Инициативи и проекти | Човешки ресурси

Проект "Активно стареене"
19.05.2020

Проектът „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност...

Прочети още
Кръгла маса "Професионално образование в индустрията"
20.11.2015

Темите за професионалното образоване и обучение, обезпечаването на необходимите кадри за индустрията, в т.ч. за химията и металургията, както и кариерното развитие безспорно са изключително актуални. Съществуващите...

Прочети още
Секторното референтно звено „Химическа промишленост“ през 2014
30.10.2014

Работата по проекта за Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите в химическата промишленост през 2014 година започна с разширяване състава на Секторния консултативен съвет „Химическа...

Прочети още
Проектът „Оценка на компетенциите на работната сила по браншове е региони“ в сектор Химия продължава
07.02.2014

Секторният консултативен съвет „Химическа промишленост“ навърши 2 години от създаването си.   На 1 декември 2011 година бе създаден СКС „Химическа промишленост“ с членове представители...

Прочети още
Заседание на СКС "Химическа промишленост", съвместно с УС на БКХП
10.12.2013

На 28 ноември 2013 година се проведе заседание на СКС "Химическа промишленост", съвместно с УС на БКХП, на което бе представен Секторен Анализ Химия - 2013 и  резултатите от работата по тестване и верифициране...

Прочети още
Заседание на СКС "Химическа промишленост"
09.04.2013

На 3 април 2013 година се проведе неприсъствено заседание на СКС "Химическа промишленост" на което беше приет Доклад с предложение за определяне на нови 10 ключови длъжности на Етап 2 от разработването на секторния...

Прочети още
Заседание на СКС "Химическа промишленост"
14.11.2012

На 30 август 2012 г. се проведе неприсъствено заседание на СКС "Химическа промишленост" при следния дневен ред: Представяне и приемане на Доклад с предложение за определяне на не по-малко от 10 ключови длъжности...

Прочети още
Свилоза Ярн ЕООД е 11-то пилотно предприятие по Проект "Оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост"
03.07.2012

Заводът за производство на вискозна коприна  работи от 1976 година. Той е единствения производител в България на вискозна прежда rayon за текстилната промишленост и за плетачниците. Неговия производствен...

Прочети още
Заседание на СКС "Химическа промишленост"
12.03.2012

На 23 февруари 2012 г. се проведе  заседание на Секторния консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост, съвместно с Управителния съвет на БКХП. На заседанието...

Прочети още
Разработени са първите професионални стандарта за 72 длъжност
09.02.2012

В изпълнение на Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", със съдействието на водещи консултанти в областта на човешките...

Прочети още
Проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
18.01.2012

Проектът се осъществява от Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013.Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 8 902 959 лв.Срок...

Прочети още
Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в химическата промишленост
13.12.2011

Секторният консултативен съвет за оценка на компетенциите е консултативен, експертен и координиращ, постоянно действащ орган за формиране на политики, сътрудничество, взаимно консултиране и партньорство, с...

Прочети още