Инициативи и проекти | SusChem BG / НТП за УХП в РБ

Националната технологична платформа за устойчива химическа промишленост на Република България (НТП за УХП в РБ)  се управлява от Българската камара на химическата промишленост (БКХП)  с членове-учредители, сред които представители на академичните среди, промишлени асоциации, образователни институции и химически компании.

Учредители :

Министерство на икономиката

Министерство на околната среда и водите


Българска камара на химическата промишленост, представляваща широката химическа промишленост, включително нефтохимията и сектора на производство на пластмаси и каучук и осигуряваща седалище на „НТП за УХП в РБ“

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), София представляващ висшето образование и научноизследователската и развойна дейност в химическата промишленост

Българска академия на науките (БАН), София, представляваща академичната и научноизследователската и развойна дейност в областта на химията и приложната химия

Българската стопанска камара (БСК), представляваща българската промишленост на национално ниво и в тристранния диалог в България

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) представляваща металургичната индустрия и съпътстващите я производства

Браншова Асоциация Полимери, представляваща производителите на полимерни изделия, търговци и рециклатори


Агрополихим АД, Девня, водещ производител на азотни и фосфорни торове в България

Солвей Соди АД, Девня, най-големият производител на калцинирана сода в Европа

Агрия АД, Пловдив, водеща компания в производството на препарати за растителна защита

Свилоза АД, Свищов, производител на сулфатна избелена целулоза
 
Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда (BSECEE), София, представляващ консултантската дейност в областта на екологичното и химическо законодателство в България, научноизследователската и развойна дейност и обучение за опазване на околната среда

ЕкоПроект Енерджи ЕООД, София, представляващ производителите на биоенергия в България

Мега Груп, АД, Варна, използване на отпадъчните нефтохимически продукти

Green and Fear АД, София, внедряване на европейската система за търговия с емисии в България

НФТ "Химия и индустрия"
-  КНСБ, синдикална организация в химическата промишленост

 НТП за УХП в РБ има за цел да:

• Допринася за разработването на нови технически и технологични решения, основани на пълноценното използване и ускорената преработка на традиционните суровини и превръщането на отпадъците в суровини и енергия;

• Насърчава замяната на съществуващите техники и технологии с най-добрите налични техники (НДНТ);

• Подпомага прилагането на практики на кръгова икономика в химическия сектор за рязко намаляване на емисиите на парникови газове, с цел ограничаване на глобалното затопляне и изменението на климата;

• Допринася за внедряването и развитието на биохимията и биотехнологията, за да се гарантира тяхното приоритетно приложение в технологиите за преработка;

• Предоставя информация и съвети на членовете относно наличните публични източници на финансиране на научни изследвания, развитие и иновации; • Насърчава МСП да участват в проекти на ЕС;

• Поддържа връзки с мрежата SusChem.

SusChem И ISC3 подписват Меморандум за разбирателство за насърчаване на устойчивата химия
08.04.2019

Европейската технологична платформа за устойчива химия (SusChem) и Международният център за сътрудничество в областта на устойчивата химия (ISC3) подписаха ново споразумение за сътрудничество за насърчаване...

Прочети още