, транспортни инциденти, използуване на природни ресурси и др.

Един от основните приноси на Responsible Care към бизнеса на химическите компании в България e в резултат на обмяната на опит, споделяне на добри практики и взаимопомощ. Провежданите ежегодно работни срещи, семинари и обучения свързват представителите на фирмите и изграждат колегиални и приятелски отношения между тях.

На 26 юни т.г. ще се проведе традиционният Форум по Responsible Care като „Ден на отворени врати“ в Брентаг България ЕООД.

Наш гост ще бъде г-жа Джулия Казасол - мениджър по Responsible Care - Cefic, която ще представи „Рамка за управление и Инструмент за самооценка на Responsible Care“. Програмата включва и представяне на Брентаг България ЕООД и споделяне на добрите практики на компанията с посещение на място. 

Поканени са  всички колеги, работещи в тази област за участие в мероприятието.

Форумът ще се проведе на 26 юни т.г. в София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Форум от 10 часа.


ХХ-то Общо събрание на БКХП


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост най-учтиво Ви кани да вземете участие в ХХ-то Общо събрание на Камарата.

Дневният ред включва обсъждане и приемане на отчетните доклади на Управителния съвет и Контролния съвет за 2018 година, Основни направления за дейностите на Камарата за периода 2019-2020 г., бюджет на Камарата за 2019 г. и др.

Събранието ще се проведе на 13 юни 2019 г. от 14 часа в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III” № 41.


Заповядайте!


отчетен доклад
Свилоза подписа договор с Китайски партньор


 

Договорът бе подписан от Красимир Дачев - председател на Съвета на директорите и Янг Ксу, президент на Jinan Boiler Group Co.

Договорът цели изграждането на нова централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Проектът ще се реализира съвместно с китайски консорциум начело с Jinan Boiler Group Co. Фирмата е един от най-големите производители на котелно оборудване в Китайската народна република.

В рамките на консорциума ще вземат участие водещи фирми за производство на турбогенераторни установки и общостанционно оборудване. Ще се използва модерна технология за изгаряне, която се нарича "циркулиращ кипящ слой". Същата дава възможност за по пълното изгаряне на използваното гориво и намалява емисиите на вредните парникови газове. Ще бъдат постигнати емисионни параметри, които отговарят на най-добрите европейски практики.

Централата ще произвежда близо 1 000 000 МВтч топлинна енергия и 110 000 МВтч електрическа. С така произведените количества на практика ще се спестят повече от 400 000 т. СО2. Централата ще оползотвори повече от 120 000 т/г отпадна биомаса, дървесни кори от производството на целулоза, утайки от пречиствателни станции, селскостопански отпадъци и др., което се явява сериозен екологичен проблем за региона.

Проектът ще насърчи икономическото и търговското сътрудничество между България и Китай и ще даде възможност на водещи китайски фирми в енергетиката да разширят своята дейност в рамките на Европейския съюз.


Общо събрание на БКХП
21.06.2018

Участваха   представители на ръководствата на фирмите - членове, както и  експерти, участвуващи в проектите и дейностите, реализирани от Камарата. Гости бяха г-н Димитър Бранков - заместник-председател на БСК и г-н Красимир Кръстев - председател на НФХ "Химия и индустрия".

Избран бе нов състав на Управителния и Контролния съвет и техните председатели.

За председател на БКХП бе избран инж. Михаил Колчев - изпълнителен директор на Свилоза АД и Свилоцел ЕАД и председател на Камарата за периода 2006-2009 г. и през 2015-2018 година.

За председател на Контролния съвет бе избран г-н Илия Гергинов - управител на Брентаг България ЕООД.Събранието  се проведе на 21 юни 2018 г. от 14 часа в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III” № 41.


Покана Отчетен доклад на УС
семинар „Биоикономиката – инструмент от кръговата икономика“
17.05.2018

Целта на семинара е да се запознаят участниците с ръководните принципи и дейностите в областта на биоикономиката, да се споделят добри практики при използването на био-разградими отпадъци, за рециклиране на въглерода и др. Като лектори са поканени експерти от СЕФИК, ХТМУ и химически компании.

Семинарът се  проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, зала Централ, на 17 май 2018 година.


програма Биоикономиката - определения, принципи Биоикономиката - публично-частно партньорство Биогорива и биорафинерии
Ернест Солвей - основател на група "Солвей" с паметник в София


Инициативата за монумента е на Гражданско сдружение „Епископ Йосип Щросмайер“ със съдействието на Солвей Соди АД, а поводът – 180-тата годишнина от рождението на Ернест Солвей.

На събитието присъства ръководителят на Борда на директорите на Група „Солвей“ и правнук на Ернест Солвей – Никола Боел. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на културата Амелия Гешева, заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, Н.П. посланикът на Белгия в България Франсоа Бонтан, изпълнителният директор на Солвей Соди АД Спирос Номикос, членове на бизнес клуб „Белгия-България-Люксембург“ и др.

Ернест Солвей е роден е на 16 април 1838 г. в град Ребек, Белгия. Още съвсем млад започва работа в химическата фабрика на чичо си. През 1861 г. патентова открития от него метод за промишлено производство на натриев карбонат (калцинирана сода). През 1863 г. основава фирмата Solvay & Cie в съдружие с брат си. Ернест Солвей е известен с прогресивните си социални идеи. През 1878 г. въвежда социални осигуровки и пенсии за своите работници, още преди това да стане законово изискване. През 1897 г. въвежда 8-часов работен ден, а през 1913 – платени отпуски. Неговите патенти му донасят значително богатство, което той използва за благотворителни цели. Подпомага създаването на няколко института към Брюкселския университет, както и на бизнес училище, което и до днес носи неговото име.

През 1898 г., недалеч от парк „Света Троица“, в присъствието на цар Фердинанд е открита „Захарна фабрика“ - тогава най-голямото промишлено предприятие, символ на стремежа на млада България към индустриален напредък. В този период „Захарна фабрика“ е собственост на белгийската компания "Български захарни фабрики и рафинерии" с основен акционер Група „Солвей“. Днес групата, която носи името на Ернест Солвей, е международна химическа компания, представена в 61 страни, включително в България чрез Солвей Соди АД  от 1997 г

Солвей Соди АД е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за синтетично производство на калцинирана сода с номинален капацитет от 1,5 милиона тона сода годишно. Дружеството е един от най-големите инвеститори у нас, осигуряващ 1% от националния износ.


Приета е нова Стратегия за пластмасите
16.01.2018

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите е част от прехода към кръгова икономика. Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа.

Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите и с поемането на водеща роля в този преход  ЕС ще създаде нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.

Всяка година европейците създават 25 млн. тона пластмасови отпадъци, но по-малко от 30 % от тях се събират за рециклиране. В световен мащаб пластмасите представляват 85 % от отпадъците на плажа. Пластмасите стигат дори до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху тяхното здраве.

Основавайки се на извършената от Комисията работа, новата всеобща стратегия на ЕС за пластмасите ще обърне сериозно внимание на решаването на този проблем. Приетата  стратегия за пластмасите ще преобрази начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС. Твърде често при сегашния начин на производство, използване и обезвреждане на пластмасите не се улавят икономическите ползи от един по-кръгов подход. Това вреди на околната среда. Целта е да се опази околната среда, като същевременно се положат основите за нова икономика на пластмасите, при която проектирането и производството изцяло отчитат нуждите от повторно използване, поправка и рециклиране и се разработват по-устойчиви материали.

Европа е в най-добра позиция да играе водеща роля в този преход. Този подход ще донесе нови възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Със стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, състояща се от набор от десет ключови показателя, обхващащи всеки етап от цикъла, които ще измерват напредъка в прехода към кръгова икономика на равнището на ЕС и на национално равнище.


Стратегия за пластмасите
Семинар „Стопанисване на продукта“
26.10.2017

Целта на семинара е  да се осъвременят знанията в областта на химическото законодателство.

 

Като лектори са поканени експерти от СЕФИК и Министерството на околната среда и водите

Семинарът ще се проведе в гр.София, Хотел  Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на  26 октомври


Разширените ИЛБ - REACH
Семинар "Иновации в българската химическа помишленост"
28.09.2017

Целта на семинарът  е да се запознаят участниците с новостите и постиженията в химическата промишленост.

Като лектори бяха  поканени експерти от СЕФИК,   Химикотехнологичния и металургичен университет и водещи компании.


Лектор от СЕФИК беше г- н Martin Winter , SPIRE& Digitalization Cefic, Програма “Research & Innovation.

Семинарът се проведе в гр.София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 41, на 28 септември.


програма Иновации при използването на гипсови отпадъци Проект - Агрия АД Суровини - технологични иновации
10 май - ден на химика


В България на 10 май се отбелязва Деня на химика.

Празникът е определен с решение на Общото събрание на Българската камара на химическата промишленост от 2001 г.

Химията е една от най-древните науки. Смята се, че самото название „химия“ произхожда от древното название на Египет — „Кем“ или „Хем“. Основният предмет на изучаване на алхимията са металите. Джабир ибн Хайян (Гебер), смятан за баща на химията от мнозина, в края на 8 век разработва нова теория за произхода на металите, според която металите се образуват на два различни принципа. Златото е смятано за съвършен метал и Джабир смята, че за неговото получаване се изисква специално вещество, което той нарича философски камък (Lapis Philosophorum), или еликсир. Този еликсир е трябвало да притежава и много други свойства — да лекува болести и дори да дава безсмъртие.

Официално признатият за основоположник на съвременната химия е Антоан Лавоазие, френски учен, формулирал закона за запазване на масата. За огромно постижение в химията се смята организирането и подреждането на списъка от химични елементи от руския учен Дмитрий Менделеев.


Тъжен спомен


Уважаеми колеги и приятели,

Загубихме един от основателите на Българската камара на химическата промишленост, дългогодишен член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Зебра АД.

За всички нас г-жа Стефчева ще остане изявен специалист и прекрасен човек, за винаги свързан с историята и настоящето на Зебра АД.

Най-искрени съболезнования и съчуствие към близките и колегите!

Поклон пред светлата й памет!

 


ХТМУ - водещ университет в инженерното химикотехнологично и металургично обучение в България


63-годишната история на Химикотехнологичния и металургичен университет носи опита на времето, мечтите на първите, спомените за успехите и трудностите. Образователната филосовия на университета е подчинена на точните науки. Настоящето е всекидневна и упорита работа за утвърждаването му като престижен учебен и научноизследователки център в областта на химичните технологии, металургията, биотехнологиите, инженерната екология, нанотехнологиите, информационните технологии и материалознанието.

В рейтинга на висшите учелни заведения за 2016 година университетът е класиран отново по престижни професионални направления:

на първо място – Материали, Материалознание, Металургия, Химични технологии

на второ място – Биотехнологии, Електротехника, електроника и автоматика, Общо инженерство


Работна среща - търговия с химически вещества
11.10.2016

Министерството на икономиката и Българската стопанска камара  организираха на 11 октомври работна среща с представители на химически компании. Целта на срещата беше  запознаване с новите изисквания  според Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване.

Лектори бяха експерти от дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност" на Министерството на икономиката. Участие в срещата взеха  представители на Неохим АД, Агрия АД, Брентаг България ЕООД, Мерк България ЕАД, БКХП и др.

Представени бяха задълженията на производствените предпроятия, извършващи дейности по Закона за забрана на химическото оръжие, как се провеждат инспекции от екипите на ОЗХО, редът, условията и процедурите за извършване на външнотърговска дейност с химически вещества и др., както и дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.


Идентифициране на контролирани химически вещества Регистрация Инспекции от ОЗХО Програми и проекти
Отворено писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП


Българската камара на химическата промишленост се присъедени към  Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската минно-геоложка камара и  Българската асоциация на металургичната индустрия, които с отворено писмо  предупреждават, че връщането на преференциите може да доведе до поредна наказателна процедура срещу България и да увеличи таксата „задължение към обществото“.

Писмото  е изпратено до вицепремиера Томислав Дончев, министрите на енергетиката и екологията, до председателя и членовете на енергийната комисия в парламента и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Повече информация : в. Капитал

                                в. Стандарт


Отворено писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП
ЕК одобри Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса от възобновяема енергия


Европейската комисия одобри без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия. Публичното публикуване на Наредбата за намаляване тежестта върху българския бизнес, свързана с разходите за възобновяема енергия, предстои след публикуването й във вестника на ЕК.

Наредбата ще влезе в сила със задна дата от 1 август 2015 г. и ще важи до 31 декември 2020 г.

За да се използва отстъпката за индустриалните консуматори от компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия, те следва да отговарят на определените в Наредбата критерии. ЕК е одобрила официално и схемата за подкрепа на възобновяемата енергия с преференциални цени, разписана в Закона за възобновяемата енергия от 2011 г.

Може да видите решението на ГД Конкурентоспособност тук


VII-то Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост
09.06.2016

Събранието  се проведе на 9 юни 2016 г. от 14 часа в гр. София, зала “Централ” на хотел “Форум”, бул.”Цар Борис III” № 41. Присъстваха  представители на ръководствата на фирмите - членове на Камарата, както и  експерти, участвуващи в проектите и дейностите, реализирани от Камарата.

 

Гости на събранието бяха представители на Българска стопанска камара и Министерство на икономиката.


Дневен ред Отчетен доклад на УС Презентация
Предприемачество и иновации в индустрията - една добра практика в химическата промишленост
08.03.2016

Представено бе  производството на детайли от експандиран полипропилен (ЕПП) от г-жа   Силвия Несторова – изпълнителен директор на ПЛАСТИМО АД, гр.Самоков. На традиционния международен технически панаир в Пловдив през 2015 година  фирмата  заслужи златен медал и диплом за представеното това свое най-ново производство – детайли от експандиран полипропилен (ЕPP).


Детайли от експандиран полипропилен (ЕPP) се произвеждат за първи път в България. Със своята здравина и еластичност, издръжливост при високи температури и устойчивост на постоянни температурни амплитуди те намират широко приложение в много отрасли на индустрията. Използват се за влагане в изделията за битова техника; в автомобилостроенето, като опаковки за многократна употреба, заради инертността си към въздействието на масла, мазнини, петролни продукти и здравината си; за звукоизолация.

Златният медал е признание за качествата и иновативността на тези продукти. Самият златен медал от панаира е трети по ред за „Пластимо”. Предишните две високи отличия са от 2007 г. – за производство на топлоизолационни плочи Plastimo EPS-Neo, и от 2009 г. – за произвежданите за автомобилостроенето детайли от експандиран полистирен Styropor и графитен експандиран полистирен

Във втората част на дискусията бе представено превръщането на бизнес идеята в иновация от г-жа Милена Колева - консултант по управление на иновациите и един от инициаторите и ръководителите на Академията по иновационен мениджмънт.


Производство на детайли от експандиран полипропилен
Валентина Диканска, управител на БАСФ България-финалист в Националния конкурс "Мениджър на годината"


Сред тях четирима са от производството, трима - от сектора банки и финанси, и по един от ИТ, търговия и услуги. Четири са жените финалисти, двама са чужденци.


Валентина Диканска поема  управлението на офиса на немската компания в страната от началото на декември 2011 година, наследявайки на поста Херберт Фиш, вицепрезидент на BASF за Югоизточна Европа.За първи път в над 40-годишната история на BASF у нас начело застава български мениджър.

Тя е завършила магистратура по икономика в УНСС, по-късно специализира маркетинг и мениджмънт в Майнц, Германия. От 2002 г. Диканска е част от представителството на BASF в България, като финансов и административен директор.

 

Г-жа Диканска е председател на Контролния съвет на Българската камара на химическата промишленост.

 

Най-добрият мениджър на България за 2015 г. ще бъде обявен на 17 ноември 2015 г. на тържествена церемония в Софийската опера и балет.


Агрополихим ще купува по-малко газ


Изграждането на терминала за съхранението на 10 хил. тона амоняк  ще позволи на дружеството да намали разходите си за природен газ.Терминалът трябва да бъде пуснат в експлоатация през септември или октомври.

Отделно торовият завод има намерение да изгради котел за производството на топлоенергия чрез изгарянето на слама, което допълнително ще намали разходите му за природен газ с около 2 млн. лв. месечно.

Природният газ съставлява 80% от стойността на амониевия нитрат, което прави торовите предприятия изключително чувствителни по отношение на неговата цена. През 2014 г. тя е спаднала на годишна база с 4.3%.

Добрите тенденции пред химическата индустрия и в частност торовите заводи "Агрополихим" и "Неохим" се виждат и от финансовите резултати на дружествата. За полугодието "Неохим" отчита увеличение на приходите си с 21% и печалба от 14.2 млн. лв. при загуба за същия период на миналата година. "Агрополихим" също отчита значително увеличение на печалбата за 2014 г., която достига 46.173 млн. лв. при 18.6 млн. лв. за предходната, сочи отчетът на дружеството, подаден за вписване в Търговския регистър. Това се дължи най-вече на увеличените приходи от продажби с близо 24% до 486 млн. лв. От отчета става ясно, че през 2014 г. компанията е възстановила международните си пазари на торове, което е довело до по-голям износ. В същото време през последното тримесечие на 2014 г. се наблюдава умерено търсене на вътрешния пазар, като прогнозите са тази тенденция да се запази и през 2015 г.

Източник: в.Капитал


Нова вакуумно дестилационна инсталация в "Солвей Соди" АД.


Новата вакуумна дестилационна инсталация ще намали емисиите въглероден диоксид.  С новата инсталация с 15 процента спада консумацията на пара и съответно на въглища от предприятието.

Инвестициите на "Солвей Соди" АД продължават с изграждането на нов котел в ТЕЦ "Девен".


XVI-то Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост


На основание на Член 10/1/ и чл.12/1/ от Устава, поради изтичане на 3-годишния мандат на досегашния Управителен съвет и Председателя на Камарата, същите бяха освободени.

 

Събранието прие новият Управителен съвет да се състои от 9 члена. 7 от кандидатите са членове на досегашния УС. Проектолистата за новия УС включва представители на основни подсектори на химическата промишленост, като с това предложение се разширява представителството с включване на още двама кандидати, всички кандидати са уважавани ръководители и водещи експерти в отрасъла.

 

Новият Управителен съвет беше избран единодушно. За председател на УС и БКХП Общото събрание избра г-н Михаил Колчев - изпълнителен директор на Свилоза АД и Свилоцел ЕАД.

За Председател на Контролния съвет беше избрана г-жа Валентина Диканска - управител на БАСФ ЕООД.


Отчетен доклад на БКХП Производство на минерални торове Приветствие от Министерството на икономиката
Лукойл завърши най-голямата чужда инвестиция в България


Комплексът  за преработка на тежки остатъци в „Лукойл Нефтохим-Бургас”, на стойност 1,5 млрд. долара, или около 2,6 млрд. лева е завършен  за три години и половина. Новото производство ще преработва най-тежкия остатък от рафинирането на петрола в Лукойл Нефтохим Бургас и ще отговаря на най-високите екологични норми на ЕС. 

След пуска инсталацията ще даде възможност да се повиши преработката на суров петрол с повече от 1 млн. т до 6.8 млн. тона годишно от 2016 г.

По първоначални данни това е най-голямата чуждестранна инвестиция в страната ни през последните години, а инсталацията е най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Източна Европа. В света има само 9 действащи подобни инсталации – в Мексико, САЩ, Канада, Полша, Япония и Кувейт.

 

За повече информация: тук   и  тук


Медали за българчета от международна олимпиада по химия


49-тата международна Менделеевска олимпиада по химия се проведе в Ереван, Армения между 3 и 9 май 2015 г.Българските участници преодоляха два теорeтични кръга и един практически в продължение на три дни.

С 2 бронзови медали се завърнаха  Пенчо Бейков - XII клас, НПМГ София и Силян Янев - XII клас, 91 НЕГ София. Янислав Данчовски е ученик в XI клас, МГ „ Гео Милев", гр. Плевен. Илиян Гуляшки е ученик в XII клас, 91 Немска езикова гимназия, гр. София.

В Олимпиадата в Ереван се състезаваха общо 96 участника от 15 държави. Ръководители на българския отбор са доц. д-р Христо Чанев и гл. ас. Марко Костадинов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

 

Международната Менделеевска олимпиада по химия  се провежда от 1992 г., като до 1997 г. олимпиадата се провежда само в Русия, а след тази година и в страните от бившия Съветски съюз. От 2004 г. във формата на олимпиадата са включени България и Румъния. Малко по късно и Македония, Молдова и Унгария.

Тази година участваха 96 състезатели от 14 страни – бившите републики на СССР, България, Молдова, Румъния и Украйна.

Източник: Министерство на образованието и науката

 


Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА
29.05.2015

Срещата ще се проведе на територията и при любезното домакинсто на Агрия АД, гр.Пловдив.

Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост отправя покана за участие на представители на  компаниите - членки на инициативата Responsible Care, както и към всички колеги, работещи в тази област и имащи отношение към посочената тема.

Добрите практики на фирмите  в областта на опазване здравето на хората и околната среда са много и безспорни и споделянето им е в полза на всички.


Покана и програма
Статуетката Златен бик за инвестиция в разширяване на бизнес - Лукойл Нефтохим Бургас АД


В срока за номинации бяха получени над 80 кандидатури от компании във всички сфери на икономиката, информационните технологии, здравеопазването, изпратени от министерства, областни администрации и общини. След дискусии и оценка по обективна методика до финала на конкурса достигнаха 30 компании, реализирали инвестиционни проекти през 2014 година.

Награда за инвестиция в разширяване на бизнес получи Лукойл Нефтохим Бургас АД за проекта „Строителство на Комплекс за преработка на тежки остатъци (КПТО)“ на стойност над 1,5 млрд. долара.

Проектът ще повиши ефективността на рафинерията чрез увеличаване дълбочината на преработка с 11-13%. Това ще увеличи производството на светли горива с 10%. Ще подобри качеството на котелното гориво до нивата, дефинирани от европейското законодателство (със съдържание на сяра под 1%). Увеличава се делът на висококачествени светли горива за сметка на котелното гориво. С въвеждането в експлоатация на Комплекса за преработка на тежки остатъци се увеличава обема на преработка с 375 хил.т./г. Количествата експортирани горива с морски транспорт през нефтен терминал „Росенец” се увеличават с 860 хил.т./г. За осигуряване на увеличения експорт на терминала се изграждат три нови резервоара с вместимост: 50 х. м3 за нефт, 50 х. м3. за дизел и 30 х. м3. за ниско октанов бензин, за които през 2015 г.ще бъдат инвестирани 32,5 млн.дол.

Разходите за обучение на персонала на дружеството през 2014 г. са с общ размер от 1,8 млн. лв. (758 човека), в т.ч. са инвестирани 1,6 млн. лв. за обучение на 112 работници и специалисти, ангажирани с инвестиционния проект КПТО.

Общ размер на инвестицията:1,5 млрд. долара инвестирани през 2014 г. : 758,6 млн. лв. за заетост: 147 нови работни места, около 3000 временни работни места във фирми-изпълнители.


Грант от 240 млн. евро за инвестиции в компании през 2015 г.


През тази година бизнесът ще може да кандидатства по три от схемите на вече одобрената от Брюксел оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Бюджетът за тях е 240 млн. евро при общо 1,39 млрд. евро за цялата програма. Средствата ще са за проекти за купуване на нови машини и оборудване, за иновации и подобряване на енергийната ефективност.

До края на март трябва да започне първата схема по програмата - "Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия". Тя е с бюджет 150 млн. евро и ще има общо три приема през годината. Ще се финансират инвестиции в нови машини, съоръжения и технологии, покупка на компютърно оборудване, софтуерни приложения за управление на производствения процес и др. Минималният размер на един проект е 100 хил. лева, а максималният – един милион лева. Безвъзмездното финансиране е от 35 до 70% в зависимост от категорията на компанията и мястото на изпълнението на проекта. Фирмите в Югозападния регион ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 25% за големи предприятия, до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. Причината е в политиката на Брюксел за по-голяма подкрепа на по-слабо развити региони, сред които не е Югозападният. За останалите пет района на планиране условията остават същите, както при програма "Конкурентоспособност 2007 - 2013": до 50% грант за големи фирми, до 60% - за средни и до 70% - за микро- и малки. Разработени са и са одобрени критериите и методологията за подбор на проектите по процедурата. В момента се подготвят Насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях, които трябва да са готови до края на март. Големи компании няма да могат да кандидатстват по тази схема.

"Подкрепа за иновации в предприятията" е втората схема, по която е предвидено да се набират проектопредложения през тази година. Тя ще стартира през септември с бюджет от 40 млн. евро и по нея ще могат да кандидатстват и големи предприятия. Минималният размер за един проект е 100 хил. лв., а максималният – 500 хил. лв. Безвъзмездната подкрепа ще е между 35-85% в зависимост от категорията на предприятията и вида на финансираната дейност.

През декември се очаква да бъде обявен прием на проектни предложения и по схемата "Енергийна ефективност в малките и средните предприятия". Процедурата е с бюджет 50 млн. евро. Безвъзмездното финансиране е между 35% и 70%, минималният размер на един проект е 50 хил. лева, а и максималният – 1.5 млн. лева. Схемата ще финансира покупка на дълготрайни материални и нематериални активи, извършване на строително-монтажни работи, които водят до подобряване на енергийната ефективност на предприятията. На подкрепа могат да разчитат и проекти, свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление на компанията. Ще се финансират и консултантски услуги за извършване на енергиен одит. Тази схема ще бъде предназначена само за малки и средни предприятия.


Нов Закон за енергийна ефективност и обучение на енергийни мениджъри


Законът за енергийната ефективност беше одобрен на редовното заседание на Министерския съвет на 21 януари 2015 и обнародван в Държавен вестник на 20.02.2015. Нормативният акт беше разработен във връзка с транспонирането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. В него се регламентира изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Предвижда се издаването на сертификат за отделни части в дадена сграда, в случай че тези части имат различно предназначение.

Със законопроекта се регламентира и начинът за определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия. Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ. Предвидена е възможност за изпълнение на индивидуалните цели задължените лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници , с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност.

От Министерството на енергетиката твърдят, че "Законопроектът ще допринесе за достигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г." Според експертите новия закон, ще подпомогне повишаването на конкурентоспособността на икономиката, намаляването на емисиите на парникови газове и подобряването на жизнения стандарт.

Свързано с новия Закон за енергийна ефективност в София се организира обучение за Сертифициран европейски енергиен мениджър , което стартира на 23 април 2015 г. и ще се реализира от обучителната организация ВИФИ България. Това е първата и единствена международна сертифицираща програма в България в областта на енергийната ефективност и мениджмънт, разработена по проект EUREM (European Energy Manager) и съфинансирана по програма "Интелигентна енергия Европа" на Европейския съюз (ЕС).

Обучението за Европейски енергиен мениджър, унифицирано по стандарт на програмата EUREM, се прилага успешно в 13 eвропейски страни и 29 държави в световен мащаб. Ключово предимство на обучението за Европейски енергиен мениджър е сертификацията, която дава възможност на всеки успешно завършил програмата участник да получи международен сертификат, който поради широкото разпространение на програмата се признава в Европа, Южна Америка, Африка и Азия.

Обучението за сертифициран Европейски енергиен мениджър е обучителна програма, която съчетава австрийски и немски практики и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност. Обучението обхваща 3 основни аспекта по темата: ефективни енергийни технологии, оперативно управление на енергията и енергиен мениджмънт, и повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия.
Заявка за участие може да се направи с попълване на регистрационна форма на сайта на организаторите или на сайта на програмата Европейски енергиен мениджър- EUREM.

WIFI е част от Стопанската камара на Австрия и е един от най-големите обучителни институти в Европа - WIFI International Network. ВИФИ България разполага със сертифицирани преподаватели на високо интернационално ниво, които са водещи мениджъри в своята професионална област и предлагат ноу-хау с конкретна практическа насоченост.

За въвеждането на разпоредби от Директива 2012/27/ЕС се подготвят също изменения и допълнения в Закона за енергетиката, които сега са предложени за обществено обсъждане.


Закон за енергийната ефективност Директива 2012/27/ЕС
Парламентът прие окончателните промени в Закона за енергетика


Народното събрание прие окончателните промени в Закона за енергетиката.

Част от промените касаят енергийния регулатор - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) се разделя на два състава, а думата "държавна" отпада от името й. Единият състав ще отговаря за енергетиката, а другият – за ВиК сектора. Името на ДКЕВР вече ще е КЕВР или Комисия за енергийно и водно регулиране.

Част от големите индустриални консуматори на електроенергия ще бъдат облекчени при плащането на по-високите цени за зелена енергия. Мотивът е "запазване на конкурентноспоссобност". Не става ясно обаче нито какво ще е облекчението, нито кои ще са индустриалните производители, нито за какви мощности става въпрос. Всичко това ще бъде уточнено от специална наредба.


По-подробна информация: 3Еnews  ,   ТрудBtv новините


5 млн.евро инвестиции в Панхим, Стара Загора


Производителят на плоскости "Панхим" очаква растеж във всичките си направления през 2015 г. благодарение на направените инвестиции за 5 млн. евро през последните 2 години. Прогнозира се 30% ръст в продажбите на продукти от структурен поликарбонат,  10% при плътните плоскости и удвояване на продажбите от ПММА (полиметилметакрилат) гранули. "Панхим" е най-големият производител в България на тези продукти и единствен на гранули. Приложението им е в строителството и почти всички производствени сектори.

Компанията е създадена през 1999 г. като част от израелската "Плазит полигал груп", от тогава досега  инвестициите възлизат на 26 млн. лв. При добра конюнктура и развитие на продажбите в ЕС  ръководството планира да се удвоят мощностите, за което ще се направи инвестиция от 15 млн. евро.

 

Източник: Капитал


Открито писмо до Сдружение "Движение с екологична насоченост"
09.02.2015

Европейските тенденции в последните години са за изграждане на  инсталации с малка мощност, за да се избегне транспортирането на хлора на големи разстояния. Такава малка инсталация се планира и за България.

Проектът на „Континвест” е за производство до 45 тона на ден или 15 000 тона годишно. Това количество ще задоволява на първо време българския пазар. Инсталацията е от модулен тип. На площадката пристигат 30 готови елементи, които само се сглобяват на място. Няма да има големи строителни работи. Производството на инсталацията, доставката и монтажа са поверени на италианската фирма „Уденора”, която е част от „ТисенКруп” – най-голямата инженерингова компания в света. Фирмата има изградени над 100 завода за хлор. Самата технология пък е от последно поколение и дава най-високите гаранции за безопасност, твърдят от фирмата.

 

По-подробно: тук  и тук


Отворено писмо от проф.Пеловски
Училищно състезание "Герои на бъдещето"


BASF обяви началото на училищното състезание „Герои на бъдещето“. Училищните отбори трябва да проведат научно проучване и да реализират иновативно, устойчиво решение на проблем, който съществува в техните местни общества. Този проблем може да бъде преразход на енергия в училище или прекомерно генериране на отпадъци – целта е проблемът да бъде разрешен чрез прилагането на научни методи. Докато подготвят и осъществяват своите решения, учениците ще разберат, че науката, особено химията, е важно средство, когато става дума за устойчиво развитие.


Важна част от надпреварата е децата да приложат своите знания в реалния свят, подобрявайки средата в училище или около него, с която дейност ще покажат своята отговорност към околната среда, обществото, човечеството.

CHEMGENERATION.COM

 


Научно състезание „Герои на бъдещето“
Нова газова инсталация в "Нефтохим"- "Газова сяра-4"
28.01.2015

Инсталацията  е първата фаза от мащабния инвестиционен план на компанията, който е в размер на 1,5 млрд. долара. Тя  е предназначена за преработване на сероводорода и ще позволи на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД да произвежда по-висококачествена и екологично чиста продукция, както  и да намали въздействието върху околната среда от собствената дейност, свеждайки тези показатели до най-високите норми в европейското нефтопреработване.

Чрез "Газова сяра - 4" се създава резерв от мощности за преработка на сероводород, което прави почти изключено изгарянето му на факел.

Мащабите на този комплекс са  уникални - това е истински нов завод в завода, единствен по рода си не само в България.

 

Източник: МИ


Най-високо технологичен софуер Aspen ONE Ver.8.7. в Химкомплект-инженеринг


След „Солвей Соди” АД инженеринговата фирма е втората в страната, която ще използва програмата Aspen ONE Ver.8.7, разработена от водещия в иновациите Масачузетски Технологичен Институт /MIT/.

Новата програма Aspen ONE Ver.8.7 за проектиране  на химически технологични процеси по пътя на симулацията им може спомогне при оптимизиране на съществуващи производства, както и за проектиране на нови, с цел постигане на по-високи технологични и икономически резултати.

За преки консултации:  „Химкомплект-Инженеринг” АД – www.chimcomplect-eng.bg.


Стартира Рейтингова система за оценка на работодатели - РеСОР


Системата е разработена в продължение на две години в рамките на проект BG051 PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Рейтинговата система е онлайн базирана и ще бъде интегрирана към създадената от БСК информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence. В РеСОР ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите. Рейтинговата оценка е секторна, т.е. сравненията са между предприятия от сродни икономически дейности. Оценката се осъществява за предприятията от материалното производство на реалния сектор на икономиката.

За рейтингова оценка и включване в рейтингова класация може да кандидатства всяко предприятие от сектори C до J по класификацията на икономическите дейности, като за целта е необходимо да се попълни онлайн формуляр.

Източник: БСК


Платформа за подобряване на енергийната ефективност на предприятията от химическата промишленост -SPiCE3


Официалнитя старт на проектът  SPiCE3 беше даден на 3 декември 2013 на годишната конференция по Responsible Care и SPiCE3 в Амстердам.

Платформата дава възможност на фирмите да се възползуват от съществуващите инструменти за енергийна ефективност и обмяната на добри практики чрез on-line Платформата, семинарите и следващите обучения на място. С инициативите на химическите фирми за повишаване на енергийната ефективност ще може да се кандидатства и за присъждане на годишни награди по RESPONSIBLE CARE от раздел Енергийна ефективност.

На сайта се публикуват материали от 13 европейски страни и всички те могат да се прочетат на български на базата на автоматичен превод, който се подържа от SPiCE3

Подробна информация, както и възможност за регистрация можете да намерите в уеб сайта на платформата:  www.spice3.eu


Информационен бюлетин...

 

 


Влезе в сила Наредбата за изискванията на микроклимата на работните места


Наредбата е обнародвана в бр. 63 на Държавен вестник от 1 август 2014 г. С нея се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата - температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха.

С Наредбата се въвеждат оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата.В нея са въведени още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10 градуса.

Очакванията са Наредбата да улесни работодателите при изготвянето на оценката на микроклимата на работното място, тъй като в един нормативен акт са събрани всички изисквания за това. Ако трябва да се спазва друг нормативен акт, Наредбата препраща конкретно към него.

Източник:Главна инспекция по труда


Изпълнителният директор на „Солвей Соди" АД Спирос Номикос е носител на наградата „Мениджър на годината"
28.10.2014

„Наградата е за един, но победителите са всички и най-вече печели икономиката, държавата, печели и нацията", каза президентът Росен Плевнелиев, преди да връчи кристална статуетка на новия носител на отличието.


"Горд съм да работя за България! Приемам тази награда като голямо признание за 40-годишния юбилей на компанията, който честваме през тази година", бяха първите думи на новия Мениджър на годината, веднага след като вдигна кристалната статуетка.

„Най-важни в бизнеса са основните човешки ценности като уважението към хората и отборната работа", заяви още Спирос Номикос.


Оргахим търси подходящ кандидат за атрактивна длъжност


Компанията е с традиции в областта на управление на човешките ресурси и възможностите, които предоставя за професионално обучение и кариерно развитие.

Във връзка с разрастване на дейността си фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ – ИНДУСТРИАЛНИ ПОКРИТИЯ

Ref. № ORG STC 1

Документи се подават в срок до 23.09.2014г. на jobs@orgachim.bg

За повече информация 0882 650 687 Венцислава Петрова, Мениджър ЧР


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „Оргахим“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.


Изисквания към кандидатите
Стартират дейностите по разработване на 5 модела на ключови длъжности за сектор Химия
14.08.2014

Вече е разработена и представена на Секторния консултативен съвет „Химическа промишленост“ Концепция за актуализиране на секторния модел чрез създаване на пет нови модела на ключови за сектора длъжности, включваща План – график на дейностите и Проект на карта - въпросник за провеждане на структурирано полево интервю.

Новите 5 ключови длъжности са избрани на база предложенията на пилотните предприятия. Тези предложения са одобрени от Секторния съвет и са предложени на Секторния консултант. На база основни критерии като обвързаносттта на длъжността с тенденциите за развитие на сектора, ключовите бизнес процеси в компанията, стратегията на предприятието и неговите ключови резултати са избрани новите 5 длъжности, за които ще бъде разработен секторен модел.

Това са Заварчик, Инженер топлотехника, Машинен оператор, Ръководител/мениджър качество и Финансов директор.


Съболезнования
19.06.2014

Фирма "Континвест"ООД, като основен вносител и доставчик на натриев хипохлорит (концентрирана белина) за дезинфекция, изразява своята  готовност, при необходимост, да достави безвъзмездно натриев хипохлорит за дезинфекция на засегнатите от наводненията райони.

За контакти:

Цветан Цветков - Изп. Директор "Континвест" ООД

тел. (02) 971 70 28/ 971 70 29;  факс (02) 971 70 35

http://www.continvest.bg


Инвестиция на "Лукойл" в бургаската рафинерия


Президентът Росен Плевнелиев и премиерът Пламен Орешарски изразиха подкрепата си за инвестицията на "Лукойл" в бургаската рафинерия, с която се изгражда нова инсталация за хидрокрекинг на гудрон.

"През 2015 година България ще почувства положителните резултати от откриването на новия комплекс за преработка на петрол, който отговаря на най-високите екологични стандарти", заяви президентът на "Лукойл" Вагит Алекперов.

През януари стана известно, че "Лукойл Нефтохим" е получил 420 млн. евро кредитна линия от няколко европейски банки, за да финансира модернизацията на рафинерията си в Бургас. Кредитът е за изграждане на инсталация за хидрокрекинг на гудрон, която трябва да повиши ефективността на производството на горива в Бургас. Проектът е на стойност 1.48 млрд. долара и е започнат през 2012 г. Съоръжението трябва да бъде завършено до края на 2014 г., а през 2015 г. да започнат тестовете.

Общата стойност на инвестицията за осъществяване на първия етап от проекта – изграждане на основна инсталация за хидрокрекинг на гудрон, както и спомагателни инсталации, възлиза общо на 1.5 милиарда долара и се предвижда строителството да приключи в срок от 36 месеца. В изграждането на комплекса са ангажирани пряко 2 000 души, а заедно с организациите, извършващи заготовка за монтаж, общият брой на работните места надвишава 3 000. Редица дейности, свързани с проектирането, транспорта, логистиката и производството на части и оборудване, се осъществяват от български фирми-подизпълнители.

 

Източник:  Дневник


Приемна в БСК - консултации за работа с MyCompetence
08.04.2014

MyCompetence - Информационната система за оценка на компетенциите,  разполага със секторни модели на 20 икономически сектора, инструменти за оценка на компетенциите и електронни обучения. Системата е разработена от БСК по проект, съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (2009-2013).

Системата е предназначена за хора, търсещи реализация и кариерно развитие; за работодатели, които искат да оценят и усъвършенстват служителите си; за студенти, които се ориентират на пазара на труда; за институциите в системата на образованието и заетостта.

Ако, искате  да научите какво предлага Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence  можете да си запишете  час за консултация в приемната на Българската стопанска камара на ул. „Алабин" 16-20 в София. Тя отваря врати на 8 април 2014 г. и ще работи от вторник до петък между 14 и 18 часа.

За контакти: тел. 02/ 932 09 65, e-mail: sofia@competencemap.bg.

 

Повече можете да научите Тук


Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ повишава своя капацитет
12.02.2014

Присъединиха се и МЕРК България ЕАД и БАСФ ЕООД, компании които не само имат принос за развитието на химическата промишленост в страната, но са и с подчертано присъствие на европейско и световно ниво. Участието им в проекта определено ще доведе до повишаване на качеството на изпълняваните дейности.

Със свой представител в съвета се включи и Министерството на образованието, младежта и науката, което, предвид водещата му роля при изготвянето на политики в областта на образованието, в т.ч. и професионалното, ще има своя принос при набелязването на ефективни мерки и действия за обезпечаване на кадри с необходимото и търсено от бизнеса образование.

Ползата и ефектът от извършеното по проекта през изминалия период за отделните компании се доказва най-вече от проявения интерес и включването на нови пилотни предприятия. Още три компании се включиха като като пилотни предприятия в проекта:

Химкомплект Инженеринг АД - водеща компания със значителна роля за развитието на химическата промишленост в страната и подчертано присъствие на европейско и световно ниво, участвала в проектирането и изграждането на всички структуроопределящи за бранша предприятия

Континвест ООД
– дружеството разполага с инсталация за разливане на течен хлор във варели и бутилки, произвежда натриев хипохлорит и ферихлорид за пречистване на отпадни и питейни води, течен алуминиев сулфат и твърд алуминиев сулфат за очистка на питейни и отпадни води, основен вносител в България на хлор - алкални продукти (солна киселина, натриева основа, метилен хлорид)

Интералис Кемикълс ЕАД - компания за дистрибуция на химикали в цяла Югоизточна Европа - разпространява специфични химикали и суровини, базови и инженерни полимери, естествен и синтетичен каучук, базови масла, химически добавки и пълнители и др.


КРЪГЛА МАСА "РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
23.01.2014

Кръглата маса се проведе на 23 януари в Хотел Шератон София-Балкан.

Форумът се проведе с цел  политици, представители на държавния и частния сектор, както и изтъкнати експерти да дебатират перспективите за повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия и реиндустриализация.


"Без постигането на конкурентоспособна енергетика няма как да имаме и конкурентоспособна икономика. Реиндустриализацията на българската икономика изисква реализирането на големите инвестиционни проекти, каквито са "Южен поток" и междусистемните газови връзки със съседните страни, които ще осигурят сигурност на доставките на природния газ за България. Затова ще продължим да работим за гарантиране стабилността на енергийната система, осъзнавайки ключовото значение на предвидимата цена на енергийните ресурси за българската промишленост, на работните места и растежа за цялата икономика". Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

За още информация тук


Презентация Презентация Списък на участницита Презентация МИЕ
ЕК разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове


Европейската комисия заключи, че плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 милиона евро за модернизиране на електроенергийния сектор са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ.

Комисията констатира, че средствата, предоставени по този начин, ще се използват за модернизиране на производствената инфраструктура, за разнообразяване на енергийния микс или за изграждане на нови инсталации. Това ще допринесе за отварянето на енергийните пазари, за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на сигурността на доставките в съответствие с целите на ЕС, без неоснователно да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Пазарната стойност на безплатните квоти за емисии, включени в плана на България, е 945 милиона евро. Проектите, които ще бъдат подпомогнати с безплатните квоти, бяха избрани чрез открита покана за проекти въз основа на обективни, прозрачни и общи критерии. Всички отговарящи на условията проекти, представени от операторите, бяха включени в българския план (401 инвестиции). Операторите, които не използват (всички) безплатни квоти, ще прехвърлят съответната стойност на неизползваните квоти в специален фонд, от който ще се финансират инвестициите за подобряване на инфраструктурата (преносните и разпределителните мрежи за газ и електроенергия) и за екологично чисти технологии. Националният план предвижда закриване на някои нискоефикасни топлоелектрически централи, захранвани с въглища, увеличаване на производството на енергия с ниски емисии от природен газ и от възобновяеми източници, както и по-разнообразен енергиен микс.

 

Допълнителна информация ТУК


Стартира системата MyCompetence


Системата ще работи под името MyCompetence и ще поддпомага подбора и развитието на човешките ресурси, както и прогнозирането на нуждите на пазара на труда от работна сила с определена квалификация, умения и компетенции.

Вицепремиерът по икономическите въпроси Даниела Бобева получи първата златна карта за достъп до информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence. Това стана по време на официалното представяне на системата, на която присъстваха представители на бизнеса, университетите и държавната администрация. По време на церемонията вицепремиерът Даниела Бобева подчерта, че информационната система за оценка на компетенциите е полезен инструмент за създаване на политики и за доближаване на потребностите на икономиката и резултатите от образованието.

Освен вицепремиера, златни карти за достъп получиха още секретарят по въпросите на образованието на президента на РБ Ана-Мари Виламовска, заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и на образованието Иван Кръстев, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение Емилияна Димитрова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова. От името на работодателите карта получи директорът по човешките ресурси в КЦМ Красимир Орловски, а първият студент, който ще може да ползва информационната система MyCompetence, благодарение на златната карта за достъп, е Андрей Стоянов, който учи в УНСС. Златни карти за достъп получиха още Уилфрийт Буумхарт и Катрин-Мария Вандер Кюйлен, които са представители на ESCO.

С официалния старт на MyCompetence днес беше открит двудневен международен форум, по време на който представители на браншови и регионални сдружения на бизнеса, синдикати, секторни и регионални референти, консултанти и експерти, учебни заведения и HR-мениджъри ще бъдат запознати с целите, резултатите, ползите и потенциала на MyCompetence, както и възможностите за бъдещо развитие на системата.

MyCompetence е иновативен и уникален за България онлайн продукт, който дава възможност на бизнеса, работещите, безработните, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знания, умения и компетенции, свързани с упражняването на различни професии и длъжности. Системата е онлайн базирана и вече е достъпна за потребителите на адрес www.mycompetence.bg  

 

За подробна информация виж тук

 


"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" - безспорен фактор в Европа


Когато преди 50 години в полето край Бургас е положен първият камък на Нефтохим, едва ли някой е вярвал, че половин век по-късно заводът ще се превърне в един от лидерите на европейската нефтена индустрия. През далечната 1963 г. първата копка сред нивите вероятно е предизвикала скептичните усмивки на големите в бранша. Мегапроектът обаче се случва. Следват години на възход и главозамайващи успехи, а после идват тежки времена на криза и застой.

След приватизацията през 1999 г. за бургаската рафинерия настъпва нова ера на икономически възход. Днес "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" е всепризнат колос в нефтопреработвателната промишленост. Няма човек, който да не е наясно какво означава "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" за икономиката на България. Най-голямата компания, най-големият данъкоплатец, най-големият инвеститор, най-добрите заплати. Списъкът трудно може да изброи всичко. С езика на математиката нещата изглеждат приблизително така - 8 млрд. лв. годишен оборот, 7 млн. тона преработен нефт на година, над 1 млрд. $ инвестиции от 2000 г. насам, още 1,5 млрд. $ текущи инвестиции и средно 8 млрд. лв. годишен оборот. Платените данъци от приватизацията до момента са 17 млрд. лв., по перо социални дейности в същия период са отишли над 25 млн. лв., а разходите за благотворителност и спонсорство през последните 5 г. са над 12 млн. лв. Зад тези цифри стоят 50 години и съдбите на десетки хиляди души.

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" е компанията, предначертала в най-голяма степен историята на България. Пътят  обаче не е застлан с рози, а с ежедневни битки и безкраен ентусиазъм, твърдят хората, които преработват нефта. Доказва го и 50-годишният юбилей от създаването на завода. Половин век след първата копка "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" е безспорен фактор в Европа и конкуренцията не на шега е заставена да "сверява" часовника си по него. Българската рафинерия определено вдигна летвата за равнис в бранша на европейското семейство.

Всичко това се случва на фона на дълбока икономическа криза. През последните години ситуацията в нефтопреработването на Стария континент е критична, а тенденциите никак не са розови. Безмилостните цифри показват в международен мащаб драстичен спад на ефективността при производството на горива. Намаляването е повече от два пъти - от $48 на тон, до $21 на тон. Последицата бе, че европейските рафинерии започнаха да работят на загуба и само за последните 6 г. 11 от тях спряха производство.

В тази тежка икономическа среда "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" остави конкуренцията далеч зад себе си с огромни инвестиции в модерни системи, инсталации и цели производства. Последното капиталовложение в завода е за $1,5 млрд. Средствата са предвидени за най-новия и ултрамодерен проект, който ще повиши значително ефективността на нефтопреработването. През януари м.г. компанията подписа договор за изграждането на КПТО (Комплекс за преработка на тежки остатъци) с италианската Technip Italy S.p.A. по технологията H-Oil. Четири месеца по-късно президентът на ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов положи първия символичен камък на Комплекс хидрокрекинг на гудрон и даде старт на амбициозния градеж. Новият комплекс ще бъде най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Източна Европа. Тя ще увеличи добива на светли горива и ще подобри значително качеството на котелното гориво. Последната инвестиция ще превърне "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" в най-модерната европейска рафинерия. Комплексът трябва да заработи през януари 2015 г., а дотогава в градежа са ангажирани близо 3000 души.

Първите литри гориво на преди 50 години са произведени от смяна "Г" с началник Николай Котов. Шефът на звеното, който днес е на 75 г., си спомня с носталгия за паметния момент. "След смяната решихме да отпразнуваме успеха. Отидохме в ресторант "Черно море" в Бургас и чак там забелязахме, че всички сме с ватенки. И досега не мога да си обясня защо през този топъл септемврийски ден сме били с ватенки. В ресторанта не искаха да ни пуснат да влезем - внасяли сме бутилки с алкохол! Наложи се да отворим бутилките и да обясняваме какво има в тях. Та това е бензин! Наш, български бензин, ние го произведохме!", разказва Николай Котов.

Днес някогашните стари руски инсталации, с които е произведен първият български бензин, вече не съществуват. На тяхно място работят супермодерни машини и инсталации. Поетапната подмяна на амортизираната техника започна веднага след раздържавяването на рафинерията и вливането й в голямото семейство на ОАО "ЛУКОЙЛ". През 2010 г. бе пусната в производство новата инсталация "Сярно-кисело алкилиране", която произвежда високооктановите компоненти за съвременните бензини.

За първите инсталации напомня само малкият паметник, издигнат в чест на първия български бензин. Постаментът събира всяка година на 2 септември настоящи и бивши нефтохимици. Хората носят цветя и край мемориала започва празник. И ако всичко това изглежда отстрани прекалено напудрено и помпозно, за хората, свързали съдбата си с нефта, пламъкът е символ на надеждата и вярата. Но това трудно може да се обясни, а и "непосветен" едва ли ще го разбере.

Социалната политика е приоритет От приватизацията на завода досега инвестициите в нови технологии и иновации не секват. $312 млн са вложени по няколко проекта за повишаване качеството на бензините по стандарт ЕВРО-5, още $274 млн. по същия стандарт, но за дизеловото гориво. От 2009 до 2010 г. за повишаване на енергоефективността и добива на целеви продукти са инвестирани $100 млн., други $65 млн. са усвоени за екология и защита на околната среда. Последните цифри значително са снижили нивата на вредните емисии, а някои от тях са в пъти под допустимите граници. Почти няма година, в която бургаската рафинерия да не получи признание за финансовите си успехи или за благотворителната дейност.

Престижната класация на Делойт ТОП-500 отреди за компанията 1-о място в България и 41-о място в Европа. От 2008 до 2012 г. дружеството е абсолютен лидер в класацията ТОП-100 "Най-голяма българска компания", а през 2010 г. грабна приза в конкурса "Социално отговорна компания на годината". Бургаската рафинерия е награждавана и два пъти от ОАО "ЛУКОЙЛ" с приза "Най-добра компания в групата "ЛУКОЙЛ". Отличията са за 2010 и 2012 г. в конкуренция с други 7 рафинерии в Русия и Европа. Социалната политика е един от приоритетите на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас". Работещите в компанията имат възможност да избират между десетки програми за обучение и квалификация, здравни грижи, социални придобивки и непрекъснато подобряване условията на труд. От изграждането на завода до момента над 60 000 души са намерили в него работа. В региона около рафинерията са изградени модерни детски площадки и игрища. Компанията подпомага изграждането на православни храмове, ремонти на училища и инфраструктурни проекти. Спонсорират се културни и спортни събития в общините. 

Източник: Информационна агенция СТАНДАРТ


Оргахим се разделя на три дружества


Производството и дистрибуцията на анхидриди и пластификатори са прехвърлени на „Русе Кемикълс" АД, смолите и лепилата към „Оргахим Резинс" АД, а производството на бои и лакове се запазва в „Оргахим" АД.

При разделението тримата акционери „Уайтбийм холдингс Лимитид", „Тайдъл Уейв Трейдинг Лимитед" и „Ес Си Поликолор С.А" ще запазят пропорционални дялове в горепосочените три нови компании. Основна цел на двете новоучредени акционерни дружества е да спомогнат за подобряване управлението на активите и оптимизиране на корпоративната структура на компанията.

Предстои разделяне на активите и пасивите между трите фирми, за което е изготвен подробен план.

 

Източник: Money.bg


Есенни промоции на Мерк България ЕАД


Merck KGaA (на български: Мерк) е първата фармацевтична и химическа компания в света. Управлението й се намира в Дармщадт, провинция Хесен, Германия. Има клонове и подразделения в целия свят. В Северна Америка е известна като EMD.

Официалният търговски представител на Мерк за България е Мерк България ЕАД.


есенна промоция есенна промоция Брошура 1 Брошура 2
Свилоза със 156% ръст на консолидираната печалба до 5 млн. лв.


Това показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София. Продажбите се увеличават с 14% на годишна база до 57 млн. лв.

Сравнително добрия постигнат финансов резултат на дъщерното дружество Свилоцел ЕАД се дължи на доброто и равномерно натоварване на оборудването без съществени непланирани престои, сравнително добра пазарна конюктюра в съчетание с оптимизация на разходите, по-доброто използване на производствения капацитет, икономия на преки и непреки разходи и други.

Работещите в Свилоза АД са 478 души през второто тримесечие на 2013 г. спрямо 474 души през същия период на миналата година. Разходите за възнаграждения се увеличават с 13% до 2,35 млн. лв. за първото полугодие на тази година.

Източник: Investor.BG


Печалбата на Солвей соди АД скочи пет пъти


Това е ясно от провелото се в сряда общо събрание на акционерите на дружеството. От приетия финансов доклад за миналата година става ясно, че се отчита печалба от 66,5 млн. лв., при 10,1 млн. лв. за 2011 г.

Нетните продажби на содовия завод са се увеличили с 15% до 390 млн. лв. въпреки кризисната 2012 г. Произведени са 1,448 млн. тона калцинирана сода и 22,8 хил. тона бикарбонат.

За подробности виж тук


ХIV-то Общо събрание на БКХП
27.06.2013

Участие в събранието взеха ръководители и мениджъри на фирмите-членове, както и   експерти, ангажирани  в съвместните  проекти и дейности.

По решение на Управителния съвет акцент на събранието беше дейността, развитието и проблемите на малките и средни фирми в сектора. Представени бяха Зебра АД, Континвест ООД и Мерк България АД.


Отчетен доклад Континвест ООД-инсталация за хлор-алкална електролиза МЕРК - най-старата химико-фармацевтична компания в света Основни насоки
Тарифи за таксите за водовземане и ползване на воден обект                   


Деветдесет прцента от водата в България се използва от индустрията и енергетиката. С този административен акт новите такси, свързани с промишленото водоснабдяване от повърхностни и подземни води са увеличени до 700 пъти.


Позиция Отговор на МОСВ
Мариус Вакарою, "Оргахим" АД: Очакваме търговете за саниране на сгради


Оборотът на "Оргахим" АД за 2012 г. е около 20% по-голям от този за 2011 г. - около 60 млн. евро.

Очаква се увеличение на пазарния дял пре 2013 г., силен ръст в продажбите на  потребителските  стоки, а при  строителните  материали - повече проекти за саниране на сградите, което всъщност означава поставяне на термоизолации.

Термоизолациите  са сертифицирани, дава се дългосрочна гаранция за тях и  са силно конкурентни. Дружеството разполага с отличен екип специалисти по санирането и може да съдейства и при  управлението на самия процес по саниране.

 

Налице са иновативни продукти за реновиране на фасади - модерни и исторически, както и  един много интересен демонстрационен проект във Франция - демонстрационна къща, за да се покаже как биха изглеждали други 100 такива сгради с  материали на Оргахим.

Цялото интервю с г-н Мариус Вакарою можете да видите тук

 


Семинар - обучение по IUCLID5 и CHESAR
19.03.2013

Целта на семинара е да се придобият знания и умения за използване на последните версии на IUCLID5 и CHESAR за извършване на регистрация на досиета по REACH и докладите за химическа безопастност на продуктите.

Семинарът ще се проведе в гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“, 205, „Химкомплект инженеринг“ АД, залата на 7-ми етаж на 19 и 20 март 2013 г.


Писмо - Покана за участие Програма
Академия "Иновация в действие"
25.02.2013

Поради големия брой добри иновативни идеи (над 170), организаторите увеличиха бройката на допуснатите до работилниците, с което дават шанс на повече младежи да се подготвят за финалния етап на инициативата. След края на работилниците кандидатите, подготвили пълно описание на своя проект, трябва да го изпратят на имейла на „Иновация в действие”.

Предложенията ще бъдат оценявани от авторитетно жури, с председател  Спирос Номикос - изпълнителен директор на Солвей Соди АД и почетен председател  Н.Пр. Аник Ван Калстър - посланик на Кралство Белгия в България.

Победителите ще бъдат обявени в края на месец май 2013 г. Те ще спечелят атрактивни награди, като специалната, четвърта награда от Солвей Соди АД, включва участие в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел.


работилници за иновации
Проект на ЕК за отлагане търгуването на квоти СО2


Основна цел на това предложение е осигуряването на правно основание и даване на допълнително правомощие на Комисията да промени регламента за търговете 1031/2010 г.

По същество, предложението на комисията е отлагане на търгуването на 900 млн. квоти за края на третия период на търговията.

 

За по-подробна информация - тук


Заседание на УС на БКХП
21.02.2013

На заседанието ще бъдат разгледани отчета за дейността на Камарата за изминала година и предстоящите дейности и мероприятия за 2013 година.


Покана и дневен ред План за дейностите през 2013 година
Плащане на данъци и осигуровки по една сметка


Всеки клиент на НАОП може да провери платените и дължими от него суми за дънъци и осигурителни вноски.

 

 


Писмо от МФ-НАП
Семинар "Корпоративната социална отговорност - европейски аспекти и приложение в България"
22.11.2012

По време на семинара бе представено Европейското законодателство, Стратегията за корпоративна социална отговорност  и годишния план за изпълнението й, както и дейностите на МТСП, като координатор на процеса.

Проведена бе дискусия относно приложението на корпоративната социална отговорност в отделните браншове.


Презентация
Заседание на СКС "Химическа промишленост", съвместно с УС на БКХП
15.11.2012

На заседанието беше представен Секторния анализ за оценка на компетенциите на работната сила в химическата пломишленост - 2012 година от авторския екип в състав доц. Кирова и проф. Пеловски и прототипа на Секторния модел на компетенциите от Секторния консултант КПМГ Адвайзъри ЕООД.

Бяха обсъдени и приети основните насоки за дейността на Камарата за периода ноември 2012-юни 2013.


Секторен анализ 2012 - I част Секторен анализ 2012 - II част Протокол Секторен компетентностен модел за сектор Химия
Енергетиката трябва да се управлява с икономически, а не с политически аргументи


В резултат на объркана и непоследователна политика в сферата на енергетиката, налице са множество икономически дисбаланси, които вместо да бъдат преодолявани, с всяко ново решение и/или изявление се задълбочават. Този факт, липсата на дългосрочна яснота относно цените на eлектроенергията и други енергоносителите, както и обърканото публично говорене правят инвестиционната среда непредвидима.

Само преди няколко месеца цената на енергията беше повишена за бизнеса с 16 на сто – решение, което беше взето и обявено в рамките на по-малко от седмица. От това повишение енергийната система генерира допълнително 600 млн.лв. приходи, 55 на сто от които бяха насочени към НЕК, 13 на сто – за въглищните и топлоцентралите, и 32 на сто - за ВЕИ, макар именно върху този подсектор да бяха хвърлени обвиненията за увеличението на цените. Малко след това беше въведена такса за включване на ВЕИ към енергийната система и намаление на цените за изкупуване на „зелена“ енергия, което предполага намаляване на въздействието на ВЕИ върху цената на енергията.

През последните дни потребителите на енергия в страната получиха твърде объркваща информация относно перспективите пред ценообразуването в идните периоди. Първо „независимият“ председател на ДКЕВР обяви предстоящо 14-процентно увеличение на цените, а ден по-късно отново той заяви, че те няма да растат и дори може да намалеят. Последва и политическо изказване, че цените няма да бъдат променяни до парламентарните избори през 2013 г.

Положителното в случая е, че се прави опит за навременно информиране на потребителите – 6 месеца, а не 1-2 дни по-рано. Отрицателното, обаче, е че и двете изявления не бяха основани на сериозен анализ и точни разчети, вкл. прогноза за основните ценообразуващи елементи – цени на петрол, газ, въглища, долар, влияние на енергията от ВЕИ и др. Не се отчита и фактът, че от 2013 г. предстои нов ценови удар във връзка с увеличението на инвестициите за намаляване на СО2 по т.нар. План за дерогация.

Притеснително е и обвързването на ценообразуването с политическа мотивация, което създава допълнителна неяснота у бизнеса относно перспективите за следизборния период. Трябва да е категорично ясно, че политическата намеса създава икономически проблеми, тъй като вземането на инвестиционни решения става изключително затруднено.

БСК за пореден път настоява за:

1.Дългосрочност при ценообразуването с цел прогнозируемост и ефективно бизнес планиране, вкл. без изкуствено задържане и последващи шокови увеличения на цената;

2.Въвеждане на пазарни механизми при ценообразуването, стимулиращи оптимизирането на разходите на енергийните дружества при успоредно увеличение на инвестициите в тях;

3.Спиране на непремерените политически изказвания, неосновани на икономически разчети и объркващи допълнително инвеститорите относно техните бъдещи бизнес намерения;

4.Развитие на свободен пазар, като не по-малко от 50 на сто от енергията се търгува на него;

5.Постепенно премахване на кръстосаното субсидиране и прекратяване на ползването на цените на енергията като социален инструмент.

Още по темата можете да видите тук


Проект на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
14.11.2012

Бележките си изпращайте на посочените по-долу координати до 14 ноември 2012 г.

За контакт: Илиана Павлова Тел.: +3592 932 09 21 Email: ios@bia-bg.com


Проект на Наредба
Национален конкурс "Иновация в действие"


Академията „Иновация в действие” цели да подпомогне младите хора с иновативни идеи, които имат желание да придобият допълнителни знания и умения и да реализират свои проекти в сферата на:

• управление на отпадъците

управление на водите

• чиста енергия

• пречистване на въздуха

• устойчиво земеделие

• социална отговорност

• иновативни организации

„Иновация в действие” ще включва два етапа: Отворени семинари (свободно участие) и Практически работилници (предварително регистрирали се участници с конкретни проекти). По време на работилниците, бизнес мениджъри ще предадат опита си в сферата на изготвянето, прилагането и управлението на устойчиви иновативни проекти.

Първият отворен семинар е насрочен за 5 ноември 2012 г. в София и ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски” от 18.00 ч.

Четирима от участниците ще получат награди:специалната награда на Солвей Соди е участие в лятната програма на Solvay Brussels School of Economics and Management. Другите лауреати ще имат възможност да следват Магистратура във водещ университет в България, както и да посеят Работилницa от портфолиото на Института за предприемачи на Сиско.


Иновация в действие
ЗАЩО БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТОРБИЧКИ
25.09.2012

Кръглата маса се проведе на 25.09.2012 год. от 11.00 часа в Българска стопанска камара – София.Тя е част от поредицата събития, включени в информационната кампания на БАП «Защо българските полиетиленови торбички?».

Кампанията е по повод изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, която влиза в сила от 01.10.2012 година.

Въвеждането на Наредбата ще доведе до:

•Значително увеличаване на разходите на всяко домакинство за закупуване на полиетиленови или други торбички

• България ще стане страната с най-висока такса в ЕС при най-нисък стандарт на живот

• Ръст на сивата икономика

• Между 3000 и 6000 души, ангажирани в отрасъла, ще останат без работа.

Информационната кампания е под надслов „Мисли логично, живей екологично!”.


Становище на БКХП
Обучение за регистранти и потребителите по веригата REACH 2013


Регламентът е в сила на 1 юни 2007, а целта му е да подобри и опрости бившата законодателна рамка за химикалите на Европейския съюз. Основните цели на REACH са да гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от рисковете, които могат да бъдат създавани от химикали, да се насърчи въвеждането на алтернативни методи за изпитване и свободно движение на химически вещества на вътрешния пазар, както и за засилване на конкурентоспособността и иновациите.

REACH прави индустрията отговорна за оценката и управлението на рисковете, свързани с употребата на химикали, вкл. чрез предоставяне на своите потребители на подходяща информация за безопасността.

В обучението  участваха представители на организации и фирми, регистрирани потребители по веригата по смисъла на европейския регламент REACH. Лектори бяха експерти от Европейската агенция по химикали (ЕСНА) и МОСВ.

 

Подробна информация и изнесените презентации можете да видите тук


В индустрията се усеща повторение на кризата от 2008 г.


Създадената през 2006 г. Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) обединява големите предприятия, консуматори на електрическа енергия и природен газ, като целта е да представлява техните интереси в комуникацията с държавните структури.

В организацията членуват компании като „Актавис“, „Алкомет“, „Амилум България“, „Асарел Медет“, „Аурубис“, „Берг Монтана Фитинги“, „Биовет“, „Готмар“, „Дружба стъкларски заводи“, „Елаците Мед“, „Каолин“, „КЦМ“, „Рока България“, „Свилоза“, „Солвей Соди“, „Стомана Индъстри“ и др.

Почти два месеца след поскъпването на тока, което за бизнеса беше неочаквано с 16%, коментар от председателя на федерацията Константин Стаменов за ефекта върху най-големите енергийни потребители и за мерките, предлагани от бизнеса за компенсиране на техните загубите мажете да прочетете тук


Нов член в семейството на RESPONSIBLE CARE в България


HSH Chemie LTD получи Сертификат за използуване на ЛОГОто на Responsible Care и се ангажира с Договор да включва в своя ежедневен бизнес непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда, свързани с дейността му.


Старозагорската фирма "Панхим" вложи 3 млн. евро в ново производство


Компанията е инвестирала 3 млн. евро в изграждане и оборудването на производствената база. Тя е с площ от 2400 кв. м и се намира в района на бившия завод "Агробиохим" в Стара Загора.

"Чрез новото производство разширяваме асортимента от продуктите, които предлагаме", коментира управителят на "Панхим" Сасон Алкалай. Ако досега компанията е произвеждала по 6 хил. т гранули от т.нар. полиметилметакрилат (ПММА), сега производството й ще се удвои. Инвестицията ще доведе до откриването на 15 работни места, с което общият брой на работещите в компанията ще достигне 130 души.

 

Източник: Капитал


Пластхим - Т АД, гр. Тервел със сертификат за инвеститор клас А


Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев връчи сертификат за инвеститор клас "А" на "Пластхим-Т" АД, Тервел. Инвестицията на компанията е 35 млн. лв. Очаква се проектът да разкрие 32 нови работни места. Фирмата ще инвестира в покупката на нова екструдерна инсталация за производство на полипропиленово фолио, сплитер за фолио и рециклираща машина.

Източник: Стандарт


Солвей Соди разпредели 20,1 млн. лв. дивидент


Солвей Соди АД отчете нетна печалба от 10,1 млн. лв. за 2011 г. на проведеното днес общо събрание на акционерите.

През 2011 г. производството на завода е увеличено до близо 1,5 милиона тона калцинирана сода и 21 хиляди тона сода бикарбонат, което е рекорд за цялата история на предприятието. От компанията отчитат възстановяване на експортните пазари и увеличение на нетните продажби с 11% на годишна база до 364 млн. лв. за 2011 г.

 

Източник: Investor.bg


Бизнесът иска по-евтин ток от ТЕЦ


Председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори смята, че от 7-8 години се провежда една изкривена политика да се потискат цените в енергетиката. Така дойде моментът, в който хем трябва да отваряме пазара, хем квотата за регулирания пазар се увеличава.

Тези изкривявания вече са твърде дълбоки и те не могат да бъдат отрязани с нож. Дългосрочните договори за скъпия ток от ТЕЦ трябва да се преразгледат. Част от изкривяванията е и това, че НЕК не може да изкупува целия ток, произведен от топлофикациите. Причината са скъпите проекти като "Цанков камък", двете скъпи централи (ТЕЦ "Контур глобал "Марица-изток 3" и ТЕЦ "АЕS Гълъбово"). Тези скъпи решения в миналото в съчетание с икономическа криза създават затруднение в системата на енергетиката.

В последните 20 години винаги е имало стремеж цените за бита да се държат на ниско ниво, без да се калкулира дори инфлацията. Съчетанието на тези фактори принуждава енергетиката да търси пари от индустрията в момент, когато тя е в криза. За това е настояването да се създаде план как да се излезе от спиралата на кръстосаното субсидиране. Защото затрудняването на икономиката не дава възможност на икономическите субекти да работят нормално, да плащат конкурентни цени и съответно не могат да създават добра работна среда, по-голяма заетост и по-добро възнаграждение. Ако икономиката работи, ще се търси повече работна сила и няма да се измисля работа за по 300 лв., което е икономика на изкуствено дишане.

Източник: Инфобизнес


ХIII-то Общо събрание на БКХП
28.06.2012

Приветствие бе връчено от името на Иво Маринов-заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Гости на събранието бяха  г-н Петър Денев-главен секретар на БСК, представител на НАПОО,  НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ, ХТМУ-София, Университет "Асен Златаров", гр.Бургас.

Събранието прие отчета за дейността на Камарата за изминалия период, отчета за финансовото състояние и насоките за дейността през 2012-2013 г.

XIІI-то Общо събрание избра нов състав на УС и КС на Камарата и техните председатели.

 

   


Дневен ред Отчетен доклад на УС на БКХП Протокол от Общото събрание Приветствие от МИЕТ
Арома АД инвестира 10 млн.лв. в производството до края на годината


В последните години продуктите на компанията намират пазари в над 50 държави. През 2011 г. „Арома“ извоюва лидерското място на българския пазар като брой продадени продукти, според проучване на анализаторската компания GFK. Неотдавна мениджърите на компанията представиха последните си разработки, които се налагат успешно не само на българския, но и на международните пазари.

За стратегията и бъдещите планове на „Арома“ вижте интервюто с нейния изпълнителен директор Димитър Луканов.

 

Източник: investor.bg


15 години от приватизацията на содовия завод в Девня


За следващия 3-годишен период предвиждаме инвестиции от порядъка на 25 до 60 млн. лева годишно. Те ще са насочени предимно към икономии и оползотворяване на енергията, обновяване на индустриалния парк в ТЕЦ „Девен”, намаляване на емисиите на СО2 и други, каза изпълнителният директор.

Дружеството е удостоявано на два пъти с наградата „Инвеститор на годината” – през 1997 г. и през 2007 г. През 2011 г. приключи инвестиционният проект за увеличение на производствения капацитет на завода с 25% - от 1,2 млн. тона на 1,5 млн. тона калцинирана сода годишно на обща стойност 300 млн. лева. Това от своя страна доведе до по-големи нужди от суровини и най-вече от пара, която е основният енергоносител при производството на калцинирана сода. За целта се наложи да разработим и осъществим сериозна инвестиционна програма в ТЕЦ „Девен”, свързана с изграждането на нов котел от типа „циркулиращ кипящ слой” – една изключително модерна инсталация за когенерация, щадяща околната среда, открита официално на 27 април 2010 г., припомни Ерик Вандер Ворст.

Резултатите за 2011 г. са доказателство за правотата на тази амбициозна и устойчива визия за стратегическо развитие на нашия завод. Произведените 1 452 000 тона калцинирана сода са рекорд в неговата история. На 22 април 2012 г. достигнахме общ обем от 15 милиона тона продажби за 15-те години от приватизацията насам, добави Ерик Вандер Ворст.

Производството на пара, разсол и варовик също беше увеличено. Въпреки кризата консолидираните нетни продажби на „Солвей Соди” и неговите филиали „Девен” и „Провадсол” възлизат на 372,9 млн. лева, което също е исторически рекорд, а нетната печалба – на 23,3 млн. лева.

Планът е през 2012 г. да произведем 1 450 000 тона сода. Положителните резултати се дължат до голяма степен на усилията ни за намаляване на консумацията на енергия – за последните 3 години тя е по-малко с 7 %, обобщи изпълнителният директор.

„Солвей Соди“ е удостояван с много национални награди: „Благодеятел на годината“ - 2007 г.; Най-добра социално отговорна компания на годината – категория „Благотворителност“- 2008 г.; „Прометея“ за най-добри условия на труд и безопасност - 2008 г.; „Еконоватор“- 2009 г.; Най-добра социално отговорна компания на годината – категория „Околна среда“ - 2011 г., а през февруари 2012 г. – „Инвеститор в околната среда”. „Солвей Соди” е част от химическия сектор на група „Солвей”, която неотдавна придоби френската химическа компания „Родиа”. Понастоящем групата реализира над 90 % от продажбите си на пазари, където е сред водещите 3 световни лидери.


Среща на ръководствата на БКХП и на БСК с г-н Хуберт Мандери - генерален директор на СЕФИК и г-н Фабрисе Табанакия – директор „Бизнес развитие" ”


В срещата участваха генералният директор на CEFIC Хуберт Мандери, Фабрисе Табанакия – директор „Бизнес развитие” в CEFIC, изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, председателят на БКХП Силвия Несторова, зам.-председателят на БКХП проф. Йончо Пеловски, представители на предприятия от сектора и експерти от БСК и БКХП.

Бяха дискутирани възможностите за взаимодействие за подобряване на нормативната база в областта на разрешителните, лицензионните и регистрационните режими, подобряване на енергийната ефективност в химическата индустрия и по-ефективни политики за намаляване на парниковите газове.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев запозна гостите със състоянието на бизнес климата в България, като подчерта, че с изключение на общата макроикономическа стабилност, на микроо ниво съществуват множество проблеми в българската икономика, породени най-вече от световната икономическа криза. Българската химическа промишленост е един от малкото сектори, които устояват сравнително успешно на пазарните сътресения, отбеляза Божидар Данев. Въпреки това, и в този сектор не липсват проблеми, вкл. опасността от закриване на производства във връзка с изискванията за намаляване на вредните емисии (СО2), необходимостта от повече инвестиции в нови технологии и иновации, дълбочинна преработка на суровините, усъвършенстване на човешките ресурси, реализация на нови пазари и др.

Г-н Данев изтъкна активната роля на БКХП в осъществявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Той приветства усилията на експертите на браншовата организация и на предприятията от сектора за създаване на секторни модели за компетенциите на човешките ресурси (секторни професионални стандарти). Г-н Данев отправи покана към CEFIC за включване в процеса на формиране на секторните професионални стандарти, вкл. чрез представяне на добри европейски практики в сферата на управлението на човешките ресурси и повишаването на квалификацията на кадрите за химическата промишленост.

За повече информация виж тук


Предложения за оптимизиране на разрешителните и лицензионни режими в страната Информация за дейностите на СКС "Химическа промишленост"
Нови искания за суспендиране на митата
13.05.2012

Одобрените искания ще се прилагат от 01.01.2013 г.

Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения, като използват формуляр, чийто образец се намира в посочената подрубрика.

Срокът за подаване на възражения по нови искания е до 01.06.2012 г. (в Агенция "Митници” – 20.05.2012 г.), а по исканията за продължаване на мерките за суспендирания - до 13.05.2012 г.

Коментари по исканията могат да бъдат направени до 15.06.2012 г. за нови искания (в Агенция "Митници”до 01.06.2012 г.) и до 13.05.2012 г. за искания за продължаване на мерките. За целта се използва формулярът за подаване на възражения.

Възраженията и коментарите по исканията за суспендиране на митата, придружени с необходимите мотивационни документи, се подават по факс: 02 / 9859 4062.

Автономни мерки за суспендиране на митата


Обучение за оценители на компетенции се проведе в Пловдив


В обучението се включиха и експерти от сектор „Химическа промишленост” от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Неохим"АД  - пилотни предприятия по проекта.

Специалистите и мениджъри „Човешки ресурси” се обучаваха как да определят ключовите длъжности в предприятията, как да разработват компетентностни модели и как да оценяват компетенции.

 

Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души, като основната целева група са представители на 200 пилотни предприятия.  Оценителите ще бъдат първите потребители на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила, която ще бъде изградена по проекта. Обучението ще им даде знания за същността на основните процеси, свързани с анализа и проектирането на длъжностите в организацията/сектора, за типовете компетенции, за методите и подходите за разработване на компетентностен модел на организацията/сектора и компетентностен профил на длъжността.


Актуални проблеми пред управлението на отпадъците в България


Заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков участва като лектор на Международното специализирано изложение "Save the Planet".

 

В конференцията, съпътстваща изложението, Димитър Бранков направи презентация на тема „Законодателство и основни проблеми в управлението на отпадъците в България“.

 

Подробна информация  и презентация тук


Терминалът за течен амоняк на Агрополихим трябва да заработи до края на 2013


Това съобщи изпълнителният директор на компанията Филип Ромбаут. Стойността на проекта е около 25 млн. лв., а за нейната реализация дружеството работи в продължение на 8 години. "За нас това е жизненоважен проект, тъй като ще ни позволи от края на 2013 г. да започнем внос на течен амоняк, обясни Ромбаут. Близо 80% от себестойността на амоняка се формира от цената на природния газ, който за нас е суровина, а не енергоносител".

По-подробна информация можете да намерите тук


Стартира изграждането на инсталация за каталитичен хидрокрекинг
25.01.2012

На 24.01.2012 г. беше подписан договор за изграждане на Комплекс за преработка на тежки отпадъци между "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и италианската компания Technip на стойност 910 млн. евро.

Договорът подписаха Сергей Андронов - изпълнителен директор на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и Марко Вила - изпълнителен директор в италианската компания. Комплексът ще бъде най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Източна Европа. Стойността на първата фаза на проекта надвишава 1,5 млрд. долара

Това е най-голямата инвестиция в новата история на България според министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Реализацията на проекта ще има пълната подкрепа на българското правителство.

Комплексът е с огромна екологична стойност, тъй като с него рязко ще се понижи изхвърлянето в атмосферата на вредни вещества. Комплексът ще бъде направен за 37 месеца. В света сега има само девет действащи подобни инсталации - в Мексико, САЩ, Канада, Полша, Япония и Кувейт.При строителството на комплекса ще бъдат открити 3000 работни места, а редица дейности, свързани с проектирането, логистиката и производството на части и оборудване, ще бъдат поверени на български фирми.

Източник: Стандарт


"Лукойл Нефтохим Бургас" АД и терминал "Росенец" си върнаха лицензите
23.01.2012

От 24 януари, вторник, бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и петролният терминал "Росенец" са официално с лицензи за данъчен склад, след като Софийският административен съд прекрати делото, заведено от рафинерията срещу държавата.

Източник: Mediapool.bg


16 млн.евро инвестиции


Италианският производител и дистрибутор на технически газове SOL Group ще инвестира 16 млн. евро в два завода на територията на комплекса "Агрополихим" в Девня. Договорът между двете компании е бил подписан на 30 ноември. Очаква се новите мощности да заработят през втората половина на 2013 г. Единият завод ще бъде за производство на атмосферни газове (кислород, азот и аргон), а другият за извличане на въглероден диоксид от отпадъчните газове на "Агрополихим". Очакванията на SOL Group са годишната продукция да възлиза на 7 млн. евро, като 20% от продажбите са предвидени за износ главно в Румъния и Турция. Производствените бази ще задоволяват голяма част от нуждите от технически газове, които се използват в индустрията, хранително-вкусовата промишленост и медицината, както и за научни дейности в Североизточна България. Планира се да бъдат открити 50 нови работни места.

Подробна информация можете да видите тук


Плакет и грамота за "Солвей Соди" АД
08.12.2011

На тържествена церемония Българската търговско-промишлена палата връчи годишните си награди - 2011.

Наградата за "Солвей Соди" АД получи Теодора Борисова - мениджър в дружеството.

Подробна информация виж тук


Годишна награда "ИН-5" за принос към икономиката
06.12.2011

За седми пореден път Българската стопанска камара връчи годишните си  награди "ИН-5" за принос към икономиката.

"Свилоцел"ЕАД получи Сребърен знак и Грамота в категория "Инвестиция" за целенасочена икономическа политика, довела до възраждане на производствения капацитет на комбината и осъществяване на пазарен пробив в страни като Саудитска Арабия, Египет и Китай.  

 

За подробна информация виж тук


Секторен консултативен съвет
01.12.2011

На 1 декември 2011 г. гр. София беше учреден Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.

Секторният консултативен съвет е консултативен, експертен и координиращ, постоянно действащ орган за формиране на политики, сътрудничество, взаимно консултиране и партньорство с цел внедряване на компетентностния подход в управлението, развитието и оценяването на потенциала на работната сила в сектора. СКС ще действа като обособена, самостоятелна структура, институционално свързана с Националната референтна мрежа, изградена по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. С учредяването на Секторен консултативен съвет на практика се слага началото на дейностите по внедряването на компетентностния подход в управлението и оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост.

Учредители на Съвета бяха ръководители и мениджъри «човешки ресурси» на химически фирми, участници като «пилотно предприятие» в проекта и други водещи компании в сектора, представители на държавни институции –  НАПОО, представители на Химикотехнологичния и металургичен университет, представители на Национална федерация „Химия и индустрия” към КНСБ и Национална федерация „Химия” към КТ ”Подкрепа”, партньори по проекта, представители на БСК и БКХП.


Правилник Презентация Пилотни предприятия и членове на СКС
Експертна помощ за REACH


REACH Centrum Slovakia - създаден към Словашката камара на химическата промишленост – предлага експертна помощ на българските фирми , които имат задължение да регистрират химикали във втората група до 2013.


REACH Centrum Slovakia - експертна помощ
Онлайн проучване "Състояние на бизнеса"
07.12.2011

Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес, съвместно с "Мост финанс мениджмънт" АД и DarikFinance.bg, Ви кани да се включите в анкетно проучване за състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия.

Основните теми са свързани с отражението на финансовата криза върху малкия, среден и голям бизнес в България; вътрешните политики и правила за кредитен контрол; познаваемостта и използването на външни партньори и услуги за повишаване събираемостта на вземанията и намаляване на риска; бизнес планирането за 2012 година и др.

Срок за подаване на мнение: 07.12.2011г.


Резултатите от проучването ще бъдат официално представени на пресконференция в средата на м. Декември 2011 г. и ще бъдат публикувани на интернет-страниците на организаторите.

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!

Адрес на електронния формуляр

 


Регулаторни пречки пред бизнеса и фирмите


Българска стопанска камара има договореност с Министерство на икономиката енергетиката и туризма за организиране на работни срещи с експерти от министерството по темата „Регулаторни пречки пред бизнеса и фирмите”.
Очакваме вашите становища и предложения на адрес db@bcci2001.com  или във форума чрез "контакти".


Писмо от БСК
Ерик Ворст - изпълнителен директор на Солвей Соди пред Investor.bg
10.11.2011

Продажбите на Солвей Соди ще отчетат 15 % ръст през 2011 г. Очаква се рекорд за всички времена по произведени и продадени количества.


Тържествено Общо събрание на БКХП
04.10.2011

Българската камара на химическата промишленост проведе тържествено Общо събрание, посветено на Международната година на химията.

2011 година, по  инициативата  на Международния съюз за обща и приложна химия и на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), е обявена за Международната година на химията.

Българската камара на химическата промишленост не може да не бъде съпричастна към тази инициатива.

В тази връзка,  годишното Общо събрание се организира като разширен форум с участие на представители на държавни и обществени организации, с цел да се  информира  обществото за развитието на химическите фирми, техните постижения и проблеми.

Поканени бяха ръководния и мениджърски екип на фирмите, членове на Камарата, както и всички служители, имащи отношение към проектите и дейностите, реализирани от Камарата.

От името на УС на Камарата проф. Пеловски направи кратък обзор-анализ на състоянието на химическата промишленост в страната. Тематични презентации бяха представени от "Свилоза"АД, "Лукойл Нефтохим Булгас" АД, "Агрия" АД, "Агрохолихим"АД и ХТМУ.

 

 

 


Доклад-анализ на БКХП за XІІ-то Общо събрание Нови подходи в обучението - ХТМУ Обучение на персонала-Лукойл Нефтохим Бургас Протокол